Foto vrachtwagen op snelweg

Regionaal-economische kengetallen

Het CBS heeft op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en het pilotlab regionaal-economische kengetallen een dashboard samengesteld.

Innovatieregelingen (RVO)

Deze data zijn afkomstig van RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). RVO is onderdeel van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, maar voert ook opdrachten uit van andere ministeries. Daarnaast werkt RVO in opdracht van de Europese Unie. RVO voert o.a. subsidies uit, zoals de WBSO, MIT en TKI, die in deze regionale kaarten aan de orde komen.

Macro-economie en conjunctuur

Regionale rekeningen geven een kwantitatieve beschrijving van het economisch proces van regio's en sluiten aan op de nationale rekeningen. In de nationale rekeningen worden productie, inkomensverdeling, bestedingen en financiering onderscheiden. Bij deze regionale cijfers ligt de nadruk op de beschrijving van de productieprocessen in de verscheidene regio's.

Bedrijvendemografie

In deze data staat (de ontwikkeling van) het aantal bedrijfsvestigingen per regio. Een vestiging is elke afzonderlijk gelegen ruimte, terrein of complex van ruimten of terreinen, benut door een bedrijf voor uitoefening van de activiteiten. Ieder bedrijf bestaat uit ten minste één vestiging. Meerdere locaties van een bedrijf binnen één postcodegebied worden als één vestiging beschouwd.

Arbeidsmarkt

Deze cijfers hebben over de arbeidsmarkt hebben betrekking op de beroepsbevolking. Dit betreft personen van 15 tot 75 jaar die betaald werk hebben (werkzame beroepsbevolking), of die geen betaald werk hebben, recent naar betaald werk hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn (werkloze beroepsbevolking).

Innovatie en R&D

Cijfers over innovatie en research en development (R&D). Innovatie betreft het ontwikkelen van nieuwe of sterk verbeterde producten (productinnovatie) en/of het in gebruik nemen van nieuwe of sterk verbeterde productieprocessen (procesinnovatie). Innovaties kunnen nieuw zijn voor een bedrijf, maar hoeven dat dan niet te zijn voor de betreffende bedrijfstak of markt. Research en development is systematisch verricht creatief werk dat is gericht op het uitbreiden en gebruiken van kennis voor het ontwerpen van nieuwe toepassingen. In fundamenteel onderzoek staat kennisvergroting centraal (research). Bij toegepast onderzoek worden ideeën verder ontwikkeld tot een prototype van nieuwe of sterk verbeterde processen en producten (development).

Investeringen

Investeringen in materiële vaste activa betreffen goederen die worden aangeschaft of in eigen beheer worden voortgebracht, met als doel om als kapitaalgoed in het productieproces ingezet te worden. In het algemeen gaat het om goederen met een levensduur van meer dan een jaar (zoals gebouwen, woningen, machines, vervoermiddelen en dergelijke). Het CBS verzamelt gegevens over investeringen van bedrijven op basis van een steekproef. Deze gegevens zijn geregionaliseerd tot op provincieniveau en COROP-niveau.