Woningmarktontwikkelingen rondom het Groningenveld


Door de gaswinning in het Groningenveld ontstaan aardbevingen die mogelijk invloed hebben op de omliggende woningmarkt. Daarom heeft Nationaal coördinator Groningen (NCG) het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gevraagd onderzoek te doen naar de ontwikkeling van de verkoopprijzen en verkoopbaarheid van woningen in dit gebied. Sinds 2019 worden deze ontwikkelingen gepresenteerd in de vorm van dit dashboard en een bijbehorende samenvatting. Voorheen verscheen er halfjaarlijks een rapport.


Dit dashboard geeft de ontwikkelingen weer op de woningmarkt rondom het Groningenveld vanaf het eerste kwartaal van 1995 tot en met het tweede kwartaal van 2022. Ook vat het de ontwikkelingen samen die plaatsvonden tussen het derde kwartaal van 2012, toen de grootste aardbeving plaatsvond, en het tweede kwartaal van 2022. In het dashboard kunnen de resultaten interactief worden opgevraagd.


Voor een uitgebreidere beschrijving van de onderdelen, raadpleeg de Leeswijzer van het dashboard. Zie Gebiedsindeling voor kaarten met de gebiedsindeling en een toelichting hierop en Downloads om de inhoud van het dashboard te downloaden.

Voor een beschrijving van de indeling naar schade-intensiteit, raadpleeg de toelichting onderaan de pagina Gebiedsindeling. In het methoderapport staat beschreven hoe deze gebiedsindeling tot stand is gekomen. In 2019 is de methode voor het bepalen van de gebiedsindeling herzien. Voor meer informatie kan het rapport tot en met het tweede kwartaal van 2019 geraadpleegd worden.

Voor meer informatie over de kern- en krimpanalyse, zie de pagina Gebiedsindeling en het methoderapport in Downloads.

De data van de geïndexeerde cijfers van 1995-2012 kunnen gedownload worden in Downloads. Voor zowel de geïndexeerde als niet-geïndexeerde onderdelen is een uitsplitsing te vinden van de indicatoren per analyse.

Gebiedsindeling

Door op een gebied in de legenda te klikken, kan dat gebied ge(de)selecteerd worden in de figuur.


Toelichting

Om te kunnen beschrijven of de woningmarkt zich anders ontwikkelt in gebieden met uiteenlopende schade-intensiteit, is het risicogebied ingedeeld in drie klassen. De indeling in drie klassen is bepaald door middel van het combineren van duidelijke grenzen in de verdeling van woningschade-aandelen en de eis van een globale evenredige verdeling van het aantal woningen in de woningvoorraad over de klassen. Op basis hiervan is de grens van het risicogebied met een relatief klein aandeel woningen met schade bepaald. Tussen de twee hoogste categorieën is geen duidelijke grens zichtbaar. Het onderscheid tussen deze categorieën is bepaald door het aantal woningen in de woningvoorraad evenredig te verdelen over de klassen. Dit heeft de volgende indeling opgeleverd:

  1. Relatief laag aandeel woningen met schade: 1 tot en met 10 procent van de woningvoorraad heeft schade. Dit gebied bevat 53.000 woningen op 1 januari 2022.
  2. Gemiddeld aandeel woningen met schade: 11 tot en met 55 procent van de woningvoorraad heeft schade. Dit gebied bevat 36.000 woningen op 1 januari 2022.
  3. Relatief hoog aandeel woningen met schade: 56 procent of meer van de woningvoorraad heeft schade. Dit gebied bevat 38.000 woningen op 1 januari 2022.
Het referentiegebied bestaat uit buurten die geografisch nabij het Groningenveld liggen en die in sociaaleconomisch opzicht vergelijkbaar zijn. Buurten die in dit opzicht niet vergelijkbaar zijn, worden tot het uitzonderingsgebied gerekend. Het uitzonderingsgebied wordt in dit onderzoek buiten beschouwing gelaten.

Naast de indeling naar risicogebieden met verschillende schade-intensiteit, is voor het gehele risico- en referentiegebied een indeling gemaakt naar krimp- en niet-krimpgebieden.

Deze indeling is geldig voor de huidige en vorige rapportage en houdt rekening met de gehonoreerde schademeldingen tot en met 2 augustus 2019. In het methoderapport wordt in detail beschreven hoe de gebiedsindelingen tot stand zijn gekomen. Let op: de gebiedsindeling naar segmenten is in 2021 herzien. De meest recente beschrijving van de totstandkoming van deze indeling is opgenomen in het huidige methoderapport..

Samenvatting

Ontwikkeling tussen het 3e kwartaal van 2012 en het 2e kwartaal van 2022 (in %).

Verkochte woningen


Te koop staande woningen


Verkoopduur woningen


Te koopduur woningen


Prijsverhouding woningen


Verkoopprijsindex woningen


WOZ-waarde


Verkochte woningen


Te koop staande woningen


Verkoopduur woningen


Te koopduur woningen


Prijsverhouding woningen


Verkoopprijsindex woningen


Verhuisbewegingen

De verhuisbewegingen laten het percentage verhuizingen dat binnen het eigen risicogebied blijft, het percentage dat naar een ander risicogebied gaat en het percentage dat het risicogebied verlaat zien.


Verhuizingen van huishoudens worden geanalyseerd. Een verhuizend huishouden kan bijvoorbeeld een verhuizende alleenstaande zijn, een stel, een gezin of een jongere die vanuit het ouderlijk huis op zichzelf gaat wonen.

Migratiesaldo

Het migratiesaldo is het aantal huishoudens dat zich in een gebied vestigt, verminderd met het aantal huishoudens dat uit een gebied vertrekt, als percentage van de woningvoorraad. Een huishouden kan bijvoorbeeld een alleenstaande zijn, een stel of een gezin.

Downloads

Via onderstaande knoppen kunnen huidige en eerdere rapporten teruggevonden worden en data uit het dashboard gedownload worden.

Rapporten

Huidige rapporten

Eerdere rapporten

Data huidige dashboard


Bij vragen over dit dashboard, neem contact met ons op door te mailen naar: maatwerk@cbs.nl onder vermelding van projectnummer PR002241.