UitstromersArbeidsmarktpopulatieWerkendBedrijfstakken

Koppeling opleiding - studierichting

Op deze pagina is het mogelijk om op te zoeken welke opleidingen (CROHO-codes) vallen onder een bepaalde studierichting (ISCED) en tot welke studierichting een bepaalde opleiding behoort.

Bronnen

Algemene beschrijving
Het Basisregister Onderwijs (BRON) heeft tot doel het verschaffen van gegevens over het gebruik van het onderwijs, om daarmee een goede verdeling van de bekostiging van het onderwijs te kunnen maken. BRON bevat gegevens over alle inschrijvingen en diploma's in het primair basisonderwijs (po), voortgezet onderwijs (vo), het middelbaar beroepsonderwijs (mbo), volwasseneneducatie (ve) en - vanaf schooljaar 2014/'15 - ook het hoger onderwijs (ho). Zowel het regulier als het speciaal onderwijs zijn in BRON opgenomen. Het bestand bevat voorlopig nog uitsluitend het onderwijs dat wordt bekostigd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en het ministerie van Economische Zaken (EZ). De gegevens uit BRON leveren informatie op over bijvoorbeeld het aantal leerlingen dat is ingeschreven in de verschillende onderwijssoorten, het niveau, de opleidingsrichting en voortijdig schoolverlaters.

Leverancier
De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) beheert BRON. Iedere school heeft een eigen leerlingenadministratiesysteem (LAS), waarin alle leerlinggegevens nauwkeurig worden bijgehouden. Deze gegevens worden vervolgens in BRON gezet.

Integraal of steekproef
Integraal.

Periodiciteit
Het bestand komt jaarlijks (per studiejaar) beschikbaar.

Bijzonderheden
-
Algemene beschrijving
De Basisregistratie Personen (BRP) is de digitale bevolkingsregistratie van Nederland, en (sinds 2014) de opvolger van de Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA). De BRP bevat gegevens over ingezetenen en niet-ingezetenen. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor het bijhouden van de gegevens over ingezetenen. Gegevens over niet-ingezetenen worden bijgehouden door het ministerie van BZK. Elke persoon die naar verwachting ten minste vier maanden rechtmatig in Nederland verblijft, moet ingeschreven worden als ingezetene. Wanneer iemand niet aan deze voorwaarden voldoet maar wel een relatie heeft met de Nederlandse overheid, wordt de persoon ingeschreven als niet-ingezetene. Te denken valt aan mensen die buiten Nederland wonen en hier werken, studeren, onroerend goed bezitten, vanuit Nederland een uitkering genieten, enzovoorts. Ook ingezetenen die naar verwachting ten minste acht maanden buiten Nederland verblijven, worden niet-ingezetene. In de BRP zijn van iedere ingeschrevene gegevens als burgerservicenummer (BSN), geboortedatum, geslacht, geboorteland en woonplaats geregistreerd, van ingezetenen bovendien gegevens over de ouders, partners en kinderen. Voor ingezetenen wordt een adres in Nederland geregistreerd, voor niet-ingezetenen een adres buiten Nederland. Voor meer informatie over de BRP wordt verwezen naar de website van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens http://www.rvig.nl/brp.

Leverancier
Gemeenten.

Integraal of steekproef
Integraal.

Periodiciteit
Gegevens worden doorlopend geactualiseerd.

Bijzonderheden
In dit onderzoek worden alleen de gegevens gebruikt van personen die als ingezetene in de BRP ingeschreven staan.
Algemene beschrijving
De Polisadministratie bevat gegevens over banen en is gebaseerd op data uit de loonaangiften van de Belastingdienst. De loonaangiften bevatten gegevens over inkomstenverhoudingen (uit de loonadministratie) van werkgevers en andere inhoudingsplichtigen. Het doel van de Polisadministratie is inzicht te krijgen in arbeidscontracten en loon van werknemers.

Leverancier
De Belastingdienst ontvangt de loonaangifte en UWV maakt daar de Polisadministratie van.

Integraal of steekproef
Integraal.

Periodiciteit
De Polisadministratie komt maandelijks beschikbaar.

Bijzonderheden
-
Algemene beschrijving
Het SSB is een stelsel van registers en enquêtes, die op persoonsniveau aan elkaar zijn gekoppeld. Per jaargang worden meer dan 50 verschillende registers gebruikt. Deze registers hebben betrekking op verschillende sociaaleconomische onderwerpen, zoals banen, uitkeringen, woningen en onderwijs. Het SSB bevat voorlopige en definitieve gegevens. Bij definitieve gegevens zijn registers en enquêtes onderling op elkaar afgestemd en consistent gemaakt. De doelpopulatie van het SSB bestaat uit alle personen die in Nederland wonen, en personen die niet in Nederland wonen maar in Nederland werken of een uitkering dan wel pensioen vanuit Nederland ontvangen. Er staan in het SSB gegevens over banen, uitkeringen, personen, huishoudens en bedrijven.

Leverancier
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van verschillende registers en enquêtes.

Integraal of steekproef
Integraal en steekproef.

Periodiciteit
Varieert.

Bijzonderheden
-

Begrippen

Benadering van het contractloon van een werknemer. Het wordt benaderd door uit te gaan van het fiscaal loon en daar diverse componenten van af te halen, zoals bijvoorbeeld bijzondere beloningen.
Verzameling van werkzaamheden, gericht op productie van goederen en diensten. Het gaat hierbij niet alleen om activiteiten van het bedrijfsleven, maar ook om activiteiten van niet op winst gerichte instellingen en de overheid. De indeling naar bedrijfstak is gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI). Het betreft de indeling van het bedrijf waar men werkzaam is en niet de aard van de werkzaamheden binnen dat bedrijf. Iemand met een administratieve baan in een ziekenhuis komt bijvoorbeeld in de bedrijfstak Zorg terecht.
Onderwijs verzorgd door hogescholen dat wordt afgesloten met een associate degree, bachelor- of masterdiploma van een in Nederland erkende opleiding.
Onderwijs zoals opgenomen in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW). Het hoger onderwijs omvat het hoger beroepsonderwijs (hbo) en het wetenschappelijk onderwijs (wo).
Een student met een niet-Nederlandse nationaliteit en een niet-Nederlandse vooropleiding.
Het maandloon van werknemers werkzaam in Nederland wordt afgeleid uit de Polisadministratie. Het betreft het totale bruto loon van alle banen in oktober. Het mediane maandloon wordt weergegeven. Wanneer alle maandlonen gerangschikt worden op grootte, geeft de middelste waarde de mediaan aan.
Een opleiding wordt afgebakend aan de hand van de CROHO-code. CROHO is een Nederlandse indeling van alle opleidingen in het hoger onderwijs.
Worden berekend uit de basisuren minus uren feestdagen en uren van algemene plus leeftijdsspecifieke verlofdagen. Basisuren zijn de verloonde uren minus de overwerkuren die worden geraamd op basis van het overwerkloon. Basisuren zijn de uren waar het normale loon van de werknemer tegenover staat. Als er extra wordt gewerkt tegen een hogere vergoeding, dan zijn dat overwerkuren.
De plaats van opleidingen in de International Standard Classification of Education (ISCED) op basis van de thematische inhoud van het onderwijs. Er is gebruik gemaakt van de ISCED-F 2013 versie SOI 2021.
Om te bepalen of een persoon in oktober een uitkering heeft (gehad), maakt het CBS gebruik van de registraties van uitkeringen bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) en bij gemeenten. Het UWV registreert werkloosheidsuitkeringen, uitkeringen in het kader van de Ziektewet en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. De gemeenten registreren bijstandsuitkeringen. Er is bepaald of iemand een uitkering had in de maand oktober.
De totale inkomsten (basisloon) van een werknemer in de maand oktober gedeeld door het totaal aantal gewerkte uren (reguliere uren) in die maand. De totale inkomsten betreffen het totaal van alle banen van een werknemer. Het kan dus zijn dat het uurloon is berekend op basis van loon en uren van meerdere banen. Het mediane uurloon wordt weergegeven. Wanneer alle uurlonen gerangschikt worden op grootte, geeft de middelste waarde de mediaan aan.
Personen die in een arbeidsovereenkomst afspraken met een economische eenheid maken om arbeid te verrichten waartegenover een financiële beloning staat. Stagiairs, WSW’ers, uitzend- en oproepkrachten worden gerekend tot de werknemers. DGA's en 'overige actieven' worden niet gerekend tot de werknemers maar tot de zelfstandigen.
Het aantal uren dat gemiddeld in een week wordt gewerkt, is voor werknemers afkomstig uit de Polisadministratie. Daarbij is gekeken naar de baan op 1 oktober van het desbetreffende jaar. Voorbeeld: 1 oktober 2013 voor werkenden met uitstroomjaar 2011/'12 en peilmoment 1 jaar na uitstroom. Indien een persoon op dat moment meerdere banen had, zijn de deeltijdfactoren van deze banen bij elkaar opgeteld. Bij zelfstandigen wordt het aantal uren geschat aan de hand van het inkomen. Voor personen met zelfstandigenaftrek wordt het aantal uren per week op 28 uur of meer gezet.
Onderwijs verzorgd door universiteiten dat beoogt studenten toe te leiden naar een master- (of in het verleden doctoraal) of doctordiploma en universitair tweedefase beroepsonderwijs.
Personen die volgens de zelfstandigenregistratie in het betreffende jaar inkomen in de vorm van 'belastbare winst uit onderneming' hebben gehad én personen die als DGA of 'overige actieve' zijn opgenomen in de Polisadminstratie.

Afkortingen

BRON - Basisregister Onderwijs

BRP - Basisregistratie Personen (persoonsgegevens)

CBS - Centraal Bureau voor de Statistiek

CROHO - Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs

DGA - directeur-grootaandeelhouder

DUO - Dienst Uitvoering Onderwijs

hbo - hoger beroepsonderwijs

ho - hoger onderwijs

ISCED - International Standard Classification of Education

OCW - (ministerie van) Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

SBI - Standaard Bedrijfsindeling

wo - wetenschappelijk onderwijs

WW - werkloosheidsuitkering