Bronnen

Algemene beschrijving
De Basisregistratie Personen (BRP) is de digitale bevolkingsregistratie van Nederland, en (sinds 2014) de opvolger van de Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA). De BRP bevat gegevens over ingezetenen en niet-ingezetenen. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor het bijhouden van de gegevens over ingezetenen. Gegevens over niet-ingezetenen worden bijgehouden door het ministerie van BZK. Elke persoon die naar verwachting ten minste vier maanden rechtmatig in Nederland verblijft, moet ingeschreven worden als ingezetene. Wanneer iemand niet aan deze voorwaarden voldoet maar wel een relatie heeft met de Nederlandse overheid, wordt de persoon ingeschreven als niet-ingezetene. Te denken valt aan mensen die buiten Nederland wonen en hier werken, studeren, onroerend goed bezitten, vanuit Nederland een uitkering genieten, enzovoorts. Ook ingezetenen die naar verwachting ten minste acht maanden buiten Nederland verblijven, worden niet-ingezetene. In de BRP zijn van iedere ingeschrevene gegevens als burgerservicenummer (BSN), geboortedatum, geslacht, geboorteland en woonplaats geregistreerd, van ingezetenen bovendien gegevens over de ouders, partners en kinderen. Voor ingezetenen wordt een adres in Nederland geregistreerd, voor niet-ingezetenen een adres buiten Nederland. Voor meer informatie over de BRP wordt verwezen naar de website van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens http://www.rvig.nl/brp.

Leverancier
Gemeenten.

Integraal of steekproef
Integraal.

Periodiciteit
Gegevens worden doorlopend geactualiseerd.

Bijzonderheden
In dit onderzoek worden alleen de gegevens gebruikt van personen die als ingezetene in de BRP ingeschreven staan.
Algemene beschrijving
De Polisadministratie bevat gegevens over banen en is gebaseerd op data uit de loonaangiften van de Belastingdienst. De loonaangiften bevatten gegevens over inkomstenverhoudingen (uit de loonadministratie) van werkgevers en andere inhoudingsplichtigen. Het doel van de Polisadministratie is inzicht te krijgen in arbeidscontracten en loon van werknemers.

Leverancier
De Belastingdienst ontvangt de loonaangifte en UWV maakt daar de Polisadministratie van.

Integraal of steekproef
Integraal.

Periodiciteit
De Polisadministratie komt maandelijks beschikbaar.

Bijzonderheden
-
Algemene beschrijving
Het Register Onderwijsdeelnemers (ROD), voorheen Basisregister Onderwijs (BRON), heeft tot doel het verschaffen van gegevens over het gebruik van het onderwijs, om daarmee een goede verdeling van de bekostiging van het onderwijs te kunnen maken. ROD bevat gegevens over alle inschrijvingen en diploma's in het primair basisonderwijs (po), voortgezet onderwijs (vo), het middelbaar beroepsonderwijs (mbo), volwasseneneducatie (ve) en - vanaf schooljaar 2014/'15 - ook het hoger onderwijs (ho). Zowel het regulier als het speciaal onderwijs zijn in ROD opgenomen. Het bestand bevat voorlopig nog uitsluitend het onderwijs dat wordt bekostigd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en tot 1 januari 2019 ook het ministerie van Economische Zaken (EZ). De gegevens uit ROD leveren informatie op over bijvoorbeeld het aantal leerlingen dat is ingeschreven in de verschillende onderwijssoorten, het niveau, de opleidingsrichting en voortijdig schoolverlaters.

Leverancier
De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) beheert ROD. Iedere school heeft een eigen leerlingenadministratiesysteem (LAS), waarin alle leerlinggegevens nauwkeurig worden bijgehouden. Deze gegevens worden vervolgens in ROD gezet.

Integraal of steekproef
Integraal.

Periodiciteit
Het bestand komt jaarlijks (per studiejaar) beschikbaar.

Bijzonderheden
-
Algemene beschrijving
Het SSB is een stelsel van registers en enquêtes, die op persoonsniveau aan elkaar zijn gekoppeld. Per jaargang worden meer dan 50 verschillende registers gebruikt. Deze registers hebben betrekking op verschillende sociaaleconomische onderwerpen, zoals banen, uitkeringen, woningen en onderwijs. Het SSB bevat voorlopige en definitieve gegevens. Bij definitieve gegevens zijn registers en enquêtes onderling op elkaar afgestemd en consistent gemaakt. De doelpopulatie van het SSB bestaat uit alle personen die in Nederland wonen, en personen die niet in Nederland wonen maar in Nederland werken of een uitkering dan wel pensioen vanuit Nederland ontvangen. Er staan in het SSB gegevens over banen, uitkeringen, personen, huishoudens en bedrijven.

