Bronnen

Algemene beschrijving
De Basisregistratie Personen (BRP) is de digitale bevolkingsregistratie van Nederland, en (sinds 2014) de opvolger van de Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA). De BRP bevat gegevens over ingezetenen en niet-ingezetenen. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor het bijhouden van de gegevens over ingezetenen. Gegevens over niet-ingezetenen worden bijgehouden door het ministerie van BZK. Elke persoon die naar verwachting ten minste vier maanden rechtmatig in Nederland verblijft, moet ingeschreven worden als ingezetene. Wanneer iemand niet aan deze voorwaarden voldoet maar wel een relatie heeft met de Nederlandse overheid, wordt de persoon ingeschreven als niet-ingezetene. Te denken valt aan mensen die buiten Nederland wonen en hier werken, studeren, onroerend goed bezitten, vanuit Nederland een uitkering genieten, enzovoorts. Ook ingezetenen die naar verwachting ten minste acht maanden buiten Nederland verblijven, worden niet-ingezetene. In de BRP zijn van iedere ingeschrevene gegevens als burgerservicenummer (BSN), geboortedatum, geslacht, geboorteland en woonplaats geregistreerd, van ingezetenen bovendien gegevens over de ouders, partners en kinderen. Voor ingezetenen wordt een adres in Nederland geregistreerd, voor niet-ingezetenen een adres buiten Nederland. Voor meer informatie over de BRP wordt verwezen naar de website van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens http://www.rvig.nl/brp.

Leverancier
Gemeenten

Integraal of steekproef
Integraal

Periodiciteit
Gegevens worden doorlopend geactualiseerd.

Bijzonderheden
In dit onderzoek worden alleen de gegevens gebruikt van personen die als ingezetene in de BRP ingeschreven staan of ooit ingeschreven hebben gestaan.
Algemene beschrijving
De Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) is een geautomatiseerd persoonsregistratiesysteem van de gemeenten. Het doel van de GBA is het verkrijgen van informatie over de in Nederland woonachtige personen. De gegevens uit de GBA worden door de overheid gebruikt om bijvoorbeeld paspoorten te maken, maar ook bij het verstrekken van uitkeringen en bij het bepalen van de stemgerechtigden bij verkiezingen. De populatie van de GBA bestaat uit personen die in Nederland wonen of gewoond hebben. Het bestand bevat gegevens als geboortedatum, geslacht, geboorteland en woonplaats. De GBA is per 6 januari 2014 opgegaan in de Basisregistratie Personen (BRP)

Leverancier
Gemeenten

Integraal of steekproef
Integraal.

Periodiciteit
Er worden doorlopend cijfers ontvangen, sinds 1 oktober 1994.

Bijzonderheden
De bijzondere gemeenten Bonaire, Saba en Sint Eustatius zijn niet aangesloten op de GBA.
Algemene beschrijving
De Polisadministratie is de bron voor de banenbestanden. Deze bron is afkomstig van het UWV en is gebaseerd op het totaal van alle Loonaangiften bij de Belastingdienst. De Polisadministratie is de directe of indirecte bron van verschillende statistieken. Op basis van deze bron wordt onder meer bepaald hoeveel werknemersbanen er zijn in Nederland, met de daarbij behorende karakteristieken.

Leverancier
De Belastingdienst ontvangt de loonaangifte en UWV maakt daar de Polisadministratie van.

Integraal of steekproef
Integraal.

Periodiciteit
Gegevens worden doorlopend geactualiseerd.

Bijzonderheden
NA
Algemene beschrijving
Het SSB bevat databestanden met gegevens over personen, uitkeringen, banen, inkomen, opleidingen, huishoudens, huizen, ruimtelijke indelingen en nog veel meer. Deze gegevens zijn onderling gekoppeld. Het doel van het SSB is het beschikbaar stellen van microdata ten behoeve van publicaties op het terrein van sociaaleconomische en ruimtelijke statistieken. Door de databestanden op een gestandaardiseerde manier centraal beschikbaar te stellen kunnen deze efficiënt gedeeld worden binnen het CBS. Bovendien kunnen de databestanden beschikbaar worden gesteld aan externe onderzoekers via het Centrum voor Beleidsstatistiek.

Leverancier
NA

Integraal of steekproef
Integraal.

Periodiciteit
Gegevens worden doorlopend geactualiseerd.

Bijzonderheden
NA

Begrippen

Iemand die woont op één van die tien dichtstbijzijnde adressen ten opzichte van het adres van de persoon in kwestie. Zie de technische toelichting voor meer informatie over de precieze afleiding van buren.
Iemand die op een adres binnen in een straal van 200 meter van het woonadres van ego staat ingeschreven. Zie de technische toelichting voor meer informatie over de precieze afleiding van buurtgenoten.
Iemand die gedurende het jaar bij hetzelfde bedrijf als de persoon in kwestie werkzaam is (geweest) als werknemer. Zie de technische toelichting voor meer informatie over de precieze afleiding van collega's.
De mate waarin het netwerk van een persoon bestaat uit mensen van een bepaalde groep. In dit dashboard gaat het over herkomst, dus gaat de exposure dus over de mate waarin het netwerk van een persoon bestaat uit mensen van een bepaalde herkomstgroep. Bijvoorbeeld: de mate waarin het netwerk van een persoon bestaat uit mensen met een Duitse herkomst. In dit dashboard wordt exposure uitgedrukt in percentages.
Personen die een biologische of juridische (bijv. door adoptie) familierelatie hebben. De partner (zie: partner), familie van de partner en partners van familieleden worden ook als familie beschouwd. Zie de technische toelichting voor meer informatie over de precieze afleiding van familie.
De indeling naar herkomst bestaat uit twee onderdelen: 1. Geboren in Nederland: kenmerk dat weergeeft of een persoon en diens ouders in Nederland of het buitenland geboren zijn; 2. Herkomstland: kenmerk dat weergeeft in welk land iemand geboren is of waar diens ouders geboren zijn. Daarbij wordt het herkomstland van personen die in het buitenland geboren zijn bepaald door hun eigen geboorteland. Bij personen die in Nederland geboren zijn, wordt de herkomst bepaald door het geboorteland van de ouders. Wanneer beide ouders in het buitenland zijn geboren, is het geboorteland van de moeder leidend in het bepalen van de herkomst. De geboortegegevens van de moeder zijn vaker bekend dat die van de vader. Wanneer de moeder in Nederland is geboren, of het geboorteland van de moeder onbekend is, dan wordt het geboorteland van de vader gebruikt.
Herkomstsegregatie is de mate waarin het netwerk van een persoon bestaat uit mensen van dezelfde herkomstgroep als de persoon. Zie ook: segregatie.
Iemand die op hetzelfde adres als de persoon in kwestie staat ingeschreven.
Het gestandaardiseerd besteedbaar huishoudensinkomen onderverdeeld in vijf gelijke groepen huishoudens (kwintielgroepen). Deze groepen representeren elk 20% van de inkomens van alle huishoudens in Nederland. De eerste 20%-groep representeert de 20% laagste inkomens, en de vijfde 20%-groep representeert de 20% hoogste inkomen. Elk individueel persoon wordt ingedeeld in de kwintielgroep van het bijbehorende huishouden. De kwintielgroepen zijn dus niet per se vijf in omvang gelijke groepen wat personen betreft.
Eén of meer personen die samen een woonruimte bewonen en daar bedrijfsmatig worden voorzien in dagelijkse levensbehoeften. Ook de huisvesting vindt bedrijfsmatig plaats. Het gaat om personen in instellingen zoals verpleeg-, verzorgings- en kindertehuizen, gezinsvervangende tehuizen, revalidatiecentra en penitentiaire inrichtingen, die daar in principe voor langere tijd (zullen) verblijven.
Persoon behorende tot de bevolking van een bepaald gebied. In de CBS-bevolkingsaantallen zijn uitsluitend personen begrepen die zijn opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente. In principe wordt iedereen die voor onbepaalde tijd in Nederland woont, opgenomen in het bevolkingsregister van de woongemeente. Personen die tot de bevolking van Nederland behoren, maar voor wie geen vaste woonplaats valt aan te wijzen, zijn opgenomen in het bevolkingsregister van de gemeente 's-Gravenhage. In de bevolkingsregisters zijn niet opgenomen de in Nederland wonende personen waarvoor uitzonderingsregels gelden met betrekking tot opneming in de bevolkingsregisters (bijvoorbeeld diplomaten en NAVO militairen) en personen die niet legaal in Nederland verblijven.
Personen die een biologische of juridische (bijv. door adoptie) familierelatie hebben.
Iemand die in hetzelfde jaar van dezelfde opleiding van dezelfde onderwijsinstelling als de persoon in kwestie onderwijs volgt. Zie de technische toelichting voor meer details over de precieze afleiding van klasgenoten.
Geheel van directe en indirecte geregistreerde relaties tussen personen. In dit dashboard vallen de volgende relaties onder het netwerk: buren, collega's, familie, huisgenoten en klasgenoten. Zie de technische toelichting voor meer informatie
Degene met wie de persoon in kwestie getrouwd is, een geregistreerd partnerschap heeft, of als koppel mee samenwoont. Zie de technische toelichting voor meer informatie over de precieze afleiding van partners.
De mate waarin het netwerk van een persoon bestaat uit mensen uit dezelfde groep als de persoon. In dit dashboard gaat het over herkomst, en vergelijken we segregatiescores. De segregatiescore is de numerieke uitdrukking van de segregatie in het netwerk van een persoon of een groep personen. Een score van 0 betekent niet gesegregeerd. Een score van 1 betekent maximaal gesegregeerd. In dit dashboard betekent een segregatiescore van 1 dat het netwerk van een persoon/groep volledig bestaat uit mensen van dezelfde herkomstgroep. Een segregratiescore kan negatief zijn. Zie ook: herkomstsegregatie.

Afkortingen

BRP - Basisregistratie Personen

CBS - Centraal Bureau voor de Statistiek

SBB - Stelsel van Sociaal-statistische Bestanden

UWV - Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen