Impactmonitor huiselijk geweld en kindermishandeling

De impactmonitor Aanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling toont hoe het er in Nederland voor staat met de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling en wat de impact is van deze aanpak. Deze monitoring heeft als doel bij te dragen aan het zichtbaar maken van lokale, regionale en landelijke ontwikkelingen. Hierbij gaat het zowel om uitvoering als beleid.

De monitor biedt kwantitatieve basisinformatie. Hiermee kunnen vergelijkingen gemaakt kunnen worden tussen regio’s onderling en voor regio’s door de tijd heen. De monitor levert nog geen kant en klare antwoorden op specifieke beleidsvragen. De monitor levert wel cijfermatige inzichten op die beleidsmakers en andere betrokken professionals kunnen gebruiken voor beleidsvorming, monitoring en sturing van de aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling.

Dit dashboard bevat indicatoren van vele partijen die betrokken zijn bij de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Hierbij is soms slechts een selectie opgenomen van alle beschikbare gegevens uit een bron. Dit om het aantal indicatoren enigszins overzichtelijk te houden. Dit geldt ook voor cijfers over Veilig Thuis. Meer cijfers over deze organisatie vindt u op het dashboard van de Beleidsinformatie Veilig Thuis

Overzicht indicatoren

Dit dashboard bevat indicatoren van vele partijen die betrokken zijn bij de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Bij veel indicatoren zijn naast landelijke uitkomsten ook uitkomsten per regio beschikbaar. Van sommige indicatoren zijn meerdere meetmomenten beschikbaar, zodat ook een tijdreeks getoond kan worden. Hieronder worden alle beschikbare indicatoren opgesomd, gegroepeerd naar een aantal thema's. Per indicator wordt met kruisjes aangeven of er uitkomsten op landelijk niveau, op regionaal niveau en in een tijdreeks beschikbaar zijn. Door te klikken op het betreffende kruisje, komt u terecht bij de betreffende gegevens in het dashboard.Omvang huiselijk geweld en kindermishandeling

Aard en kenmerken

Vergroting bereik Veilig Thuis

Verbinding zorg en veiligheid

Verbetering outcome

Eerder signaleren en bespreken

Overzicht belangrijke beleidsvragen

Voor een aantal belangrijke beleidsvragen is hieronder aangegeven welke indicatoren op het dashboard raken aan deze beleidsvraag. Door op de indicator te klikken komt u terecht op de betreffende pagina van het dashboard.


Landelijk beeld: Omvang huiselijk geweld en kindermishandeling

Geschat percentage slachtoffers huiselijk geweld

Vermoeden/getuige van huiselijk geweld

Geschat percentage slachtoffers kindermishandeling

Landelijk beeld: Aard en kenmerken

Aard geweld adviezen/meldingen Veilig Thuis

Kenmerken slachtoffers huiselijk geweld

Kenmerken van kindermishandeling

Kenmerken slachtoffers kindermishandeling

Kenmerken plegers huiselijk geweld

Slachtoffers van moord en doodslag

Landelijk beeld: Vergroting bereik Veilig Thuis

Aantal adviezen en meldingen

Type adviesvrager / melder

Duur van het geweld

Vervolg op basis van de veiligheidsbeoordeling

Acuut en/of structureel onveilig

Landelijk beeld: Verbinding zorg en veiligheid

Ondertoezichtstellingen

Onderzoeken Raad voor de Kinderbescherming

Casussen bij Veilig Thuis

Overdracht VT van acute en structureel onveilige casussen

Huiselijk geweldzaken bij het Openbaar Ministerie

Eindvonnis en strafoplegging rechter 1e aanleg

Landelijk beeld: Verbetering outcome

Percentage afname en stoppen geweld

Beoordeling welzijn door clienten

Ervaren veiligheid door kinderen en volwassenen

Verbetering opvoedingsrelatie tussen ouder en kind

Tevredenheid cliënten over de ontvangen hulp en samenhang hiertussen

Gemiddeld aantal betrokken hulpinstellingen

Recidive plegers

Landelijk beeld: Eerder signaleren en bespreken

Gepraat over vermoeden/getuige van huiselijk geweld

Regionaal beeld: Aard en kenmerken

Aard geweld adviezen/meldingen Veilig Thuis

Tijdelijk huisverbod (THV)

Regionaal beeld: Vergroting bereik Veilig Thuis

Aantal adviezen en meldingen

Type adviesvrager / melder

Duur van het geweld

Vervolg op basis van de veiligheidsbeoordeling

Acuut en/of structureel onveilig

Regionaal beeld: Verbinding zorg en veiligheid

Ondertoezichtstellingen

Tijdelijk huisverbod (THV)

Onderzoeken Raad voor de Kinderbescherming

Casussen bij Veilig Thuis

Overdracht VT van acute en structureel onveilige casussen

Regionaal beeld: Verbetering outcome

Percentage afname en stoppen geweld

Beoordeling welzijn door clienten

Ervaren veiligheid door kinderen en volwassenen

Verbetering opvoedingsrelatie tussen ouder en kind

Tevredenheid cliënten over de ontvangen hulp en samenhang hiertussen

Gemiddeld aantal betrokken hulpinstellingen

Tijdreeksen: Aard en kenmerken

Aard geweld adviezen/meldingen Veilig Thuis

Aantal slachtoffers van moord en doodslag

Tijdelijk huisverbod (THV)

Tijdreeksen: Vergroting bereik Veilig Thuis

Aantal adviezen en meldingen

Type adviesvrager / melder

Duur van het geweld

Vervolg op basis van de veiligheidsbeoordeling

Acuut en/of structureel onveilig

Tijdreeksen: Verbinding zorg en veiligheid

Ondertoezichtstellingen

Tijdelijk huisverbod (THV)

Onderzoeken Raad voor de Kinderbescherming

Casussen bij Veilig Thuis

Overdracht VT van acute en structureel onveilige casussen

Huiselijk geweldzaken bij het Openbaar Ministerie

Eindvonnis en strafoplegging rechter 1e aanleg

Model

Download

Download alle cijfers van de impactmonitor huiselijk geweld en kindermishandeling via deze link of onderstaande knop.


Download

Download alle oude cijfers van de impactmonitor huiselijkgeweld en kindermishandeling via onderstaande knop


Download

Download het rapport van de geselecteerde Veilig Thuis regio

Verantwoording

De impactmonitor is in 2019 ontwikkeld vanuit het programma 'Geweld hoort nergens thuis' van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). De impactmonitor was nadrukkelijk niet bedoeld om de voortgang van dit programma in beeld te brengen. Dat deed het programma in de eigen voortgangsrapportages. Deze impactmonitor laat op structurele basis zien hoe het er in Nederland voorstaat met de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. De opzet van de impactmonitor is gebaseerd op de 'dummy'-impactmonitor die de onderzoeksadviescommissie van het programma 'Geweld hoort nergens thuis' in 2019 heeft ontwikkeld. Belangrijke uitgangspunten hierbij waren het aansluiten op bestaande bronnen en publicaties, het voorkomen van aanvullende registraties en het bevorderen van een lerende verbeterbeweging.


De impactmonitor is opgezet als groeimodel. Er wordt steeds gerapporteerd over de indicatoren die beschikbaar zijn. Dit zijn indicatoren op de volgende thema's:

 • aard en omvang van huiselijk geweld en kindermishandeling
 • kenmerken van daders en slachtoffers
 • eerder signaleren en bespreken
 • vergroting bereik Veilig Thuis
 • verbinding zorg en veiligheid
 • verbetering outcome

 • Veel van de uitkomsten die in deze rapportage gepresenteerd worden, zijn niet afkomstig van het CBS. Het CBS heeft geen controle uitgevoerd op de cijfers van andere partijen.


  Het dashboard wordt tweemaal per jaar geüpdatet met nieuw beschikbaar gekomen gegevens: in de zomer en aan het eind van het jaar. Zo kunnen op termijn ook trends en ontwikkelingen in beeld worden gebracht.


  Elk jaar publiceert het CBS ook een rapportage met daarin de landelijke uitkomsten. Deze zijn op de website van het CBS te vinden.