Bronnen

Algemene beschrijving
De Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) is een registratie waarin gemeentelijke basisgegevens over alle gebouwen en adressen in Nederland zijn verzameld. De BAG bestaat uit twee samenhangende basisregistraties: de Basisregistratie Adressen en de Basisregistratie Gebouwen. De Basisregistratie Adressen bevat alle officiële, als zodanig toegekende, adressen op Nederlands grondgebied. Een adres is de door de bevoegde gemeente toegekende benaming, bestaande uit de naam van een openbare ruimte (straat), een nummeraanduiding (huisnummer en toevoegingen) en woonplaats. Adressen worden toegekend aan adresseerbare objecten uit de Basisregistratie Gebouwen. In de Basisregistratie Gebouwen zijn alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd. Deze 'objecttypen' zijn afgebakend en voorzien van een unieke aanduiding. Bepaalde gegevens behorende bij de objecttypen (zoals de oppervlakte en het bouwjaar) zijn ook in de registratie opgenomen. Aan ieder object is minimaal één adres gekoppeld. Daarnaast zijn nevenadressen mogelijk. Aan panden zonder verblijfsobject (zoals onzelfstandige bijgebouwen) wordt geen adres toegekend.

Leverancier
De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van de vulling van de BAG. Het Kadaster beheert de BAG en krijgt de gegevens aangeleverd door de gemeenten.

Integraal of steekproef
Integraal

Periodiciteit
Maandelijks

Bijzonderheden
Het CBS maakt vanaf 1 januari 2012 gebruik van de BAG
Algemene beschrijving
De Basisregistratie Personen (BRP) is de digitale bevolkingsregistratie van Nederland, en (sinds 2014) de opvolger van de Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA). De BRP bevat gegevens over ingezetenen en niet-ingezetenen. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor het bijhouden van de gegevens over ingezetenen. Gegevens over niet-ingezetenen worden bijgehouden door het ministerie van BZK. Elke persoon die naar verwachting ten minste vier maanden rechtmatig in Nederland verblijft, moet ingeschreven worden als ingezetene. Wanneer iemand niet aan deze voorwaarden voldoet maar wel een relatie heeft met de Nederlandse overheid, wordt de persoon ingeschreven als niet-ingezetene. Te denken valt aan mensen die buiten Nederland wonen en hier werken, studeren, onroerend goed bezitten, vanuit Nederland een uitkering genieten, enzovoorts. Ook ingezetenen die naar verwachting ten minste acht maanden buiten Nederland verblijven, worden niet-ingezetene. In de BRP zijn van iedere ingeschrevene gegevens als Burgerservicenummer (BSN), geboortedatum, geslacht, geboorteland en woonplaats geregistreerd, van ingezetenen bovendien gegevens over de ouders, partners en kinderen. Voor ingezetenen wordt een adres in Nederland geregistreerd, voor niet-ingezetenen een adres buiten Nederland. Voor meer informatie over de BRP wordt verwezen naar de website van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens http://www.rvig.nl/brp.

Leverancier
Gemeenten

Integraal of steekproef
Integraal

Periodiciteit
Gegevens worden doorlopend geactualiseerd

Bijzonderheden
In dit onderzoek worden alleen de gegevens gebruikt van personen die in de BRP ingeschreven stonden op 1 januari van de verslagjaren.
Algemene beschrijving
Dit bestand bevat gegevens over oninbaar geleden schulden bij de Belastingdienst.

Leverancier
Belastingdienst

Integraal of steekproef
Integraal

Periodiciteit
Jaarlijks in het kader van dit project aan het CBS aangeleverd door de SVB

Bijzonderheden
Het bestand met betrekking tot 1 januari 2015 en 1 januari 2016 is niet beschikbaar voor het CBS.
Algemene beschrijving
Dit bestand bevat gegevens of een persoon een overige aanslag heeft openstaan bij de Belastingdienst.

Leverancier
Belastingdienst

Integraal of steekproef
Integraal

Periodiciteit
Jaarlijks

Bijzonderheden
Het bestand met betrekking tot 1 januari 2017 bevat onregelmatigheden.
Algemene beschrijving
Dit bestand bevat gegevens of een persoon een toeslagbedrag heeft openstaan bij de Belastingdienst. Het gaat hier om bedragen voor huur-, zorg en kinderopvangtoeslag en kindgebondenbudget.

Leverancier
Belastingdienst

Integraal of steekproef
Integraal

Periodiciteit
Jaarlijks

Bijzonderheden
Het bestand met betrekking tot 1 januari 2017 bevat onregelmatigheden.
Algemene beschrijving
Dit bestand bevat gegevens over betalingsachterstanden van vorderingen voor uitkeringen uitgekeerd door de SVB.

Leverancier
Sociale Verzekeringsbank

Integraal of steekproef
Integraal

Periodiciteit
Jaarlijks in het kader van dit project aan het CBS aangeleverd door de SVB

Bijzonderheden
-
Algemene beschrijving
Dit bestand bevat gegevens over betalingsachterstanden van vorderingen voor uitkeringen uitgekeerd door UWV.

Leverancier
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)

Integraal of steekproef
Integraal

Periodiciteit
Jaarlijks in het kader van dit project aan het CBS aangeleverd door de SVB

Bijzonderheden
-
Algemene beschrijving
Dit bestand bevat gegevens over betalingsachterstanden, welke door kredietverstrekkers aan BKR zijn gemeld.

Leverancier
BKR

Integraal of steekproef
Integraal

Periodiciteit
In het kader van dit project aan het CBS aangeleverd door BKR

Bijzonderheden
-
Algemene beschrijving
Dit bestand bevat gegevens over openstaande betalingen voor Wet Mulder-boetes. Wet Mulder-boetes zijn boetes die zijn uitgeschreven voor (lichtere) verkeersovertredingen.

