Onderwijsachterstanden per gemeente

Op deze pagina kan je de verwachte onderwijsachterstanden per gemeente zien. De tabel en hittekaart zijn aan te passen met behulp van de drie knoppen op deze pagina. Daarnaast is er een downloadknop. Met deze knop kan de informatie uit de tabel of de hittekaart gedownload worden.


Tabel

Loading...

Kaart

Loading...

Bronnen

Algemene beschrijving
Deze bestanden bevat zowel voor de niet-schoolgaande (van 2,5 tot 4 jaar) als schoolgaande kinderen in het Nederlandse primair onderwijs de onderwijsscore op 1 oktober/februari van het betreffende jaar. Deze bestanden zijn via de Remote Access (RA) omgeving beschikbaar gesteld. De onderwijsscore is berekend op basis van achtergrondkenmerken. Voor meer informatie over de berekening van de onderwijsscores zie de links bij de technische toelichting.

Leverancier
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Integraal of steekproef
Integraal.

Periodiciteit
Vanaf 2016 komt per jaar een bestand beschikbaar.

Bijzonderheden
-
Algemene beschrijving
De Basisregistratie Personen (BRP) is de digitale bevolkingsregistratie van Nederland, en (sinds 2014) de opvolger van de Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA). De BRP bevat gegevens over ingezetenen en niet-ingezetenen. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor het bijhouden van de gegevens over ingezetenen. Gegevens over niet-ingezetenen worden bijgehouden door het ministerie van BZK. Elke persoon die naar verwachting ten minste vier maanden rechtmatig in Nederland verblijft, moet ingeschreven worden als ingezetene. Wanneer iemand niet aan deze voorwaarden voldoet maar wel een relatie heeft met de Nederlandse overheid, wordt de persoon ingeschreven als niet-ingezetene. Te denken valt aan mensen die buiten Nederland wonen en hier werken, studeren, onroerend goed bezitten, vanuit Nederland een uitkering genieten, enzovoorts. Ook ingezetenen die naar verwachting ten minste acht maanden buiten Nederland verblijven, worden niet-ingezetene. In de BRP zijn van iedere ingeschrevene gegevens als burgerservicenummer (BSN), geboortedatum, geslacht, geboorteland en woonplaats geregistreerd, van ingezetenen bovendien gegevens over de ouders, partners en kinderen. Voor ingezetenen wordt een adres in Nederland geregistreerd, voor niet-ingezetenen een adres buiten Nederland. Voor meer informatie over de BRP wordt verwezen naar de website van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens http://www.rvig.nl/brp.

Leverancier
Gemeenten

Integraal of steekproef
Integraal.

Periodiciteit
Gegevens worden doorlopend geactualiseerd.

Bijzonderheden
-

Begrippen

Op basis van een model ontwikkeld door het CBS, wordt per kind bepaald wat de verwachte onderwijsscore is. Bij kinderen met een lagere verwachte onderwijsscore hebben een grotere kans op onderwijsachterstand.
Bij kinderen die door omstandigheden op school slechter presteren dan ze in andere omstandigheden zouden kunnen, is sprake van onderwijsachterstand.
Groep kinderen die behoort tot de 15 procent met het hoogste risico op onderwijsachterstand. De landelijke doelgroep wordt door OCW gebruikt bij de toekenning van gelden aan scholen en gemeenten om onderwijsachterstanden te minimaliseren.
Kinderen in Nederland die naar bekostigd basisonderwijs gaan op 1 oktober/februari van het betreffende jaar, exclusief varende kleuters.
Kinderen in Nederland in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar die op 1 oktober/februari van het betreffende jaar staan ingeschreven in de BRP.
Cluster bestaande uit een of meerdere wijken, waaronder buurten.
Onderdeel van een gemeente en cluster van een of meerdere buurten, dat op basis van historische dan wel stedenbouwkundige kenmerken homogeen is afgebakend. Een wijk bestaat uit een of meerdere buurten.

Afkortingen

CBS - Centraal Bureau voor de Statistiek

OCW - Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap