Dashboard Arbeidsmigratie niet-EU/EFTA

Jaarlijkse instroom immigratie buiten EU/EFTA

Dit tabblad toont de jaarlijkse instroom van immigranten en het motief waarmee zij naar Nederland zijn komen. Daarnaast worden voor arbeidsmigranten en gezinsmigranten die zijn meegekomen met arbeidsmigranten de migratieregelingen getoond.

Populatie

Alle immigranten (exclusief motief asiel) met een nationaliteit van landen buiten de EU/EFTA die in de onderzoeksperiode naar Nederland zijn gekomen. Bij de motieven gaat het om de migratiejaren vanaf 1999 tot en met 2021, bij de regelingen vanaf 2014 tot en met 2021.

Uitsplitsing naar motief

Selecteer een uitsplitsing van migratiejaren en motieven die je met elkaar wilt vergelijken.

Uitsplitsing naar regeling

Onderstaande figuren splitsen immigranten met motief Arbeid of Gezin: meegekomen met arbeid verder uit naar migratieregeling. Selecteer bij de bovenste figuur voor welke van de motieven je de regelingen en migratiejaren wilt zien. Kies daarna welke regelingen en migratiejaren je met elkaar wilt vergelijken. Selecteer bij de onderste figuur voor welk jaar je de verhouding wilt zien tussen immigranten met motief Arbeid of motief Gezin, meegekomen met arbeid. Kies daarna welke regelingen je met elkaar wilt vergelijken. Ook kan worden gekozen om de regelingen in aantal personen of in percentages weer te geven. Let op: onder sommige regelingen zijn veel migranten naar Nederland geïmmigreerd, onder andere regelingen is dat aantal een stuk lager. Wanneer de verschillen groot zijn, is het handig de weergave op percentages te zetten.

Standcijfers persoonskenmerken

Dit tabblad toont de persoonskenmerken van immigranten op 31 december 2021. Hierbij kan worden gekozen voor de persoonskenmerken geslacht, leeftijd, naturalisatie, plaats in het huishouden en nationaliteit. De nationaliteit heeft betrekking op het moment van immigratie.

Populatie

Alle immigranten (exclusief motief asiel) met een nationaliteit van landen buiten de EU/EFTA die in de onderzoeksperiode naar Nederland zijn gekomen en op 31 december 2021 nog in Nederland wonen. Bij de motieven gaat het om de immigratiejaren vanaf 1999 tot en met 2021, bij de regelingen vanaf 2014 tot en met 2021. Immigranten die tussentijds zijn vertrokken uit Nederland horen niet tot de populatie. Bij de cijfers over naturalisatie is een extra categorie toegevoegd voor vertrokkenen. Zij woonden op 31 december 2021 niet meer in Nederland.

Uitsplitsing

Selecteer hieronder welk persoonskenmerk je wilt zien. Kies daarna of je het persoonskenmerk naar motief of regeling wilt zien. Kies daarna welke motieven of regelingen je met elkaar wilt vergelijken. De regelingen hebben alleen betrekking op immigranten met motief Arbeid of Gezin: meegekomen met arbeid. Ook kan worden gekozen om de persoonskenmerken in aantal personen of in percentages weer te geven. Let op: onder sommige motieven of regelingen zijn veel migranten naar Nederland geïmmigreerd, onder andere motieven of regelingen is dat aantal een stuk lager. Houd hier rekening mee bij het vergelijken van percentages.

Naturalisatie en vertrek

Dit tabblad toont in hoeverre immigranten nog steeds in Nederland wonen en zijn genaturaliseerd. Het is mogelijk de cijfers over naturalisatie en vertrek uit te splitsen naar jaar van migratie.

Populatie

Alle immigranten (exclusief motief asiel) met een nationaliteit van landen buiten de EU/EFTA die in de onderzoeksperiode naar Nederland zijn gekomen en op 31 december 2021 nog in Nederland wonen of zijn ge?migreerd uit Nederland. Bij de motieven gaat het om de immigratiejaren vanaf 1999 tot en met 2021, bij de regelingen vanaf 2014 tot en met 2021.

Uitsplitsing

Selecteer hieronder of je de naturalisatie per migratiejaar naar motief of regeling wilt zien. Kies daarna welk motief of welke regeling je wilt weergeven en vervolgens welke migratiejaren je wilt vergelijken. Er kan één motief worden weergegeven. De regelingen hebben alleen betrekking op immigranten met motief arbeid. Ook kan worden gekozen om de naturalisatie in aantal personen of in percentages weer te geven. Let op: onder sommige motieven of regelingen zijn veel migranten naar Nederland geïmmigreerd, onder andere motieven of regelingen is dat aantal een stuk lager. Houd hier rekening mee bij het vergelijken van percentages.

Sociaaleconomische categorie

Dit tabblad toont de sociaaleconomische categorie van immigranten op 31 december 2021.

Populatie

Alle immigranten (exclusief motief asiel) met een nationaliteit van landen buiten de EU/EFTA die in de onderzoeksperiode naar Nederland zijn gekomen en op 31 december 2021 nog in Nederland wonen. Bij de motieven gaat het om de immigratiejaren vanaf 1999 tot en met 2021, bij de regelingen vanaf 2014 tot en met 2021. Immigranten die tussentijds zijn vertrokken uit Nederland horen niet tot de populatie.

Uitsplitsing

Selecteer hieronder of je de sociaaleconomische positie naar motief of regeling wilt zien. Kies daarna welke motieven of regelingen je met elkaar wilt vergelijken. De regelingen hebben alleen betrekking op immigranten met motief Arbeid of motief Gezin, meegekomen met arbeid. Ook kan worden gekozen om de sociaaleconomische positie in aantal personen of in percentages weer te geven. Let op: onder sommige motieven of regelingen zijn veel migranten naar Nederland geïmmigreerd, onder andere motieven of regelingen is dat aantal een stuk lager. Houd hier rekening mee bij het vergelijken van percentages.

Arbeidsmarktpositie

Dit tabblad toont de arbeidsmarktpositie van immigranten op 31 december 2021.

Populatie

Alle immigranten (exclusief motief asiel) met een nationaliteit van landen buiten de EU/EFTA die in de onderzoeksperiode naar Nederland zijn gekomen en op 31 december 2021 nog in Nederland wonen. Bij de motieven gaat het om de migratiejaren vanaf 1999 tot en met 2021, bij de regelingen vanaf 2014 tot en met 2021. Immigranten die tussentijds zijn vertrokken uit Nederland horen niet tot de populatie. De figuren over bedrijfstak en inkomen hebben betrekking op werknemers en zelfstandigen. De figuren over arbeidsduur en uurloon hebben betrekking op werknemers.

Uitsplitsing

Selecteer hieronder of je de arbeidsmarktpositie naar motief of regeling wilt zien. Kies daarna welke motieven of regelingen je met elkaar wilt vergelijken. De regelingen hebben alleen betrekking op immigranten met motief Arbeid of motief Gezin, meegekomen met arbeid. Ook kan worden gekozen om de arbeidsmarktpositie in aantal personen of in percentages weer te geven. Let op: onder sommige motieven of regelingen zijn veel migranten naar Nederland geïmmigreerd, onder andere motieven of regelingen is dat aantal een stuk lager. Houd hier rekening mee bij het vergelijken van percentages.

Onderwijs

Dit tabblad toont het aantal immigranten dat in oktober 2021 onderwijs volgde in Nederland of gedurende het verblijf in Nederland een diploma heeft gehaald.

Populatie

Alle immigranten (exclusief motief asiel) met een nationaliteit van landen buiten de EU/EFTA die in de onderzoeksperiode naar Nederland zijn gekomen en op 31 december 2021 nog in Nederland woonden. Bij de motieven gaat het om de immigratiejaren vanaf 1999, bij de regelingen om de immigratiejaren vanaf 2014. De cijfers over onderwijsdeelname hebben betrekking op alle immigranten die op 31 december 2021 jonger dan 30 jaar waren. De cijfers over in Nederland behaalde diploma's hebben betrekking op personen die op 31 december 2021 15 jaar of ouder waren. Immigranten die tussentijds zijn vertrokken uit Nederland horen niet tot de populatie.

Uitsplitsing

Selecteer hieronder welke onderwijsindicator je wilt bekijken. Kies daarna of je de onderwijsindicator naar motief of regeling wilt zien. Kies vervolgens welke motieven of regelingen je met elkaar wilt vergelijken. De regelingen hebben alleen betrekking op immigranten met motief Gezin, meegekomen met arbeid. Ook kan worden gekozen om voor de geselecteerde onderwijsindicator het aantal personen of het aandeel in percentages weer te geven. Let op: onder sommige motieven of regelingen zijn veel migranten naar Nederland geïmmigreerd, onder andere motieven of regelingen is dat aantal een stuk lager. Houd hier rekening mee bij het vergelijken van percentages.

Zorggebruik

Dit tabblad toont het aantal immigranten dat in 2020 kosten vergoed heeft gekregen vanuit de basisverzekering voor geneesmiddelen, ziekenhuiszorg of geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Daarnaast worden cijfers weergegeven over het aantal immigranten dat in 2021 gebruik heeft gemaakt van jeugdzorg. De cijfers over ziekenhuiszorg en geneesmiddelen kunnen daarnaast apart worden weergegeven per leeftijdscategorie.

Populatie

Alle immigranten (exclusief motief asiel) met een nationaliteit van landen buiten de EU/EFTA die in de onderzoeksperiode naar Nederland zijn gekomen en op 31 december 2020 (zorgkosten) of 31 december 2021 (jeugdzorg) nog in Nederland woonden. Bij de motieven gaat het om de immigratiejaren vanaf 1999, bij de regelingen om de immigratiejaren vanaf 2014. De cijfers over jeugdzorg hebben betrekking op alle immigranten die op 31 december 2021 23 jaar of jonger waren. Immigranten die tussentijds zijn vertrokken uit Nederland behoren niet tot de populatie.

Uitsplitsing

Selecteer hieronder welke zorgindicator je voor welke leeftijdscategorie wilt bekijken. Kies daarna of je de zorgindicator naar motief of regeling wilt zien. Kies vervolgens welke motieven of regelingen je met elkaar wilt vergelijken. De regelingen hebben alleen betrekking op immigranten met motief Arbeid of motief Gezin, meegekomen met arbeid. Ook kan worden gekozen om voor de geselecteerde zorgindicator het aantal personen of het aandeel in percentages weer te geven. Let op: onder sommige motieven of regelingen zijn veel migranten naar Nederland geïmmigreerd, onder andere motieven of regelingen is dat aantal een stuk lager. Houd hier rekening mee bij het vergelijken van percentages.

Migratieregelingen naar leeftijd

Voor de indicatoren Ziekenhuiszorg en Geneesmiddelen is het mogelijk de cijfers apart te tonen per leeftijdscategorie. Voor sommige migratieregelingen in bepaalde leeftijdscategorieën zijn de aantallen te klein om te kunnen tonen. Deze migratieregelingen zijn samengevoegd met de categorie ‘Onbekend’ tot ‘Overig en onbekend’. Omdat sommige regelingen wel voorkomen in de ene leeftijdscategorie, maar niet in een andere, komt het voor dat migratieregelingen in het keuzemenu worden weergegeven waar geen data voor beschikbaar is. Wanneer één (of meerdere) van deze regelingen in de keuze door de gebruiker is opgenomen, wordt deze niet weergegeven in de grafiek. Daarnaast zijn er geen immigranten met motief Arbeid in de leeftijdscategorie Jonger dan 18. Voor deze groep zijn dus ook geen cijfers naar migratieregelingen beschikbaar.

Woningkenmerken

Dit tabblad toont diverse kenmerken van de woningen waar huishoudens met immigranten op 31 december 2021 woonden. Om de kenmerken van woningen aan deze huishoudens te koppelen wordt gebruik gemaakt van een referentiepersoon. In het tabblad Bronnen en begrippen staat meer informatie over hoe de referentiepersoon wordt gekozen.

Populatie

Alle referentiepersonen (exclusief motief asiel) met een nationaliteit van landen buiten de EU/EFTA die in de onderzoeksperiode naar Nederland zijn gekomen en op 31 december 2021 nog in Nederland woonden. Bij de motieven gaat het om de immigratiejaren vanaf 1999, bij de regelingen om de immigratiejaren vanaf 2014. Immigranten die tussentijds zijn vertrokken uit Nederland behoren niet tot de populatie.

Uitsplitsing

Selecteer hieronder welke woningkenmerk je wilt bekijken. Kies daarna of je de kenmerk van de woning naar motief of regeling van de referentiepersoon wilt zien. Kies vervolgens welke motieven of regelingen je met elkaar wilt vergelijken. De regelingen hebben alleen betrekking op referentiepersonen met motief Arbeid of met motief Gezin, meegekomen met arbeid. Ook kan worden gekozen om voor het gekozen woningkenmerk het aantal referentiepersonen of het aandeel in percentages weer te geven. Let op: onder sommige motieven of regelingen zijn veel migranten naar Nederland geïmmigreerd, onder andere motieven of regelingen is dat aantal een stuk lager. Houd hier rekening mee bij het vergelijken van percentages.

Woonlasten

Dit tabblad toont de woonlasten van woningen waar huishoudens met immigranten op 31 december 2019 woonden. Hierbij wordt onderscheid gemaakt naar woonlasten van wooneigenaren en woonlasten van huurders. Om de woonlasten van woningen aan deze huishoudens te koppelen wordt gebruik gemaakt van een referentiepersoon. In het tabblad Bronnen en begrippen staat meer informatie over hoe de referentiepersoon wordt gekozen.

Populatie

Alle referentiepersonen (exclusief motief asiel) met een nationaliteit van landen buiten de EU/EFTA die in de onderzoeksperiode naar Nederland zijn gekomen en op 31 december 2019 nog in Nederland wonen. Bij de motieven gaat het om de immigratiejaren vanaf 1999, bij de regelingen om de immigratiejaren vanaf 2014. Immigranten die tussentijds zijn vertrokken uit Nederland behoren niet tot de populatie.

Uitsplitsing

Selecteer hieronder of je de woonlasten naar motief of regeling van de referentiepersoon wilt zien. Kies daarna welke motieven of regelingen je met elkaar wilt vergelijken. De regelingen hebben alleen betrekking op referentiepersonen met motief Arbeid of met motief Gezin, meegekomen met arbeid. Ook kan worden gekozen om voor de woonlasten het aantal referentiepersonen of het aandeel in percentages weer te geven. Let op: onder sommige motieven of regelingen zijn veel migranten naar Nederland geïmmigreerd, onder andere motieven of regelingen is dat aantal een stuk lager. Houd hier rekening mee bij het vergelijken van percentages.

Regionale spreiding

Dit tabblad toont de regionale spreiding van immigranten in Nederland. Hierbij wordt onderscheid gemaakt naar de gemeente, provincie of arbeidsmarktregio waar immigranten wonen. De aantallen per regio worden weergegeven per honderdduizend inwoners.

Populatie

Alle immigranten (exclusief motief asiel) met een nationaliteit van landen buiten de EU/EFTA die in de onderzoeksperiode naar Nederland zijn gekomen en op 31 december 2021 nog in Nederland woonden. Bij de motieven gaat het om de immigratiejaren vanaf 1999, bij de regelingen om de immigratiejaren vanaf 2014.

Uitsplitsing

Selecteer hieronder welke regio-indeling je wilt bekijken. Kies daarna of je de regio-indeling naar motief of regeling wilt zien. Kies vervolgens welk motief of welke regeling je wilt weergeven. De regelingen hebben alleen betrekking op immigranten met motief Arbeid of Gezin, meegekomen met arbeid. Er kan één motief of regeling in het kaartje worden weergegeven.

Bronnen

Algemene beschrijving
De Basisregister Onderwijs (BRON) heeft tot doel het verschaffen van gegevens over het gebruik van het onderwijs, om daarmee een goede verdeling van de bekostiging van het onderwijs te kunnen maken. De BRON bevat gegevens over alle inschrijvingen en diploma<92>s in het primair basisonderwijs (po), voortgezet onderwijs (vo), het middelbaar beroepsonderwijs (mbo), volwasseneneducatie (ve) en - vanaf schooljaar 2014/'15 - ook het hoger onderwijs (ho). Zowel het regulier als het speciaal onderwijs zijn in de BRON opgenomen. Het bestand bevat voorlopig nog uitsluitend het onderwijs dat wordt bekostigd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en het ministerie van Economische Zaken (EZ). De gegevens uit de BRON leveren informatie op over bijvoorbeeld het aantal leerlingen dat is ingeschreven in de verschillende onderwijssoorten, het niveau, de opleidingsrichting en voortijdig schoolverlaters.

Leverancier
De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Integraal of steekproef
Integraal

Periodiciteit
Jaarlijks

Bijzonderheden
Algemene beschrijving
De Basisregistratie Personen (BRP) is de digitale bevolkingsregistratie van Nederland, en (sinds 2014) de opvolger van de Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA). De BRP bevat gegevens over ingezetenen en niet-ingezetenen. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor het bijhouden van de gegevens over ingezetenen. Gegevens over niet-ingezetenen worden bijgehouden door het ministerie van BZK. Elke persoon die naar verwachting ten minste vier maanden rechtmatig in Nederland verblijft, moet ingeschreven worden als ingezetene. Wanneer iemand niet aan deze voorwaarden voldoet maar wel een relatie heeft met de Nederlandse overheid, wordt de persoon ingeschreven als niet-ingezetene. Te denken valt aan mensen die buiten Nederland wonen en hier werken, studeren, onroerend goed bezitten, vanuit Nederland een uitkering genieten, enzovoorts. In de praktijk schrijft een deel van de EU-immigranten zich niet in als ingezetene in de BRP. Ingezetenen die naar verwachting ten minste acht maanden buiten Nederland verblijven, worden niet-ingezetene. In de BRP zijn van iedere ingeschrevene gegevens als burgerservicenummer (BSN), geboortedatum, geslacht, geboorteland en woonplaats geregistreerd, van ingezetenen bovendien gegevens over de ouders, partners en kinderen. Voor ingezetenen wordt een adres in Nederland geregistreerd, voor niet-ingezetenen een adres buiten Nederland. Voor meer informatie over de BRP wordt verwezen naar de website van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens http://www.rvig.nl/brp.

Leverancier
Gemeenten

Integraal of steekproef
Integraal

Periodiciteit
Gegevens worden doorlopend geactualiseerd.

Bijzonderheden
In dit dashboard zijn alleen ingezetenen in de BRP opgenomen.
Algemene beschrijving
Het bestand bevat het jaarinkomen van alle personen behorende tot de bevolking van Nederland op 1 januari van het verslagjaar.

Leverancier
De belangrijkste leverancier is de Belastingdienst

Integraal of steekproef
Integraal

Periodiciteit
Jaarlijks sinds 2011

Bijzonderheden
Algemene beschrijving
In dit bestand zijn de trajecten over jeugdbescherming bijeengebracht die door alle aanbieders van jeugdbescherming aan het CBS geleverd zijn in het kader van de Beleidsinformatie Jeugd. Deze leveringen in het kader van de Beleidsinformatie Jeugd zijn wettelijk verplicht en vloeien voort uit de Jeugdwet.

Leverancier
Centraal Bureau voor de Statistiek o.b.v. aanleveringen aanbieders

Integraal of steekproef
Integraal

Periodiciteit
Jaarlijks

Bijzonderheden
Algemene beschrijving
In dit bestand zijn de trajecten voor jeugdhulp bijeengebracht, die door alle aanbieders van jeugdhulp aan het CBS geleverd zijn, in het kader van de Beleidsinformatie Jeugd. Deze leveringen in het kader van de Beleidsinformatie Jeugd zijn wettelijk verplicht en vloeien voort uit de Jeugdwet

Leverancier
Centraal Bureau voor de Statistiek o.b.v. aanleveringen aanbieders

Integraal of steekproef
Integraal

Periodiciteit
Jaarlijks

Bijzonderheden
Algemene beschrijving
In dit bestand zijn de trajecten over jeugdreclassering bijeengebracht die door alle aanbieders van jeugdreclassering aan het CBS geleverd zijn in het kader van de Beleidsinformatie Jeugd. Deze leveringen in het kader van de Beleidsinformatie Jeugd zijn wettelijk verplicht en vloeien voort uit de Jeugdwet.

Leverancier
Centraal Bureau voor de Statistiek o.b.v. aanleveringen aanbieders

Integraal of steekproef
Integraal

Periodiciteit
Jaarlijks

Bijzonderheden
Algemene beschrijving
Dit bestand bevat voor immigranten met een niet-EU/EFTA-nationaliteit het migratiemotief van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Voor immigranten met een nationaliteit van één van de EU/EFTA-landen is het afgeleid migratiedoel bepaald op basis van het feitelijk geregistreerde gedrag van de immigrant uit informatie in het Stelsel van Sociaal Statistische Bestanden. Longitudinaal bestand over de periode 1995-2020.

Leverancier
Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)

Integraal of steekproef
Integraal

Periodiciteit
Jaarlijks

Bijzonderheden
Algemene beschrijving
De Polisadministratie bevat gegevens over banen en is gebaseerd op data uit de loonaangiften van de Belastingdienst. De loonaangiften bevatten gegevens over inkomstenverhoudingen (uit de loonadministratie) van werkgevers en andere inhoudingsplichtigen. Het doel van de Polisadministratie is inzicht te krijgen in arbeidscontracten en loon van werknemers.

Leverancier
De Belastingdienst ontvangt de loonaangifte en het UWV maakt daar de Polisadministratie van.

Integraal of steekproef
Integraal

Periodiciteit
De Polisadministratie komt maandelijks beschikbaar.

Bijzonderheden
Algemene beschrijving
Het SSB is een stelsel van registers en enquêtes, die op persoonsniveau kunnen worden gekoppeld. Per jaargang worden meer dan 50 verschillende registers gebruikt. Deze registers hebben betrekking op verschillende sociaaleconomische onderwerpen, zoals banen, uitkeringen, woningen en onderwijs. De doelpopulatie van het SSB bestaat uit alle personen die in Nederland wonen, en personen die niet in Nederland wonen maar in Nederland werken of een uitkering dan wel pensioen vanuit Nederland ontvangen. Er staan in het SSB gegevens over banen, uitkeringen, personen, huishoudens en bedrijven.

Leverancier
CBS op basis van verschillende registers en enquêtes.

Integraal of steekproef
Integraal en steekproef

Periodiciteit
Varieert

Bijzonderheden
Algemene beschrijving
Dit bestand bevat gegevens over de sociaaleconomische categorie (SECM) van personen in een bepaalde maand. Van de afzonderlijke inkomensbronnen, die aan de afbakening van SECM ten grondslag liggen, wordt aangegeven of een persoon deze in de betreffende periode heeft. Ook wordt in het bestand aangegeven of een persoon als scholier/student in de betreffende maand stond ingeschreven. Longitudinaal bestand beschikbaar vanaf 1999.

Leverancier


Integraal of steekproef
Integraal

Periodiciteit
Jaarlijks

Bijzonderheden
Algemene beschrijving
De migratieregelingen en -subregelingen (alleen van arbeidsmigranten) met een nationaliteit van een land buiten de EU/EFTA zijn afkomstig van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) van het ministerie van Justitie en Veiligheid en gebaseerd op de eerste verblijfsvergunning die de IND heeft afgegeven. De migratiemotieven zijn beschikbaar voor de periode 1999 tot en met 2020. De migratieregelingen zijn alleen beschikbaar voor arbeidsmigranten voor de periode 2014 tot en met 2020.

Leverancier
Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)

Integraal of steekproef
Integraal

Periodiciteit
Eenmalig

Bijzonderheden
Algemene beschrijving
Dit bestand bevat per Nederlandse ingezetene, die verzekerd is via de basisverzekering, diens kosten per jaar voor zorg die verzekerd is via de basisverzekering. De basisverzekering is wettelijk verplicht via de Zorgverzekeringswet (Zvw) voor vrijwel alle Nederlandse ingezetenen. De kosten zijn die kosten die daadwerkelijk vergoed zijn door de zorgverzekeraars. De kosten zijn onderverdeeld in zorgvormen, zoals huisartsenzorg, ziekenhuiszorg, fysiotherapie, etc. De zorgkosten zijn inclusief de kosten die vanwege het verplicht of vrijwillig eigen risico uiteindelijk door de verzekerden zelf zijn betaald maar exclusief eigen betalingen. Indien de verzekerde zelf een rekening heeft ontvangen en deze niet heeft ingediend bij de verzekering, bijvoorbeeld omdat het eigen risico niet is bereikt, zijn de kosten niet in de cijfers opgenomen.

Leverancier
Vektis

Integraal of steekproef
Integraal

Periodiciteit
Jaarlijks

Bijzonderheden
Algemene beschrijving
Woonbase is een bronbestand waarin informatie over personen, huishoudens en woningen samenkomt.

Leverancier
Centraal Bureau voor de Statistiek o.b.v. aanleveringen aanbieders

Integraal of steekproef
Integraal

Periodiciteit
Jaarlijks

Bijzonderheden
De Woonbase is gebaseerd op het woningenregister (BAG) en het personenregister (BRP). In de komende twee jaar worden ook andere registers en de gegevens uit de WoON-enqute toegevoegd. Bestand per jaar beschikbaar over de periode 2018 t/m 2020.

Begrippen

De tussen werkgever en werknemer overeengekomen afspraak over de prestatie en beloning uitgedrukt in uren per periode. In dit dashboard wordt de wekelijkse arbeidsduur getoond.
De wekelijkse arbeidsduur wordt berekend als het gemiddeld aantal verloonde uren per baan op jaarbasis gedeeld door 52. De verloonde uren zijn inclusief vakantie-uren, betaalde overwerkuren en doorbetaald ziekte- en studieverlof, maar exclusief arbeidsduurverkorting (ADV).
De Nederlandse hiërarchische indeling van economische activiteiten die vanaf 2008 door het CBS wordt gebruikt om bedrijfseenheden in te delen naar hun hoofdactiviteit.
Het hoogst behaalde diploma over alle onderwijssoorten heen en over alle (beschikbare) onderwijsjaren heen. Betreft alleen diploma's behaald in Nederland.
Een eigenaar is een persoon die volgens fiscale gegevens op 1 januari woonlasten voor een koopwoning heeft.
Samenwerkingsverband van Europese staten. De Europese Unie bestaat uit de volgende landen:
Vanaf 1-1-1958: België, Bondsrepubliek Duitsland, Frankrijk, Italië, Luxemburg en Nederland.
Toegetreden op 1-1-1973: Denemarken, Ierland en Verenigd Koninkrijk.
Toegetreden op 1-1-1981: Griekenland.
Toegetreden op 1-1-1986: Portugal en Spanje.
Toegetreden op 1-1-1995: Oostenrijk, Finland en Zweden.
Toegetreden op 1-5-2004: Cyprus, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Slowakije, Slovenië en Tsjechië.
Toegetreden op 1-1-2007: Bulgarije, Roemenië.
Toegetreden op 1-7-2013: Kroatië.
Hoewel het Verenigd Koninkrijk vanaf 31 januari 2020 de Europese Unie heeft verlaten, bleef door een terugtrekkingsakkoord vrij verkeer van personen mogelijk tot en met 31 december 2020. In dit dashboard worden immigranten uit het Verenigd Koninkrijk daarom tot en met 31 december 2020 gerekend tot de EU/EFTA.
European Free Trade Association (Europese Vrijhandelsassociatie (EVA)). De EFTA is een samenwerkingsverband tussen Liechtenstein, Noorwegen, IJsland en Zwitserland.
Een huurder is een persoon die volgens fiscale gegevens op 1 januari gn woonlasten voor een koopwoning heeft.
Jeugdzorg is het geheel van jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering dat onder verantwoordelijkheid van de gemeente wordt uitgevoerd volgens de Jeugdwet (2014).
Een meergezinswoning is een woning in een pand waarin zich ook andere verblijfsobjecten bevinden, zoals een bedrijfsruimte of andere woningen. Voorbeelden zijn appartementen, boven- en benedenwoningen, woningen boven winkels en woningsplitsingen.
Jaar waarin immigranten zijn ingeschreven als ingezetene in de Basisregistratie Personen (BRP).
Type verblijfsvergunning van de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND). Dit dashboard heeft alleen betrekking op reguliere immigratie (exclusief motief asiel) van personen met een niet-EU/EFTA nationaliteit. Er worden verschillende typen migratiemotieven onderscheiden:
 • Arbeid: Immigratie met als doel in Nederland te gaan werken. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om arbeid in loondienst of arbeid als zelfstandige.
 • Gezin: meegekomen met arbeid: Immigratie van personen die als gezinslid zijn meegekomen met arbeidsmigranten. Het gaat hierbij om partners en kinderen van arbeidsmigranten. De gezinsleden hoeven niet gelijktijdig met arbeidsmigranten gemigreerd te zijn.
 • Gezin: meegekomen met studie: Immigratie van personen die als gezinslid zijn meegekomen met studiemigranten. Het gaat hierbij om partners en kinderen van studiemigranten. De gezinsleden hoeven niet gelijktijdig met studiemigranten gemigreerd te zijn.
 • Gezin: overig: Immigratie van personen die in Nederland verblijven als gezinsmigrant, maar geen van de regels voor gezinsmigranten die zijn meegekomen met arbeidsmigranten of zijn meegekomen met studiemigranten zijn van toepassing.
 • Studie: Immigratie met als doel in Nederland een studie te gaan volgen aan een instelling voor voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs of hoger onderwijs / universiteit. Belangrijkste voorwaarden zijn dat de student (voorlopig) is ingeschreven aan een door de Nederlandse overheid aangewezen onderwijsinstelling en dat de studie een dagopleiding betreft.
 • Overig: Het gaat hierbij om bijvoorbeeld economisch niet-actieven en mensen die naar Nederland komen voor een medische behandeling.
Immigranten met motief Asiel vallen buiten de populatie van dit dashboard.
Verdere detaillering van migratiemotief naar onderliggende vergunningen. In dit dashboard zijn alleen migratieregelingen opgenomen voor immigranten met migratiemotief Arbeid of Gezin: meegekomen met arbeid. Voor arbeidsmigranten gaat het om de regelingen op basis waarvan zij zelf verblijfsrecht hadden toen zij in Nederland arriveerden. Voor gezinsmigranten die zijn meegekomen met arbeidsmigranten gaat het om de migratieregeling van de arbeidsmigranten waarmee zij naar Nederland zijn geïmmigreerd. De cijfers over regelingen zijn gebaseerd op de immigratiejaren 2014 tot en met 2020.
In sommige gevallen kan een migratieregeling verder worden uitgesplitst in meerdere migratiesubregelingen.

De volgende migratieregelingen en -subregelingen zijn in het dashboard opgenomen:
 • Arbeid: werkervaring, uit te splitsen in subregelingen UWV-toetsing en Geen subregeling
 • Arbeid: werkgever in Nederland of buitenland, uit te splitsen in subregelingen Aziatische horeca
 • Grensoverschrijdende dienstverlening, UWV-toetsing en Geen subregeling
 • Zelfstandigen
 • Wetenschappelijk onderzoeker
 • Potentieel kennismigratie
 • ICT-regeling, uit te splitsen in subregelingen UWV-toetsing en Geen subregeling
 • Blue card
 • Kennismigrantenregeling
 • Onbekend (geen regeling bekend)
Nationaliteit op het moment van immigratie
Verkrijging van het Nederlanderschap door verlening (zelfstandige naturalisatie of medenaturalisatie).
Het persoonlijk primair inkomen bevat het bruto-inkomen van een persoon uit arbeid en uit eigen onderneming. Inkomen uit arbeid bestaat uit het brutoloon (inclusief de werknemers- en werkgeversbijdrage in de premies voor de sociale verzekeringen), tantième en de beloning van arbeid die niet in dienstbetrekking is verricht. Ook loon in natura zoals de waarde van het privégebruik van de auto van de werkgever is hiertoe gerekend. Inkomen uit eigen onderneming vormt de beloning van zelfstandigen voor de inzet van hun arbeid en ondernemingsvermogen.

De cijfers over inkomen zijn ingedeeld in kwintielen. Dat wil zeggen dat de inkomens zijn gerangschikt van laag naar hoog: inkomens behorende tot de 20 procent laagste inkomens behoren daarmee tot het eerste kwintiel. De volgende 20 procent behoren tot het tweede kwintiel, enzovoorts. Van immigranten die na 1 januari 2020 naar Nederland zijn geïmmigreerd is geen persoonlijk primair inkomen beschikbaar. Zij worden gevoegd in de inkomenscategorie ‘Onbekend’.
Plaats die een persoon in een huishouden inneemt ten opzichte van de referentiepersoon van het huishouden.
Lid van het huishouden ten opzichte van wie de indicatoren over het huishouden zijn toegekend. Via de referentiepersoon kan het migratiemotief (en indien aanwezig de migratieregeling) worden toegekend aan de woning waarin het huishouden woont. Uit de leden van het huishouden wordt de referentiepersoon als volgt gekozen: - de oudste persoon in het huishouden; - Als de hoogste leeftijd gelijk is: de verblijfsduur in Nederland; - Als de hoogste leeftijd en verblijfsduur gelijk is: de man; - Als de hoogste leeftijd, verblijsduur en geslacht gelijk is, wordt uit de overgebleven personen random een referentiepersoon toegewezen.
De voornaamste inkomstenbron. De volgende categorieën worden in dit dashboard onderscheiden:
 • Werknemer en zelfstandige: het inkomen uit arbeid als werknemer of zelfstandige is de voornaamste bron van inkomsten
 • Uitkerings- en pensioenontvanger: iemand waarvoor een uitkering inkomensverzekering wegens werkloosheid, ziekte, arbeidsongeschiktheid, uitkering sociale voorziening of pensioen de voornaamste bron van inkomsten is
 • School(kind) of student: Persoon van 0 tot en met 4 jaar die nog niet schoolgaand is of een persoon die ingeschreven staat bij een onderwijsinstelling als voltijdsonderwijsvolgende. Als een persoon voltijdonderwijs volgt en daarbij een inkomen boven de lage inkomensgrens heeft, wordt deze persoon ingedeeld naar die voornaamste inkomensbron. Ze worden dan niet meegeteld als scholier/student.
 • Overige (zonder inkomen): iemand zonder eigen inkomen. Het is mogelijk dat iemand buiten Nederland wordt betaald door een buitenlandse (onder)aannemer waardoor misschien in Nederland geen inkomen wordt waargenomen. Hierdoor kan de persoon (onterecht) in de categorie 'geen inkomen' terechtkomen
Het uurloon wordt berekend door het brutoloon van een werknemer te delen door de bijbehorende arbeidsduur.

Het brutoloon is exclusief bijzondere beloningen en overwerkloon, maar inclusief de fiscale waarde van niet in geld uitgekeerde belaste vergoedingen. De arbeidsduur betreft het aantal verloonde uren exclusief overwerkuren en verlofuren in verband met vakantie en algemeen erkende feestdagen. ADV wordt niet gerekend tot de verloonde uren dus deze uren vallen buiten de berekening.

Bijzondere beloningen zijn de niet regelmatig betaalde beloningen die tot het brutoloon behoren, zoals vakantiegeld, eindejaarsuitkeringen, prestatiebeloningen, gratificaties en winstuitkeringen.
Een persoon die in een arbeidsovereenkomst afspraken met een economische eenheid maakt om arbeid te verrichten waartegenover een financiële beloning staat.
De kleinste binnen n of meer panden gelegen en voor woondoeleinden geschikte eenheid van gebruik, ontsloten via een eigen toegang vanaf de openbare weg, een erf of een gedeelde verkeersruimte. Voorbeelden zijn vrijstaande woningen, eengezinswoningen, flat- of portiekwoningen en studentenhuizen. Alle verblijfsobjecten met minimaal n woonfunctie volgens de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en eventueel n of meer andere gebruiksfuncties worden als woning aangemerkt.
De WOZ-waardes zijn gebaseerd op de Landelijke Voorziening WOZ (LV-WOZ). De woningen worden door de gemeente getaxeerd naar de waarde van 1 januari van het voorgaande jaar.
Een persoon die arbeid verricht voor eigen rekening of risico in een bedrijf of praktijk.
De kosten voor zorg voor personen verzekerd via de basisverzekering. De basisverzekering is wettelijk verplicht via de Zorgverzekeringswet (Zvw) voor vrijwel alle Nederlandse ingezetenen. De kosten zijn die kosten die daadwerkelijk vergoed zijn door de zorgverzekeraars. In dit dashboard worden de kosten weergegeven voor drie zorgvormen: -Geneesmiddelen: De gedeclareerde en vergoede kosten voor farmacie die onder de basisverzekering valt, inclusief geneesmiddelen verstrekt door apotheekhoudende huisartsen. -GGZ: De gedeclareerde en vergoede kosten voor geestelijke gezondheidszorg (GGZ) die onder de basisverzekering valt. Hieronder vallen de kosten voor generalistische basis GGZ en gespecialiseerde GGZ. - Ziekenhuiszorg: de gedeclareerde en vergoede kosten voor ziekenhuiszorg die onder de basisverzekering valt. Hieronder vallen de kosten voor medisch specialistische hulp in het ziekenhuis en/of een zelfstandig behandelcentrum