Leverancier
CJIB

Integraal of steekproef
Integraal

Periodiciteit
In het kader van dit project aan het CBS aangeleverd door het CJIB

Bijzonderheden
-
Algemene beschrijving
De Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek (BDFS) geeft informatie over vorderingen die gemeenten opgelegd hebben aan personen die een schuld hebben in het kader van de Participatiewet, de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ). Ook vallen hieronder de Algemene Bijstandswet (ABW), Rijksgroepsregeling werkloze werknemers (RWW), het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (BBZ) en de Wet investeren in jongeren (WIJ). De statistiek geeft informatie over het openstaand saldo en de ontstaansgrond van de vordering.

Leverancier
Gemeenten

Integraal of steekproef
Integraal

Periodiciteit
Maandelijks

Bijzonderheden
-
Algemene beschrijving
Dit bestand bevat gegevens over of een persoon in het CCBR is opgenomen op grond van verkwisting en/of problematische schulden.

Leverancier
CCBR

Integraal of steekproef
Integraal

Periodiciteit
In het kader van dit project aan het CBS aangeleverd door de Raad van de Rechtspraak

Bijzonderheden
-
Algemene beschrijving
Dit bestand bevat gegevens of een persoon een betalingsachterstand heeft bij DUO.

Leverancier
DUO

Integraal of steekproef
Integraal

Periodiciteit
In het kader van dit project aan het CBS aangeleverd door de DUO

Bijzonderheden
Het bestand met betrekking tot 1 januari 2015 en 1 januari 2017 is niet beschikbaar voor het CBS.
Algemene beschrijving
Dit bestand bevat gegevens over betalingsachterstanden bij CAK voor de eigen bijdrage voor Wlz- en Wmo-zorg.

Leverancier
CAK

Integraal of steekproef
Integraal

Periodiciteit
Jaarlijks in het kader van dit project aan het CBS aangeleverd door CAK

Bijzonderheden
-
Algemene beschrijving
Dit bestand bevat een selectie van variabelen uit de Halt (Het ALTernatief)-registratie AuraH. Van alle Haltjongeren is opgenomen hoe vaak ze naar Halt verwezen zijn en voor welk type delict ze het eerst met Halt in aanraking kwamen. In dit bestand bevinden zich alle personen die in een bepaald jaar naar bureau Halt verwezen zijn.

Leverancier
AuraH

Integraal of steekproef
Integraal

Periodiciteit
Jaarlijks

Bijzonderheden
-
Algemene beschrijving
Het bestand bevat het jaarinkomen van alle huishoudens behorende tot de bevolking van Nederland op 1 januari van het verslagjaar.

Leverancier
De belangrijkste berichtgever is de Belastingdienst.

Integraal of steekproef
Integraal

Periodiciteit
Jaarlijks sinds 2011

Bijzonderheden
-
Algemene beschrijving
Het bestand bevat het jaarinkomen van alle personen behorende tot de bevolking van Nederland op 1 januari van het verslagjaar.

Leverancier
De belangrijkste berichtgever is de Belastingdienst.

Integraal of steekproef
Integraal

Periodiciteit
Jaarlijks sinds 2011

Bijzonderheden
-
Algemene beschrijving
Het geheel van jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering dat onder verantwoordelijkheid van de gemeente wordt uitgevoerd volgens de Jeugdwet (2015).

Leverancier
Jeugdzorgtrajecten worden bijeengebracht uit bestanden die door alle aanbieders van jeugdhulp en de gecertificeerde instellingen aan het CBS worden geleverd. Gecertificeerde instellingen (GI) voeren jeugdbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering uit.

Integraal of steekproef
Integraal (per verslagperiode blijkt dat ruim 90 procent van de jeugdzorgaanbieders gegevens aanlevert, waaronder ook alle gecertificeerde instellingen. Er is niet gecorrigeerd voor zorg die ontbreekt doordat berichtgevers niet hebben gereageerd)

Periodiciteit
Halfjaarlijks sinds 2015

Bijzonderheden
-
Algemene beschrijving
Dit bestand bevat de bij zorgverzekeraars gedeclareerde (en goedgekeurde) zorgkosten die vallen onder de basisverzekering van de Zorgverzekeringswet (Zvw). De zorgkosten zijn inclusief de kosten die vanwege het verplicht of vrijwillig eigen risico uiteindelijk door de verzekerden zelf worden betaald. Niet meegenomen zijn kosten die zijn vergoed door een aanvullende verzekering en eigen bijdragen. De doelpopulatie bestaat uit personen die in het betreffende jaar tenminste een dag in de BRP stonden, die verzekeringsplichtig waren en ook minimaal een dag verzekerd zijn geweest in het jaar.

Leverancier
Vektis

Integraal of steekproef
Integraal

Periodiciteit
Jaarlijks sinds 2009

Bijzonderheden
-
Algemene beschrijving
Dit bestand bevat alle ontslagaanvragen bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) die zijn ingewilligd óf niet ingewilligd maar waarbij de arbeidsverhouding toch verbroken is.

Leverancier
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)

Integraal of steekproef
Integraal

Periodiciteit
Jaarlijks

Bijzonderheden
Binnen dit onderzoek wordt uitgegaan van de gevallen waarbij toestemming is verleend: vanaf 2016 worden gevallen met 'toestemming niet verleend, maar arbeidsrelatie toch verbroken' niet meer geregistreerd door het UWV. Om een breuk te voorkomen tussen de verslagjaren 2016 en 2017, nemen we in alle jaren alleen 'toestemming verleend' mee.
Algemene beschrijving
Het opleidingsniveaubestand vertegenwoordigt het hoogst behaalde en hoogst gevolgde opleidingsniveau van de Nederlandse bevolking op peilmoment (1 oktober van jaar JJJJ). Het bestand is gebaseerd op gegevens uit diverse registers (o.a. onderwijsregistraties) en de Enquête BeroepsBevolking (EBB). Door het gebruik van meerdere (jaargangen van) bronnen heeft het opleidingsniveaubestand een zeer hoge dekkingsgraad (2015: bijna 11 miljoen personen) die bovendien jaarlijks toeneemt. Alhoewel de dekkingsgraad hoog is, vertegenwoordigt het bestand niet de gehele doelpopulatie. Onderwijsregistraties geven per schooljaar een integraal overzicht van de in dat jaar gevolgde en/of voltooide opleidingen. Het CBS beschikt sinds 15 jaar jaar over deze bestanden. Dit betekent dat voor vrijwel alle jongeren het hoogst behaalde opleidingsniveau bekend is. Zo zijn er vanaf schooljaar 2004/2005 registraties van het MBO beschikbaar en al vanaf medio jaren ‘80 gegevens over het HBO en de universiteit. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van bestanden met opleidingsgeschiedenissen zoals opgegeven door werkzoekenden bij het UWV WERKbedrijf (personen die ingeschreven stonden in 2010 of later). Om het opleidingsniveau te bepalen van personen die vóór die tijd zijn afgestudeerd, wordt vooral gebruik gemaakt van de EBB, maar ook het bronbestand van het UWV WERKbedrijf wordt daarvoor benut. De EBB wordt verder ook gebruikt voor niet door overheid bekostigd onderwijs, zoals particulier onderwijs, onderwijs in het buitenland en lange bedrijfsopleidingen en cursussen. De EBB is een steekproefonderzoek onder personen die in Nederland wonen. In het opleidingsniveaubestand is gebruik gemaakt van EBB-informatie vanaf 2004.

Leverancier
Het CBS stelt het bestand samen op basis van registraties van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en het UWV WERKbedrijf, en op basis van steekproeven onder personen (EBB) die afkomstig zijn van het CBS.

Integraal of steekproef
Deels steekproef. Registratiegegevens worden aangevuld met steekproefgegevens uit de EBB

Periodiciteit
Per jaar is één opleidingsbestand beschikbaar, met daarin de meest actueel bekende opleidingsgegevens van de bevolking op 1 oktober

Bijzonderheden
Om representatieve schattingen te verkrijgen van het opleidingsniveau voor de integrale bevolking of deelpopulaties daarvan, bevat het bestand een ophooggewicht. Zoals in ieder steekproefonderzoek hebben de opgehoogde aantallen een onnauwkeurigheidsmarge.
Algemene beschrijving
De Polisadministratie bevat gegevens over banen en is gebaseerd op data uit de loonaangiften van de Belastingdienst. De loonaangiften bevatten gegevens over inkomstenverhoudingen (uit de loonadministratie) van werkgevers en andere inhoudingsplichtigen. Het doel van de Polisadministratie is inzicht te krijgen in arbeidscontracten en loon van werknemers.

Leverancier
De Belastingdienst ontvangt de loonaangifte en UWV maakt daar de Polisadministratie van.

Integraal of steekproef
Integraal

Periodiciteit
De Polisadministratie komt maandelijks beschikbaar

Bijzonderheden
-
Algemene beschrijving
Dit bestand bevat vanaf 2010 een selectie uit de registraties van De Nationale Politie, de tien regionale eenheden en de Landelijke Eenheid via de landelijke bevragingsapplicatie BVI. In de periode tussen juni 2008 en december 2009 zijn alle eenheden overgegaan op het systeem Basisvoorziening Handhaving (BVH), waaraan de gegevens voor GIDS (Geïntegreerde Interactieve Databank voor Strategische bedrijfsinformatie) en BVI worden onttrokken. Voor 2010 bevat de component gegevens geleverd via GIDS en waren de gegevens afkomstig uit de basisprocessensystemen BPS, Xpol en Genesys. Alle personen worden geregistreerd tegen wie een redelijk vermoeden van schuld van een misdrijf bestaat. Van alle personen is opgenomen hoe vaak en van welk misdrijf ze werden verdacht. Ook alle personen die slachtoffer zijn geworden van een misdrijf dat in het betreffende jaar is gepleegd en dat op enig moment bij de politie is gemeld, worden geregistreerd.

Leverancier
Politie

Integraal of steekproef
Integraal

Periodiciteit
Jaarlijks sinds 2005

Bijzonderheden
-
Algemene beschrijving
Het doel van de registratie Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) is het geven van een statistische beschrijving van de bij de arrondissementsrechtbanken verleende en beëindigde wettelijke schuldsaneringen. De doelpopulatie bestaat uit alle uitgesproken schuldsaneringen van natuurlijke personen.

Leverancier
Raad voor de Rechtspraak

Integraal of steekproef
Integraal

Periodiciteit
Jaarlijks

Bijzonderheden
-
Algemene beschrijving
De registraties van uitkeringen bij de gemeenten bestaan uit uitkeringen van personen. De gemeenten registreren bijstandsuitkeringen. Hieronder vallen uitkeringen in het kader van de Participatiewet, de Wet inkomensvoorziening oudere gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en de Wet gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ). 

Leverancier
Gemeenten

Integraal of steekproef
Integraal

Periodiciteit
Maandelijks

Bijzonderheden
-
Algemene beschrijving
De registraties van uitkeringen bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) bestaan uit uitkeringen van personen. Het UWV registreert van de meeste uitkeringen zowel het recht als de betaling. In de registraties komen ook Nederlandse uitkeringen voor aan mensen die niet in Nederland wonen. Het UWV registreert werkloosheidsuitkeringen (WW), uitkeringen in het kader van de Ziektewet (ZW) en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen (AO). Onder de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen vallen uitkeringen op grond van de volgende wetten: Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA), Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ) en de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong). 

Leverancier
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)

Integraal of steekproef
Integraal

Periodiciteit
Maandelijks

Bijzonderheden
-
Algemene beschrijving
Schuldregelingen worden meestal door een gemeente of door een door de gemeente ingeschakelde hulpverlener uitgevoerd en bestaan in twee vormen: schuldbemiddeling (ook wel minnelijke schuldhulpverlening) en saneringskrediet. Leden van de NVVK melden schuldregelingen bij BKR.

Leverancier
BKR

Integraal of steekproef
Integraal

Periodiciteit
Jaarlijks in het kader van dit project aan het CBS aangeleverd door de SVB

Bijzonderheden
-
Algemene beschrijving
Dit bestand bevat een selectie van variabelen uit het registratiesysteem (Regas) van Slachtofferhulp Nederland. Van alle cliënten van Slachtofferhulp Nederland is opgenomen hoe vaak ze van welke type delicten slachtoffer zijn geworden in een verslagjaar.

Leverancier
Slachtofferhulp Nederland

Integraal of steekproef
Integraal

Periodiciteit
Jaarlijks

Bijzonderheden
-
Algemene beschrijving
Dit bestand bevat gegevens over de vermogens op 1 januari van het verslagjaar van huishoudens die behoren tot de bevolking van Nederland aan het einde van het jaar voorafgaande aan het verslagjaar.

Leverancier
De belangrijkste berichtgever is de Belastingdienst.

Integraal of steekproef
Integraal

Periodiciteit
Jaarlijks sinds 2011

Bijzonderheden
Dit bestand in de huidige vorm wordt sinds 2017 gemaakt en is de vervanging voor de oude bron met het jaarinkomen van personen. Ook gegevens over toeslagen zijn in deze bron opgenomen.
Algemene beschrijving
In dit bestand zijn alle personen opgenomen die op 1 oktober van een schooljaar staan ingeschreven in het bekostigd voortgezet onderwijs (vo), middelbaar beroepsonderwijs (mbo) of voortgezet algemeen volwassenen onderwijs (vavo). Van deze personen is informatie beschikbaar over de opleiding die ze op dit moment volgen en over hun onderwijspositie een jaar later: uit onderwijs zonder startkwalificatie, door in onderwijs of uit onderwijs met startkwalificatie. Een startkwalificatie is een havo- of vwo-diploma of een diploma op ten minste mbo-niveau 2. Personen die het onderwijs verlaten zonder startkwalificatie worden voortijdig schoolverlaters (vsv'ers) genoemd.

Leverancier
SSB (samengesteld uit diverse bronnen)

Integraal of steekproef
Integraal

Periodiciteit
Jaarlijks

Bijzonderheden
Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) bakent de populatie op een andere manier af dan het CBS.
Algemene beschrijving
De registratie ‘wanbetalers zorgverzekeringswet’ bevat informatie over het aantal wanbetalers in het kader van de Zorgverzekeringswet onder de personen van 18 jaar of ouder die ingeschreven staan in de BRP. De doelpopulatie bestaat uit alle personen die ingeschreven staan in de BRP, verzekeringsplichtig zijn in het kader van de Zorgverzekeringswet, ten minste zes maanden geen premie voor hun basisverzekering hebben betaald, aangemeld zijn bij het Zorginstituut Nederland, in het bestuursrechtelijke premieregime zitten (d.w.z. een verhoogde premie betalen aan het Zorginstituut Nederland) en 18 jaar of ouder zijn.

Leverancier
Voor de cijfers over de jaren 2006 tot en met 2009 ontving het CBS de gegevens van de zorgverzekeraars. Vanaf 2010 ontvangt het CBS deze informatie van het Zorg instituut Nederland.

Integraal of steekproef
Integraal

Periodiciteit
Jaarlijks

Bijzonderheden
-
Algemene beschrijving
Personen die op peildatum staan ingeschreven bij het UWV als werkzoekende.

Leverancier
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)