Leverancier
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van verschillende registers en enquêtes.

Integraal of steekproef
Integraal en steekproef.

Periodiciteit
Varieert.

Bijzonderheden
-

Begrippen

De groep personen waarvan de arbeidskenmerken worden gegeven. Dit zijn uitstromers die op peilmoment (of eerder) niet zijn teruggestroomd in het onderwijs én die op peilmoment als ingezetene zijn ingeschreven in de BRP.
Op basis van de Herziene Kwalificatiestructuur (HKS) kan een opleidingscode (crebocode) ingedeeld worden in onder andere domeinen. Dit is een ordening van verwante mbo-opleidingen. Domein is een indikking van crebocode in 18 klassen.
Personen die op 1 oktober van een bepaald schooljaar ingeschreven waren in het mbo en op 1 oktober van het daarop volgende jaar in het bekostigd onderwijs staan ingeschreven. Dit kan in het mbo zijn of een andere onderwijssoort.
Gegevens van instellingen zijn afkomstig uit de Registratie Instellingen en Opleidingen (RIO). Dit register wordt door het ministerie van OCW uitgegeven en onderhouden door DUO. Elke onderwijsinstelling wordt in RIO geïdentificeerd aan de hand van het Basis Registratie Instellingen-nummer (BRIN-nummer).
Leerweg geeft aan of de opleiding in de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) of beroepsopleidende leerweg (bol) wordt gevolgd. Daarnaast kunnen uitstromers een exameninschrijving (extraneï) hebben.
Het mbo bestaat uit vier niveaus:
  • entreeopleiding;
  • niveau 2 (basisberoepsopleiding);
  • niveau 3 (vakopleiding);
  • niveau 4 (middenkaderopleiding en specialistenopleiding).
Uitstromers die zijn teruggekeerd in het bekostigd onderwijs 1 jaar na uitstroom.
Het CBS hanteert voor de indeling van bedrijven naar voornaamste activiteit de zogenoemde Standaard Bedrijfsindeling (SBI). De SBI is een hiërarchische indeling van economische activiteiten. De SBI is gebaseerd op de indeling van de Europese Unie (Nomenclature statistique des Activités économiques dans la Communauté Européenne, afgekort: NACE) en op die van de Verenigde Naties (International Standard Industrial Classification of All Economic Activities, afgekort: ISIC). De populatie is op basis van de SBI ingedeeld.
Persoon die direct na uitstroom niet staat ingeschreven in het bekostigd onderwijs. Dat wil zeggen: persoon die op 1 oktober van een bepaald schooljaar ingeschreven was in het bekostigd onderwijs en op 1 oktober van het daarop volgende jaar niet meer.
Uurloon van werknemers uit de arbeidsmarktpopulatie. De mediaan voor het uurloon wordt weergegeven. De mediaan van het uurloon is de middelste van de naar grootte gerangschikte uurlonen. Voor cohorten met definitieve cijfers gaat het om het uurloon van alle banen. Voor de cohorten met voorlopige cijfers (*) gaat het om het uurloon van de banen van 12 uur of meer. Over het algemeen zijn de uurlonen van de banen van 12 uur of meer iets hoger. Hoewel de verschillen minimaal zijn moet hier bij de interpretatie van de uitkomsten rekening mee gehouden worden.
Personen uit de arbeidsmarktpopulatie die betaald werk hebben en die ten minste 12 uur per week werken in de maand oktober.

Afkortingen

bbl - beroepsbegeleidende leerweg

bol - beroepsopleidende leerweg

BRON - Basisregister Onderwijs

BRP - Basisregistratie Personen (persoonsgegevens)

CBS - Centraal Bureau voor de Statistiek

DUO - Dienst Uitvoering Onderwijs

mbo - middelbaar beroepsonderwijs

OCW - (ministerie van) Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

RIO - Registratie Instellingen en Opleidingen

ROD - Register Onderwijsdeelnemers

SBI - Standaard Bedrijfsindeling

SVO - Schoolverlatersonderzoek