Over dit dashboard

Aanleiding

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft het CBS gevraagd cijfers samen te stellen over het aanbod van kinderopvang in relatie tot de potentiële vraag naar kinderopvang op regionaal niveau. In dit dashboard worden de uitkomsten van dat onderzoek gepresenteerd.

Het dashboard

Dit dashboard geeft per gemeente, wijk of buurt inzicht in het aantal kindplaatsen in de kinderopvang, het aantal kinderen en huishoudens dat recht heeft op kinderopvangtoeslag, het aantal kinderen en huishoudens dat kinderopvangtoeslag ontvangt, de sociaaleconomische score en of er scholen zijn die in aanmerking voor dan wel gebruik maken van de subsidieregeling School en Omgeving. Het bevat cijfers over de periode 2015-2021. De intentie is om de meting iedere twee jaar te herhalen om de ontwikkelingen in vraag en aanbod te kunnen monitoren.

Technische toelichting

Het dashboard

In dit dashboard worden cijfers gepresenteerd over het aanbod van kinderdagopvang en buitenschoolse opvang in relatie tot de potentiële vraag, per gemeente, wijk en buurt. Dit gebeurt aan de hand van een viertal onderwerpen: relatief aanbod kinderopvang, recht op en gebruik van kinderopvangtoeslag huishoudens, sociaaleconomische status en school en omgeving. Deze onderwerpen worden hieronder verder toegelicht. Ook als er bijzonderheden of aandachtspunten spelen waar rekening mee gehouden dient te worden bij de interpretaties van de cijfers wordt dat beschreven.

Relatief aanbod kinderopvang

Van het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) ontvangt het CBS een bestand met kenmerken van alle kinderdagverblijven en locaties voor buitenschoolse opvang in Nederland. Op basis van dit bestand wordt het aantal kindplaatsen (aanbod) per gemeente, wijk en buurt naar type opvang in beeld gebracht. Door het aantal kindplaatsen af te zetten tegen het totaal aantal kinderen in een gemeente, wijk en buurt wordt meer duidelijk over de relatie tussen aanbod en de potentiële vraag en waar er dus mogelijk een tekort aan kinderopvang is. In het dashboard worden de volgende vergelijkingen gemaakt:

 • Totaal: Totaal aantal kindplaatsen (kinderdagopvang, BSO en voorzieningen voor gastouderopvang) ten opzichte van totaal aantal kinderen in de leeftijdscategorie 0 tot en met 12 jaar. Let op: in dit totaal wordt dus ook de gastouderopvang meegeteld;
 • Kinderdagopvang: Aantal kindplaatsen in de kinderdagopvang ten opzichte van het totaal aantal kinderen in de leeftijdscategorie 0 tot en met 3 jaar. Let op: hier worden voor het jaar 2017 ook de peuterspeelzalen in meegenomen);
 • BSO: Aantal kindplaatsen in de buitenschoolse opvang (BSO) ten opzichte van aantal kinderen in de leeftijdscategorie 4 tot en met 12 jaar.

Percentages boven de 100 procent

Op deze pagina wordt het aantal kindplaatsen afgezet tegen het aantal kinderen per gemeente, wijk en buurt. Dit kan, vooral op wijk en buurtniveau, leiden tot percentages boven de 100 procent als er ergens meer kindplaatsen zijn dan kinderen. In dit soort gevallen is het waarschijnlijk dat er ook kinderen van nabijgelegen wijken en buurten gebruik maken van deze kinderopvang. Dit komt bijvoorbeeld voor bij kinderopvang op locaties waar veel bedrijven en instellingen zitten, zoals de Amsterdamse Zuidas.

Peuterspeelzalen

Door veranderde wetgeving worden alle peuterspeelzalen sinds 1 januari 2018 als kinderdagverblijven gezien. Voor de vergelijkbaarheid zijn voor het jaar 2017 de peuterspeelzalen meegeteld bij de categorie kinderdagverblijven.

Beschikbaarheid jaren

Er zijn over de aanbod van kinderopvang geen cijfers beschikbaar over verslagjaar 2015. De kwalitateit van het brondata over dit verslagjaar bleek onvoldoende om over te kunnen publiceren.

Recht op en gebruik van kinderopvangtoeslag

Een andere manier om inzicht te krijgen in de (potentiële) vraag naar kinderopvang is te kijken naar het aantal huishoudens met kinderen, huishoudens die recht hebben op en huishoudens die gebruik maken van kinderopvangtoeslag per gemeente, wijk en buurt. Hierover worden in dit onderzoek de volgende indicatoren berekend:

 • Aantal kinderopvangtoeslag-gerechtigde huishoudens ten opzichte van totaal aantal huishoudens met kinderen
 • Aantal huishoudens dat gebruik maakt van kinderopvangtoeslag ten opzichte van totaal aantal huishoudens met kinderen
 • Aantal huishoudens dat gebruik maakt van kinderopvangtoeslag ten opzichte van aantal kinderopvangtoeslag-gerechtigde huishoudens

Door hierbij ook rekening te houden met de leeftijd van de kinderen in het huishouden wordt ook meer duidelijk naar welk type opvang er vraag is. Er worden de volgende leeftijdscategorieën onderscheiden: huishoudens met minimaal één kind tussen de 0 tot en met 12 jaar, 0 tot en met 3 jaar, 2 tot en met 3 jaar en 4 tot en met 12 jaar.

Recht op kinderopvangtoeslag

Het recht op kinderopvangtoeslag wordt bepaald door te kijken naar huishoudens met één of meerdere kinderen in de leeftijd tot en met 12 jaar waarvan de ouder - in het geval van een eenouderhuishouden - of beide ouders - in het geval van een huishouden met twee ouders:

 • een baan als werknemer heeft, of
 • als zelfstandige werkzaam is, of
 • een studie volgt, of
 • van een re-integratievoorziening gebruik maakt, of
 • jonger dan 18 jaar is.

In dit onderzoek is het recht op kinderopvangtoeslag bepaald door op het peilmoment (31 december van het verslagjaar) te kijken naar het voldoen aan de bovenstaande voorwaarden die gelden voor het ontvangen van kinderopvangtoeslag. Er kan echter ook kinderopvangtoeslag worden uitgekeerd in een aantal andere situaties, namelijk:

 • een persoon is co-ouder;
 • er is kinderopvang nodig om sociale of medische redenen;
 • de ouder of verzorger stopt met werken of wordt werkloos;
 • de toeslagpartner is een familielid. Huishoudens waarop één van bovenstaande situaties van toepassing is en die niet voldoen aan één van de andere voorwaarden die wel onderzocht konden worden zijn in dit onderzoek niet meegeteld als zijnde huishoudens met recht op kinderopvangtoeslag. Hierdoor is het aantal huishoudens met recht op kinderopvangtoeslag in dit onderzoek een onderschatting van het werkelijke aantal.

Gebruik kinderopvangtoeslag

Dit zijn de huishoudens met kinderen in de leeftijd tot en met 12 jaar die ook daadwerkelijk kinderopvangtoeslag hebben ontvangen in het verslagjaar. De gegevens die betrekking hebben op kinderopvangtoeslag zijn afkomstig uit bestanden van de Belastingdienst met informatie over aanvragers van kinderopvangtoeslag in het kader van de Wet kinderopvang.

Voor meer cijfers hierover, zie https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2023/07/recht-op-en-gebruik-van-kinderopvangtoeslag-2015-2021

Sociaaleconomisch status (SES) scores

Het CBS heeft cijfers over financiële welvaart, opleidingsniveau en arbeidsverleden in onderlinge samenhang en op laagregionaal niveau in kaart gebracht. Voor elke gemeente, wijk en buurt is een gecombineerde score berekend op basis van gegevens over elk huishouden. De score geeft in één oogopslag weer hoe de gemeente, wijk of buurt scoort ten opzichte van andere gemeenten, wijken of buurten op deze drie belangrijke elementen van de sociaaleconomische status (SES). In dit dashboard is de SES-WOA score per gemeente, wijk en buurt meegenomen om meer inzicht te krijgen in de relatie tussen aanbod van kinderopvang en koopkracht. Het wordt als een risico van de stelselherziening kinderopvang gezien dat kinderopvangorganisaties selectief investeren in wijken en buurten met een hoge SES, omdat de winstgevendheid daar hoger zou zijn.

Populatie

De populatie bestaat uit (personen in) particuliere huishoudens op 1 januari van het verslagjaar. Particuliere huishoudens waarvan het inkomen niet bekend is worden buiten beschouwing gelaten. Dit gaat vaak om migranten, expats en personeel van buitenlandse ondernemingen/instellingen.

Berekening SES-scores

De numerieke deelscores (voor financiële welvaart, opleidingsniveau en arbeidsverleden) van een gemeente, wijk of buurt worden berekend als het gemiddelde van de betreffende scores van de huishoudens in de gemeente, wijk of buurt. De totaalscore is het gemiddelde van de drie deelscores. De gemiddelde SES-WOA-score voor heel Nederland is altijd 0. Bij een hogere score zijn de inwoners welvarender en/of hoger opgeleid en/of langduriger aan het werk. De SES score evenals de deelscores per huishouden worden berekend met behulp van een Multiple Correspondentie Analyse (MCA). De input voor de MCA bestaat uit de variabelen ‘opleidingsniveau’ (2e digit van de SOI-indeling), ‘welvaart, en ‘recent arbeidsverleden’. De SES score wordt berekend door de coëfficiënten die behoren bij de categorieën waartoe een persoon behoort bij elkaar op te tellen. De MCA levert per huishouden naast een totaalscore SES ook numerieke deelscores per huishouden voor financiële welvaart, opleidingsniveau en arbeidsverleden. Aan de hand van de scores per huishouden wordt tot slot de gemiddelde score per regio (gemeente/wijk/buurt) berekend.

Voor meer informatie en een voorbeeld berekening, zie https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/onderzoeksomschrijvingen/korte-onderzoeksomschrijvingen/ses-woa-scores-per-wijk-en-buurt

School en omgeving

De subsidieregeling School en omgeving 2023-2025 van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft als doel meer kwetsbare leerlingen een ontwikkelingsgericht buitenschools aanbod aan te bieden. Dit aanbod moet passen bij de lokale behoefte en omgeving, zodat deze leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen, ongeacht hun thuissituatie of omgeving. Daarnaast helpt het hen om vaardigheden te ontwikkelen voor meer kansengelijkheid in het onderwijs en een gelijkwaardige deelname aan de maatschappij. De subsidie is bedoeld om buitenschools aanbod aan te bieden aan leerlingen op vestigingen die in aanmerking komen voor deze subsidie. Deze vestigingen moeten onderdeel zijn van een lokale coalitie School en omgeving.

Cijfers over of er in een gemeente, wijk of buurt scholen zijn die gebruik maken van deze regeling of hiervoor in aanmerking komen zijn relevant omdat ze van invloed kunnen zijn op de vraag naar buitenschoolse opvang. Het programma School en omgeving stimuleert de komende jaren het tot stand komen van een ander buitenschools aanbod op kwetsbare scholen. Hierdoor loopt de vraag naar buitenschoolse opvang op deze scholen wellicht terug. Daarom is deze informatie ook opgenomen in dit dashboard.

Per gemeente, wijk of buurt worden in dit dashboard de volgende indicatoren weergegeven. Het gaat hierbij niet om het aantal scholen maar het betreft puur een indicator of er minimaal één school voorkomt in een gemeente, wijk en buurt.

 1. In aanmerking: er is minimaal één school die in aanmerking komt om School en omgeving subsidie aan te vragen (ja/nee)
 2. Deelname: er is minimaal één school die gebruik maakt van de subsidieregeling School en omgeving (ja/nee)

Voor de onderste twee figuren op de pagina geldt het volgende: Voor de indeling naar wel of geen School & omgeving kijken we naar de buurt. Dit betekent dat voor de cijfers op respectievelijk wijk of gemeenteniveau geldt: het aantal kinderen/kindplaatsen in die betreffende wijk of gemeente die in een buurt wonen waarin wel of geen school is die in aanmerking komt voor subsidieregeling School en omgeving of al deelneemt aan de subsidieregeling School en omgeving.

Beschikbaarheid schooljaren

Er is momenteel data beschikbaar over scholen die deelnemen aan de subsidieregeling voor schooljaar 2022/’23 en scholen die in aanmerking komen voor de subsidieregeling voor schooljaar 2023/’24.

Voor meer info over deze regeling, zie https://www.dus-i.nl/subsidies/school-en-omgeving-2023

Onderdrukking

Om onthulling van informatie over individuele personen, huishoudens en instellingen te voorkomen is er onderdrukking en/of afronding toegepast in dit dashboard. Onderdrukking betekent dat te kleine uitkomsten niet worden weergegeven, omdat ze herleidbaar kunnen zijn. In de kaarten in dit dashboard is in dat geval een gebied grijs gemaakt. De volgende onderdrukkings- en afrondingsregels zijn toegepast:

 • Kindplaatsen, kinderen en huishoudens: het aantal kindplaatsen, kinderen en huishoudens is afgerond op tientallen. Wijken en buurten met een aantal van minder dan tien zijn onderdrukt.
 • SES-scores: Er zijn geen SES-scores berekend voor wijken en buurten waarin minder dan 150 particuliere huishoudens wonen.
 • School en omgeving: Deze informatie wordt alleen getoond als er in een gemeente, wijk of buurt in totaal minimaal drie vestigingen van scholen aanwezig zijn zodat niet kan worden herleid om welke scholen het gaat.

Aantal kinderen in huishoudens

Naast het aantal huishoudens met recht op en gebruik van kinderopvangtoeslag wordt er in dit dashboard op de overzichtspagina ook gekeken naar het aantal kinderen in deze huishoudens. Bij meerdere kinderen in een huishouden kan niet worden vastgesteld voor welk kind er kinderopvangtoeslag is aangevraagd. Daarom worden alle kinderen binnen de geselecteerde leeftijdscategorie in het huishouden meegeteld. Bijvoorbeeld in een gezin met twee kinderen van 6 en 9 jaar oud, waarbij alleen het oudste kind naar de BSO gaat en wordt alleen voor dat oudste kind kinderopvangtoeslag verkregen. In dit dashboard worden echter beide kinderen meegeteld bij het aantal kinderen in huishoudens dat gebruik maakt van kinderopvangtoeslag in de leeftijdscategorie 4 tot en met 12 jaar omdat in de data geen onderscheid gemaakt kan worden voor welk kind kinderopvangtoeslag is ontvangen.

Bronnen

Algemene beschrijving
De Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) is een registratie waarin gemeentelijke basisgegevens over alle gebouwen en adressen in Nederland zijn verzameld. De BAG bestaat uit twee samenhangende basisregistraties: de Basisregistratie Adressen en de Basisregistratie Gebouwen. De Basisregistratie Adressen bevat alle officiële, als zodanig toegekende, adressen op Nederlands grondgebied. Een adres is de door de bevoegde gemeente toegekende benaming, bestaande uit de naam van een openbare ruimte (straat), een nummeraanduiding (huisnummer en toevoegingen) en woonplaats. Adressen worden toegekend aan adresseerbare objecten uit de Basisregistratie Gebouwen. In de Basisregistratie Gebouwen zijn alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd. Deze 'objecttypen' zijn afgebakend en voorzien van een unieke aanduiding. Bepaalde gegevens behorende bij de objecttypen (zoals de oppervlakte en het bouwjaar) zijn ook in de registratie opgenomen. Aan ieder object is minimaal één adres gekoppeld. Daarnaast zijn nevenadressen mogelijk. Aan panden zonder verblijfsobject (zoals onzelfstandige bijgebouwen) wordt geen adres toegekend.

Leverancier
De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van de vulling van de BAG. Het Kadaster beheert de BAG en krijgt de gegevens aangeleverd door de gemeenten.

Integraal of steekproef
Integraal.

Periodiciteit
De BAG komt maandelijks beschikbaar.

Bijzonderheden
NA

Onderzoeksbeschrijving
NA
Algemene beschrijving
Het Basisregister Onderwijs (BRON) heeft tot doel het verschaffen van gegevens over het gebruik van het onderwijs, om daarmee een goede verdeling van de bekostiging van het onderwijs te kunnen maken. Het register bevat gegevens over alle inschrijvingen en diploma’s in het primair onderwijs (po), voortgezet onderwijs (vo), het middelbaar beroepsonderwijs (mbo), volwasseneneducatie (ve) en - vanaf schooljaar 2014/'15 - ook het hoger onderwijs (ho). Zowel het regulier als het speciaal onderwijs zijn inhet register opgenomen. Het bestand bevat voorlopig nog uitsluitend het onderwijs dat wordt bekostigd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en het ministerie van Economische Zaken (EZ). De gegevensleveren informatie op over bijvoorbeeld het aantal leerlingen dat is ingeschreven in de verschillende onderwijssoorten, het niveau, de opleidingsrichting en voortijdig schoolverlaters.

Leverancier
De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) beheert BRON. Iedere school heeft een eigen leerlingenadministratiesysteem (LAS), waarin alle leerlinggegevens nauwkeurig worden bijgehouden. Deze gegevens worden vervolgens in BRON gezet.

Integraal of steekproef
Integraal.

Periodiciteit
Het bestand komt jaarlijks (per studiejaar) beschikbaar.

Bijzonderheden
NA

Onderzoeksbeschrijving
NA
Algemene beschrijving
De Basisregistratie Personen (BRP) is de digitale bevolkingsregistratie van Nederland, en (sinds 2014) de opvolger van de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA). De BRP bevat gegevens over ingezetenen en niet-ingezetenen. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor het bijhouden van de gegevens over ingezetenen. Gegevens over niet-ingezetenen worden bijgehouden door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Elke persoon die naar verwachting ten minste vier maanden rechtmatig in Nederland verblijft, moet ingeschreven worden als ingezetene. Wanneer iemand niet aan deze voorwaarden voldoet, maar wel een relatie heeft met de Nederlandse overheid, wordt de persoon ingeschreven als niet-ingezetene. Te denken valt aan mensen die buiten Nederland wonen en in Nederland werken, studeren, onroerend goed bezitten, vanuit Nederland een uitkering genieten, enzovoorts. Ook ingezetenen die naar verwachting ten minste acht maanden buiten Nederland verblijven, worden niet-ingezetene. In de BRP zijn van iedere ingeschrevene gegevens als burgerservicenummer (BSN), geboortedatum, geslacht, geboorteland en woonplaats geregistreerd, van ingezetenen bovendien gegevens over de ouders, partners en kinderen. Voor ingezetenen wordt een adres in Nederland geregistreerd, voor niet-ingezetenen een adres buiten Nederland. Voor meer informatie over de BRP wordt verwezen naar de website van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens http://www.rvig.nl/brp.

Leverancier
Gemeenten, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Integraal of steekproef
Integraal.

Periodiciteit
Er worden doorlopend cijfers ontvangen, sinds 1 oktober 1994.

Bijzonderheden
De gemeenten in Caribisch Nederland zijn niet aangesloten op de BRP.

Onderzoeksbeschrijving
NA
Algemene beschrijving
Het bestand bevat het jaarinkomen van alle huishoudens behorende tot de bevolking van Nederland op 1 januari van het verslagjaar. Voor huishoudens wordt de vorming en (her)verdeling van het inkomen in kaart gebracht middels primair, bruto, en besteedbaar inkomen. Tevens bevat dit bestand onder meer informatie over de belangrijkste inkomensbron van een huishouden en inkomen in relatie tot de lage-inkomensgrens. Met ingang van onderzoeksjaar 2011 komen alle statistieken over inkomen en vermogen tot stand via het Integraal Inkomens- en Vermogensonderzoek (IIV). Het IIV is sinds 2017 operationeel, en is de gewezen opvolger van zowel het Inkomenspanelonderzoek (IPO) als het Regionale Inkomensonderzoek (RIO).

Leverancier
De Inkomensstatistiek maakt gebruik van gegevens die ontleend zijn aan administraties, waarvan de belangrijkste dataleverancier de Belastingdienst is.

Integraal of steekproef
Integraal.

Periodiciteit
Jaarlijks.

Bijzonderheden
Met ingang van verslagjaar 2011 is de inkomensstatistiek gereviseerd. Wegens verschillen in wijze van samenstelling zijn de uitkomsten niet geheel vergelijkbaar met uitkomsten over eerdere jaren.

Onderzoeksbeschrijving
https://www.cbs.nl/nl-nl/longread/diversen/2021/aanvullende-onderzoeksbeschrijving-inkomensstatistiek
Algemene beschrijving
Het bestand bevat het jaarinkomen van alle personen behorende tot de bevolking van Nederland op 1 januari van het verslagjaar. Het persoonlijk inkomen omvat alle bekende inkomensbronnen van individuen. Hierbij worden bestanddelen die niet eenduidig aan individuele huishoudensleden kunnen worden toegekend buiten beschouwing gelaten. Zo zijn inkomsten uit vermogen, de kinderbijslag, het kindgebonden budget, en ontvangen gebonden overdrachten zoals de huurtoeslag niet bij het persoonlijk inkomen geteld. En betaalde inkomensoverdrachten, premies ziektekostenverzekeringen, premies volksverzekeringen en belastingen op inkomen en vermogen zijn hierop niet in mindering gebracht. Met ingang van onderzoeksjaar 2011 komen alle statistieken over inkomen en vermogen tot stand via het Integraal Inkomens- en Vermogensonderzoek (IIV). Het IIV is sinds 2017 operationeel, en is de gewezen opvolger van zowel het Inkomenspanelonderzoek (IPO) als het Regionale Inkomensonderzoek (RIO).

Leverancier
De Inkomensstatistiek maakt gebruik van gegevens die ontleend zijn aan administraties, waarvan de belangrijkste dataleverancier de Belastingdienst is.

Integraal of steekproef
Integraal.

Periodiciteit
Jaarlijks.

Bijzonderheden
Met ingang van verslagjaar 2011 is de inkomensstatistiek gereviseerd. Wegens verschillen in wijze van samenstelling zijn de uitkomsten niet geheel vergelijkbaar met uitkomsten over eerdere jaren.

Onderzoeksbeschrijving
https://www.cbs.nl/nl-nl/longread/diversen/2021/aanvullende-onderzoeksbeschrijving-inkomensstatistiek
Algemene beschrijving
Dit bestand bevat kenmerken van alle kinderdagverblijven en locaties voor Buitenschoolse Opvang in Nederland die geregistreerd staan bij het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). De kinderdagverblijven worden pas in het LRK geregistreerd na een inspectie door de GGD en een positieve beschikking van de gemeente. Het gaat om kenmerken over het adres, type opvang, het aantal kindplaatsen en de inschrijving bij de KvK.

Leverancier
Landelijk Register Kinderopvang (LRK).

Integraal of steekproef
Integraal.

Periodiciteit
Jaarlijks.

Bijzonderheden
NA

Onderzoeksbeschrijving
NA
Algemene beschrijving
Het CBS ontvangt gegevens over de kinderopvang van de belastingdienst. Deze gegevens bevatten alle aanvragen van de kinderopvangtoeslag.

Leverancier
Belastingdienst

Integraal of steekproef
Integraal.

Periodiciteit
Jaarlijks.

Bijzonderheden
NA

Onderzoeksbeschrijving
NA
Algemene beschrijving
SONAR is het registratiesysteem van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) waarin werkzoekenden worden opgenomen. Het UWV gebruikt dit systeem om inzicht te krijgen in het aantal werkzoekenden en hen te ondersteunen bij het vinden van werk. SONAR bevat daarnaast informatie op persoonsniveau over voorgedragen en lopende re-integratietrajecten en de inzet van re-integratiecoaches, maar geeft ook inzicht in eventueel ingezette (bij)scholingstrajecten.

Leverancier
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV).

Integraal of steekproef
Integraal.

Periodiciteit
De gegevens worden halfjaarlijks aangeleverd aan het CBS.

Bijzonderheden
SONAR levert sinds 2012 gegevens over re-integratietrajecten. Voor die tijd was deze informatie afkomstig uit het Systeem Inkoop Re-integratie (SIR) van het UWV. Jongeren onder de 18 jaar kunnen weliswaar re-integratieondersteuning krijgen, maar deze ondersteuning wordt niet in SONAR geregistreerd. Voor een compleet beeld van het aantal re-integratietrajecten, moeten ook de re-integratietrajecten die lopen bij de gemeenten worden meegenomen.

Onderzoeksbeschrijving
NA
Algemene beschrijving
De Statistiek Re-integratie door Gemeenten (SRG) bevat informatie over door gemeenten ingezette re-integratievoorzieningen. Het doel van de SRG is het genereren van een landelijk beeld van de re-integratieactiviteiten die door gemeenten voor hun doelgroep worden ingezet. De populatie bestaat uit personen voor wie de gemeenten de re-integratie dienen te verzorgen en aan wie een aanbod is gedaan en/of voor wie een SRG-traject loopt. Een SRG-traject is gedefinieerd als een periode waarin gelijktijdig of opeenvolgend één of meerdere voorzieningen gericht op arbeidsinschakeling worden ingezet door gemeenten. Het bestand bevat naast informatie over SRG-trajecten ook informatie over loonkostensubsidie die kan zijn ingezet tijdens het traject. Loonkostensubsidie is de subsidie die een werkgever kan ontvangen voor de loonkosten van een persoon die tot de gemeentelijke re-integratiedoelgroep behoort. De werkgever kan ook de gemeente zelf zijn.

Leverancier
Gemeenten.

Integraal of steekproef
Integraal.

Periodiciteit
Gegevens worden maandelijks aangeleverd aan het CBS.

Bijzonderheden
Jongeren onder de 18 jaar kunnen weliswaar re-integratieondersteuning krijgen, maar deze ondersteuning wordt niet in de SRG geregistreerd. Voor een compleet beeld van de re-integratietrajecten moeten ook de trajecten die lopen bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) worden meegenomen.

Onderzoeksbeschrijving
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/onderzoeksomschrijvingen/korte-onderzoeksomschrijvingen/re-integratie-door-gemeenten

Begrippen

Opvang van kinderen in de basisschoolleeftijd vóór en/of na schooltijd, tijdens studie- en adv-dagen van leraren en in de vakanties. Opvang tussen de middag valt hier niet onder. Vanaf het schooljaar 2007/'08 zijn scholen verplicht voorschoolse en naschoolse opvang aan te bieden. Scholen kunnen de opvang zelf organiseren of een samenwerking met een kinderopvangorganisatie aangaan.
Opvang in een crèche of kinderdagverblijf, voor kinderen van nul tot de basisschoolleeftijd gedurende één of meer dagdelen per week het hele jaar door.
Alle scholen die al als onderdeel van een coalitie deelnemen aan het landelijke programma School en omgeving die via de regeling School en omgeving 2022-2023 zijn aangeduid als voorloper, doorgroeier en starter.
Opvang van kinderen in de eigen woning of de woning van de gastouder. De gastouder mag tegelijkertijd maximaal vier kinderen (exclusief eigen kinderen) onder de hoede nemen. Onder de Wet Kinderopvang (Wkkp) vallen alleen gastouders die zijn aangemeld bij een geregistreerd gastouderbureau.
Particulier of institutioneel huishouden. Een particulier huishouden bestaat uit één of meer personen die samen een woonruimte bewonen en zichzelf, dus niet-bedrijfsmatig, voorzien in de dagelijkse levensbehoeften. Een institutioneel huishouden bestaat uit één of meer personen die samen een woonruimte bewonen en daar bedrijfsmatig worden voorzien in dagelijkse levensbehoeften.
Schoolvestigingen met de relatief hoogste achterstandsscores op basis van de CBS-indicator voor onderwijsachterstanden of relatief hoogste aantal leerlingen met een niet-Nederlandse culturele achtergrond. Zij komen in aanmerking voor de subsidieregeling School en omgeving.
Bij de gemeente geregistreerd kinderopvangcentrum, bijvoorbeeld een kinderdagverblijf, crèche of geregistreerd centrum voor buitenschoolse opvang.
Een bijdrage in de kosten van kinderopvang. De hoogte hangt onder andere af van het inkomen en van het aantal kinderen dat naar de opvang gaat.
Het aantal kinderen dat bij een kinderopvang (kinderdagverblijf en/of buitenschoolse opvang) ondergebracht kan worden.
Een soort voorschool waar kinderen tussen de 2 en 4 jaar een aantal dagdelen in de week kunnen spelen en leren. Door wetgeving zijn alle peuterspeelzalen sinds 1 januari 2018 kinderdagverblijven.
Het recht op kinderopvangtoeslag wordt bepaald door te kijken naar huishoudens met één of meerdere kinderen in de leeftijd tot 13 jaar waarvan de ouder - in het geval van een eenouderhuishouden - of beide ouders - in het geval van een huishouden met twee ouders: , een baan als werknemer heeft, of , als zelfstandige werkzaam is, of , een studie volgt, of , van een re-integratievoorziening gebruik maakt, of , jonger dan 18 jaar is.
Het CBS heeft cijfers over welvaart, opleidingsniveau en arbeidsmarktdeelname in onderlinge samenhang op laagregionaal niveau in kaart gebracht. Voor elke gemeente, wijk en buurt is een gecombineerde score berekend op basis van gegevens over elk huishouden. De score geeft in een oogopslag weer hoe de gemeente, wijk of buurt scoort ten opzichte van andere gemeenten, wijken of buurten op deze drie belangrijke elementen van de sociaal economische status (SES). Omdat de score gebaseerd is op gegevens over welvaart, opleidingsniveau en arbeidsmarktdeelname, heeft hij de naam SES-WOA score gekregen. Bij een hogere score zijn de inwoners welvarender en/of hoger opgeleid en/of langduriger aan het werk.
Numerieke indicator van de arbeidsmarktparticipatie van huishoudens in een regio.
Numerieke indicator van de financiële welvaart van huishoudens in een regio.
Numerieke indicator van het opleidingsniveau van huishoudens in een regio.
Numerieke indicator van de sociaaleconomische status op basis van welvaart, opleidingsniveau en recent arbeidsverleden van huishoudens in een regio. Deze totaalscore is de som van de deelscores welvaart, opleidingsniveau en recente arbeidsverleden.
De subsidieregeling School en omgeving 2023-2025 heeft als doel meer kwetsbare leerlingen een ontwikkelingsgericht buitenschools aanbod aan te bieden. Dit aanbod moet passen bij de lokale behoefte en omgeving, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen, ongeacht hun thuissituatie of omgeving. Daarnaast helpt het hen om vaardigheden te ontwikkelen voor meer kansengelijkheid in het onderwijs en een gelijkwaardige deelname aan de maatschappij. De subsidie is bedoeld om buitenschools aanbod aan te bieden aan leerlingen op vestigingen die in aanmerking komen voor deze subsidie. Deze vestigingen moeten onderdeel zijn van een lokale coalitie School en omgeving.

Download

Via onderstaande knop kan de volledige datasets, die in het dashboard zijn gebruikt, in hun geheel gedownload worden (in .csv format).Via onderstaande knop kan een overzichtstabel voor School & Omgeving gedownload worden (in .xlsx format).