Integraal of steekproef
Integraal

Periodiciteit
Maandelijks

Bijzonderheden
-

Begrippen

Aantal thuiswonende kinderen in een huishouden. Een thuiswonend kind is een persoon, ongeacht leeftijd of burgerlijke staat, die een kind-ouder relatie heeft met één of twee tot het huishouden behorende ouders. Adoptie- en stiefkinderen worden wel gezien als thuiswonende kinderen maar pleegkinderen niet.
Substantiële afname (relatieve afname van 28%) van het gestandaardiseerd besteedbaar huishoudinkomen
Periodieke uitkering op grond van arbeidsongeschiktheidswetten. Dit zijn de wettelijke regelingen tegen de financiële gevolgen van langdurige arbeidsongeschiktheid, zoals WIA, WAO, WAZ, Wajong en Wet Wajong.
Wekelijkse arbeidsduur op basis van de basisuren (dus exclusief overwerkuren) van de hoofdbaan (baan met het hoogste basisloon) van 12 uur of meer.
De wekelijkse arbeidsduur op basis van de basisuren (dus exclusief overwerkuren) van de hoofdbaan (baan met het hoogste basisloon).
Bedrijfstak volgens de SBI 2008 van banen met een flexibel contract. Indien binnen een huishouden meerdere flexibele contracten voorkomen is degene met het hoogste basisloon geselecteerd.
Bedrijfstak volgens de SBI 2008 van de hoofdbaan.
Indeling naar het inkomensbestanddeel met het hoogste bedrag. Het hoogste bedrag van deze inkomensbestanddelen bepaalt de voornaamste inkomensbron, waarbij eerst de totalen per hoofdgroepering onderling worden vergeleken. Indien sprake is van inkomen uit eigen onderneming is dit bestanddeel steeds als voornaamste inkomensbron aangemerkt, ook al is er sprake van een gering of zelfs negatief inkomen.
Als ten minste één persoon in het huishouden een belastingschuld heeft die in de afgelopen 12 maanden oninbaar is geleden. Zie ook: Definitie geregistreerde problematische schulden.
Als ten minste één persoon in het huishouden ten minste 15 maanden een overige belastingaanslag heeft openstaan; En het totale schuldbedrag boven de 50 euro uitkomt. Zie ook: Definitie geregistreerde problematische schulden.
Als ten minste één persoon in het huishouden ten minste 27 maanden een toeslagbedrag heeft openstaan; En het totale schuldbedrag boven de 50 euro uitkomt. Zie ook: Definitie geregistreerde problematische schulden.
Als ten minste één persoon in het huishouden tenminste 36 maanden een betalingsachterstand bij de SVB heeft openstaan en deze uitgaande van de afloscapaciteit bij een laag inkomen niet kan aflossen in de komende in de 36 maanden. Daarnaast moet het openstaande bedrag in totaal minimaal 50 euro zijn. Zie ook: Definitie geregistreerde problematische schulden.
Als ten minste één persoon in het huishouden tenminste 36 maanden een betalingsachterstand bij UWV heeft openstaan en deze uitgaande van de afloscapaciteit bij een laag inkomen niet kan aflossen in de komende in de 36 maanden. Daarnaast moet het openstaande bedrag in totaal minimaal 50 euro zijn. Zie ook: Definitie geregistreerde problematische schulden.
Als ten minste één persoon in het huishouden een bij BKR geregistreerde betalingsachterstand heeft. Zie ook: Definitie geregistreerde problematische schulden. Zie ook: Definitie geregistreerde problematische schulden.
Als ten minste één persoon in het huishouden tenminste 36 maanden een betalingsachterstand bij CAK voor de eigen bijdrage voor Wlz- of Wmo-zorg heeft openstaan en deze uitgaande van de afloscapaciteit bij een laag inkomen niet kan aflossen in de komende in de 36 maanden. Daarnaast moet het openstaande bedrag in totaal minimaal 50 euro zijn. Zie ook: Definitie geregistreerde problematische schulden.
Als ten minste één persoon in het huishouden een betalingsachterstand bij de DUO heeft van minimaal 3 maanden; En het schuldbedrag (het totaal bedrag van de niet betaalde termijnen) minimaal 270 euro bedraagt. Zie ook: Definitie geregistreerde problematische schulden.
Uitkering die wordt verstrekt op grond van de Participatiewet. Daarnaast zijn hierbij ook enkele overige sociale voorzieningen meegenomen. Tot de sociale voorzieningen overig worden gerekend: uitkeringen Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW); uitkeringen Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ); uitkeringen Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz); uitkeringen Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK); uitkeringen Wet arbeidsongeschiktheidsvoorzieningen jonggehandicapten (Wajong) - oorlogs- en verzetspensioenen; overige uitkeringen niet nader te bepalen.
Als ten minste één persoon in het huishouden tenminste 36 maanden een bijstandsvordering heeft openstaan en deze uitgaande van de afloscapaciteit bij een laag inkomen niet kan aflossen in de komende in de 36 maanden. Daarnaast moet het openstaande bedrag in totaal minimaal 50 euro zijn. Zie ook: Definitie geregistreerde problematische schulden.
Diploma behaald op minimaal niveau MBO2 of hoger. Diploma's op havo/vwo-niveau, of een 2e diploma op hetzelfde niveau zijn niet meegeteld.
Een registratie in het doelgroepregister van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). De populatie van het doelgroepregister wordt gevormd door iedereen die tot de doelgroep van de Wet banenafspraak behoort.
Flexibele arbeidsrelatie, hiertoe behoren de banen van oproep- en uitzendkrachten. Het wel of niet hebben van een tijdelijk of vast contract is hierbij geen criterium.
Kenmerk dat weergeeft of een persoon en diens ouders in Nederland of in het buitenland geboren zijn.
Huishoudens waarbij alle huishoudleden op het peilmoment van het verslagjaar (t) GEEN geregistreerde problematische schulden hadden én op het vorige peilmoment (t-1) niet tot een huishouden met problematische schulden behoorde.
Geen partner bekend (op 1 januari 2020) óf de partner (op 1 januari 2020) had geen baan op peilmoment. Bij de life-events is het peilmoment het moment waarop het event plaatsvond.
Ten minste één persoon in het huishouden voldoet aan ten minste één van de volgende criteria op het peilmoment van het betreffende verslagjaar (1 januari of 1 oktober): Volgt een WSNP-traject; Heeft een bij BKR geregistreerde schuldregeling; Heeft een bij BKR geregistreerde betalingsachterstand; Heeft ten minste zes maanden de zorgpremie niet betaald; Heeft een betalingsachterstand van een Wet Mulder-boete bij het CJIB heeft waarvan de tweede aanmaning ten minste twee maanden openstaat, of zich al in een ernstigere wanbetalersfase bevind. Daarnaast moet het openstaande bedrag in totaal minimaal 50 euro zijn; Heeft langer dan 27 maanden een toeslagschuld van totaal minimaal 50 euro openstaan bij de Belastingdienst; Heeft langer dan 15 maanden een schuld van totaal minimaal 50 euro voor overige belastingaanslagen openstaan bij de Belastingdienst; Heeft een belastingschuld die in de 12 maanden voor het peilmoment oninbaar is geleden; Heeft een betalingsachterstand bij de DUO van 3 maanden of langer en van minimaal 270 euro; Heeft tenminste 36 maanden een bijstandsvordering openstaan en kan deze uitgaande van de afloscapaciteit bij een laag inkomen niet aflossen in de komende in de 36 maanden. Daarnaast moet het openstaande bedrag in totaal minimaal 50 euro zijn; Heeft tenminste 36 maanden een betalingsachterstand bij UWV openstaan en kan deze uitgaande van de afloscapaciteit bij een laag inkomen niet aflossen in de komende in de 36 maanden. Daarnaast moet het openstaande bedrag in totaal minimaal 50 euro zijn; Heeft tenminste 36 maanden een betalingsachterstand bij de SVB openstaan en kan deze uitgaande van de afloscapaciteit bij een laag inkomen niet aflossen in de komende in de 36 maanden. Daarnaast moet het openstaande bedrag in totaal minimaal 50 euro zijn; Heeft tenminste 36 maanden een betalingsachterstand bij CAK voor de eigen bijdrage Wlz/Wmo openstaan en kan deze uitgaande van de afloscapaciteit bij een laag inkomen niet aflossen in de komende in de 36 maanden. Daarnaast moet het openstaande bedrag in totaal minimaal 50 euro zijn.
Ten minste één persoon in het huishouden voldoet aan ten minste één van de volgende criteria op het peilmoment van het betreffende verslagjaar (1 januari of 1 oktober): Volgt een WSNP-traject; Heeft een bij BKR geregistreerde schuldregeling; Heeft een bij BKR geregistreerde betalingsachterstand; Is in het Centraal Curatele en Bewindregister (CCBR) opgenomen op grond van verkwisting en/of problematische schulden; Heeft ten minste zes maanden de zorgpremie niet betaald; Heeft een betalingsachterstand van een Wet Mulder-boete bij het CJIB heeft waarvan de tweede aanmaning ten minste twee maanden openstaat, of zich al in een ernstigere wanbetalersfase bevind. Daarnaast moet het openstaande bedrag in totaal minimaal 50 euro zijn; Heeft langer dan 27 maanden een toeslagschuld van totaal minimaal 50 euro openstaan bij de Belastingdienst; Heeft langer dan 15 maanden een schuld van totaal minimaal 50 euro voor overige belastingaanslagen openstaan bij de Belastingdienst; Heeft een belastingschuld die in de 12 maanden voor het peilmoment oninbaar is geleden; Heeft een betalingsachterstand bij de DUO van 3 maanden of langer en van minimaal 270 euro.
Per huishouden is één persoon geselecteerd over wiens persoonskenmerken wordt gerapporteerd. Binnen huishoudens met een instromer is de instromer geselecteerd (of in het geval van meerdere instromers één van de instromers). Binnen huishouden zonder instromers is random één huishoudlid geselecteerd.
Het besteedbaar huishoudinkomen gecorrigeerd voor verschillen in grootte en samenstelling van het huishouden. Deze correctie vindt plaats met behulp van equivalentiefactoren. In de equivalentiefactor komen de schaalvoordelen tot uitdrukking die het gevolg zijn van het voeren van een gemeenschappelijke huishouding. Met behulp van de equivalentiefactoren worden alle inkomens herleid tot het inkomen van een eenpersoonshuishouden. Op deze wijze zijn de welvaartsniveaus van huishoudens onderling vergelijkbaar gemaakt. Het gestandaardiseerd inkomen is een maat voor de welvaart van (de leden van) een huishouden.
Zorgkosten binnen de basisverzekering gemaakt voor generalistische basis en/of specialistische geestelijke gezondheidszorg (GGZ).
Persoon is naar Halt doorverwezen voor een overtreding. Halt is een organisatie die zich bezig houdt met het voorkomen en bestrijden van jeugdcriminaliteit.
Kenmerk dat weergeeft in welk land iemand geboren is of waar diens ouders geboren zijn.
Betreft in dit onderzoek particuliere huishouden. Met particuliere huishoudens worden alle huishoudens met personen die niet in een instelling wonen bedoeld.
Een door de Belastingdienst uitgekeerde toeslag aan huurders die in verhouding tot hun inkomen duur wonen.
Persoon die op het peilmoment van het verslagjaar (t) geregistreerde problematische schulden had en sinds het vorige peilmoment (t-1) is ingestroomd als schuldenaar, én die op het vorige peilmoment (t-1) niet tot een huishouden met problematische schulden behoorde. Zie ook: Technische toelichting.
Huishoudens met minimaal één persoon die op het peilmoment van het verslagjaar (t) geregistreerde problematische schulden had en sinds het vorige peilmoment (t-1) is ingestroomd als schuldenaar, én die op het vorige peilmoment (t-1) niet tot een huishouden met problematische schulden behoorde. Zie ook: Technische toelichting.
Het aantal instromers ten opzichte van het totaal aantal personen dat op peilmoment t-1 niet tot een huishouden met problematische schulden behoorde. Zie ook: Technische toelichting.
Een maatregel die de rechter dwingend oplegt met het doel een bedreiging voor de veiligheid en ontwikkeling van het kind op te heffen.
Hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en/of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere of opvoedingsproblemen van de ouders.
Een combinatie van begeleiding en controle voor jongeren vanaf 12 jaar, die voor hun 18e verjaardag met de politie in aanraking zijn geweest en een proces-verbaal hebben gekregen.
Geboorte van een kind in het huishouden.
Een inkomensafhankelijke uitkering in het kader van de Wet Kinderopvang met als doel het ook voor lagere inkomens mogelijk te maken kinderen op te laten vangen.
Een uitkering voor gezinnen met minderjarige kinderen. Voor de kinderen wordt kinderbijslag ontvangen en de kinderen worden door de ouders in belangrijke mate onderhouden.
Een huishoudinkomen onder de lage inkomensgrens (onder bijstandsniveau). Hierbij is gecorrigeerd voor verschillen in grootte en samenstelling van het huishouden.
Leeftijd op peilmoment van het verslagjaar (1 januari of 1 oktober).
Een gebeurtenis die in de afgelopen 3 jaar (al dan niet voor instroom in de geregistreerde problematische schulden) heeft plaatsgevonden. Voor instromers is teruggekeken vanaf het instroommoment (datum waarop zij zichtbaar werden in de schuldregistraties). Niet instromers hebben geen instroommoment, daarom is voor deze groep is teruggekeken vanaf 1 jaar voor het huidige peilmoment (bijvoorbeeld, voor peilmoment 1-1-2020 wordt vanaf 1-1-2019 3 jaar teruggekeken). Zie ook: Technische toelichting.
Personen hebben een migratieachtergrond als ten minste één ouder in het buitenland is geboren.
Als ten minste één persoon in het huishouden in het CCBR is opgenomen op grond van verkwisting en/of problematische schulden. Zie ook: Definitie geregistreerde problematische schulden.
Ontslag dat is aangevraagd bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), waarvoor toestemming is verleend en waarbij de arbeidsverhouding verbroken is.
Hoogst behaalde opleidingsniveau: Laag: Dit omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het vmbo, de eerste 3 leerjaren van havo/vwo en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (mbo1); Middelbaar: Dit omvat de bovenbouw van havo/vwo, de basisberoepsopleiding (mbo2), de vakopleiding (mbo3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (mbo4); Hoog: Dit omvat onderwijs op het niveau van hbo of wo.
Een samenwoonrelatie wordt beëindigd door een overlijden. Het gaat hierbij zowel om formele partners (uit huwelijk/geregistreerd partnerschap) als informele partners (uit een samenwoonrelatie).
De datum waarop gemeten is of er sprake is van geregistreerde problematische schulden. Het betreft hier 1 januari 2015 t/m 2023 en 1 oktober 2020 en 2021.
Periodieke uitkering die mensen ontvangen na ontslag uit een baan of betrekking wegens het bereiken van een vooraf vastgestelde leeftijd of wegens overlijden van de partner. Voorbeelden van pensioen zijn ouderdomspensioen, nabestaandenpensioen en invaliditeitspensioen. Ook AOW-uitkeringen worden meegeteld.
Dit omvat het totaal van inkomen uit arbeid, inkomen uit eigen onderneming, uitkering inkomensverzekeringen en uitkering sociale voorzieningen (m.u.v. kinderbijslag en kindgebonden budget). Premies inkomensverzekeringen (m.u.v. premies voor volksverzekeringen) zijn hierop in mindering gebracht.
Lid van het huishouden ten opzichte van wie de posities van de andere leden in het huishouden worden bepaald en van wie de kenmerken eventueel ook aan het huishouden worden toegekend. Uit de leden van het huishouden wordt de referentiepersoon als volgt gekozen: ls er een paar is binnen het huishouden: de man; als het paar van gelijk geslacht is: de oudste van het paar; in een eenouderhuishouden: de ouder; in een overig huishouden: de oudste meerderjarige man of - als deze ontbreekt - de oudste meerderjarige vrouw.
Re-integratievoorziening die door de gemeente is ingezet.
In dit onderzoek behoren hiertoe personen die een verhoogde kans hebben op geregistreerde problematische schulden.
Als ten minste één persoon in het huishouden een bij BKR geregistreerde schuldregeling heeft. Zie ook: Definitie geregistreerde problematische schulden.
Hulpverlening van vooral praktische aard aan slachtoffers van misdrijven, verkeersongevallen of andere rampzalige gebeurtenissen.
De classificatie van een persoon naar sociaaleconomische categorie op basis van inkomensbronnen. Om deze te bepalen worden alle inkomsten in een verslagmaand uit de verschillende inkomensbronnen die iemand heeft met elkaar vergeleken. Het hoogste bedrag is in principe bepalend voor de sociaaleconomische categorie. Daarnaast wordt meegenomen of een persoon ingeschreven staat bij een onderwijsinstelling. Dit is medebepalend voor de sociaaleconomische categorie.
Iedereen die in Nederland geregistreerd staat als scholier of student. Jongeren van 4 tot en met 16 jaar zijn per definitie ingedeeld in de categorie student.
Persoon ongeacht leeftijd of burgerlijke staat die een kind-ouder relatie heeft met één of twee tot het huishouden behorende ouders. Onder thuiswonende kinderen worden ook adoptie- en stiefkinderen begrepen, maar geen pleegkinderen.
Substantiële toename van de zorgkosten. Hiervan is sprake als een persoon een jaar eerder nog geen hoge zorgkosten had, de zorgkosten ten opzichte van een jaar eerder zijn verdubbeld én met minimaal 7 500 euro zijn toegenomen.
Alle particuliere huishoudens in Nederland op peilmoment.
Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) waarmee zelfstandig ondernemers worden voorzien in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud.
Typering van een huishouden op basis van de onderlinge relaties van de personen binnen een huishouden.
Een samenwoonrelatie wordt beëindigd doordat één van de partners op een ander adres is gaan wonen. Het gaat hier zowel om formele (huwelijk/geregistreerd partnerschap) als informele scheidingen (ongeregistreerde paren die samenwonen, exclusief huisgenoten/vrienden).
Persoon die door de politie is geregistreerd als verdachte van een misdrijf. Voor deze persoon bestaat op basis van feiten of omstandigheden een redelijk vermoeden van schuld aan een strafbaar feit.
Het saldo van bezittingen en schulden. De bezittingen bestaan uit financiële bezittingen (banktegoeden en effecten), onroerend goed en ondernemingsvermogen. De schulden omvatten onder meer schulden ten behoeve van een eigen woning en consumptief krediet. Enkele zaken zijn bij de berekening van het vermogen niet meegeteld door gebrek aan gegevens. Zo kan het tegoed dat is opgebouwd bij spaar- en levenhypotheken niet aan de bezittingen toegevoegd worden. Ontbrekende vormen van bezit zijn verder contant geld, duurzame consumptiegoederen (met uitzondering van de eigen woning), juwelen en antiek. Aanspraken op pensioen of lijfrente zijn ook als een vorm van vermogen te beschouwen. Omdat een huishouden niet vrijelijk kan beschikken over deze aanspraken zijn deze echter niet in de vermogensdefinitie opgenomen.
Iemand die het (bekostigd) onderwijs heeft verlaten en niet in het bezit is van een startkwalificatie. Het bezit van een startkwalificatie houdt in dat iemand ten minste een afgeronde havo- of vwo-opleiding, een basisberoepsopleiding (mbo niveau 2) of een oude opleiding van vergelijkbaar niveau heeft.
Maand op maand overgang van de sociaaleconomische categorie van werkzaam naar bijstand.
Maand op maand overgang van de sociaaleconomische categorie van werkzaam naar WW-uitkering.
Maand op maand overgang van de sociaaleconomische categorie van werkzaam naar een Ziektewet- of AO-uitkering.
Persoon die ingeschreven staat bij het UWV als werkzoekende.
Als ten minste één persoon in het huishouden een Wet Mulder-boete heeft waarvan de tweede aanmaning ten minste twee maanden openstaat, of zich al in een ernstigere wanbetalersfase bevindt; En het totale bedrag van de boetes die zich minimaal in deze fase bevinden boven de 50 euro is; En een persoon met maximaal 5 kentekens voorkomt in het bestand. Zie ook: Definitie geregistreerde problematische schulden.
Indicator die aangeeft of een huishouden of persoon woonachtig is in een koop- of een huurwoning. Waarbij voor 2018 onderscheid is gemaakt tussen koopwoning, huurwoning van een woningcorporatie en overige verhuur. Voor 2022 en 2023 is onderscheid gemaakt tussen eigen woning, huurwoning zonder huurtoeslag en huurwoning met huurtoeslag. Dit dashboard betreft alleen particuliere huishoudens op het peilmoment. Toch is ook een kleine groep institutionele huishoudens weergegeven bij het woningbezit. Dit komt doordat er voor 1 januari 2022 en 2023 naar het woningbezit op 1 januari 2021 is gekeken. Deze institionele huishoudens betreffen huishoudens van personen die op 1 januari 2021 nog tot een institutioneel huishoudens behoorden.
Als ten minste één persoon in het huishouden een WSNP-traject volgt. Dit is een traject op grond van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen dat een natuurlijke persoon die in een problematische schuldsituatie verkeert de mogelijkheid biedt schuldenvrij te worden. Zie ook: Definitie geregistreerde problematische schulden.
Een uitkering krachtens één of meer van de volgende regelingen: de Werkloosheidswet (WW); de Wet werkloosheidsvoorziening (WWV); de Rijksgroepsregeling werkloze werknemers (Rww); de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW); de wachtgeldregelingen bij de overheid (WRO). De WW-uitkering biedt werkloze werknemers, met voldoende arbeidsverleden en die beschikbaar zijn voor arbeid, financiële steun. De duur van de uitkering is afhankelijk van het arbeidsverleden van de verzekerde. Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) beoordeelt of men voor een WW-uitkering in aanmerking komt.
Een persoon die arbeid verricht voor eigen rekening of risico: in een eigen bedrijf of praktijk (zelfstandig ondernemer), of als directeur-grootaandeelhouder (dga), of in het bedrijf of de praktijk van een gezinslid (meewerkend gezinslid), of als overige zelfstandige (bijvoorbeeld in een zelfstandig uitgeoefend beroep).
Uitkering die wordt verstrekt op grond van de Ziektewet (ZW). Deze wet regelt dat zieke werknemers, in gevallen waarbij de loondoorbetalingsverplichting voor de werkgever niet van toepassing is, recht hebben op een uitkering.
De kosten die een zorgverzekeraar heeft vergoed voor vormen van zorg die onder de basisverzekering vallen. In dit onderzoek wordt gesproken van hoge zorgkosten bij 20 000 euro of meer aan zorgkosten in een jaar.
Een tegemoetkoming in de kosten van de premie van de zorgverzekering.
Als ten minste één persoon in het huishouden ten minste zes maanden de zorgpremie niet betaald heeft. Zie ook: Definitie geregistreerde problematische schulden.
Een persoon die arbeid verricht voor eigen rekening of risico in een eigen bedrijf of praktijk zonder personeel.

Afkortingen

AO - Arbeidsongeschiktheid

BKR - Stichting Bureau Krediet Registratie

bl - buitenland

BRP - Basisregistratie Personen (BRP)

CAK - Centraal Administratie Kantoor

CBS - Centraal Bureau voor de Statistiek

CCBR - Centraal Curatele en Bewindregister

CJIB - Centraal Justitieel Incassobureau

DUO - Dienst Uitvoering Onderwijs

EBB - Enquête beroepsbevolking

GGZ - Geestelijke gezondheidszorg

IAOW - Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers

IOAZ - Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen

NL - Nederland

SBI - Standaard Bedrijfsindeling

SSB - Stelsel van Sociaal-statistische Bestanden

SVB - Sociale Verzekeringsbank

SZW - Ministerie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tozo - Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers

UWV - Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

WAO - Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering

WAZ - Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen

WIA - Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Wlz - Wet langdurige zorg

Wmo - Wet maatschappelijk ondersteuning

WSNP - Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen

WW - Wet Werkloosheid

Wwb - Wet werk en bijstand

Zvw - Zorgverzekeringswet

ZW - Ziektewet