Conjunctuur op de koopwoningmarkt - Betaversie


Welkom op het dashboard conjunctuur op de koopwoningmarkt. Dit is een experimentele versie van de conjunctuurklok over de koopwoningmarkt. De conjunctuurklok geeft een beeld van de conjuncturele fase waarin de markt voor koopwoningen zich bevindt. In de komende tijd wordt feedback verzameld op de klok. Op basis hiervan wordt naar verwachting een verbeterde versie gelanceerd in augustus.

Dit dashboard is ontwikkeld door het CBS in het kader van het samenwerkingsverband 'expertisecentrum woningwaarde'. In dit dashboard worden cijfers gebruikt van de Technische Universiteit Delft, de Nederlandse vereniging van makelaars (NVM), het Kadaster, Vereniging eigen huis (VEH) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Conjunctuurklok voor de koopwoningmarkt

De conjunctuurklok voor de koopwoningmarkt geeft een samenhangend beeld van de conjunctuur op de koopwoningmarkt. De klok is opgebouwd uit diverse indicatoren die ieder vanuit een ander perspectief iets zeggen over een deel van de koopwoningmarkt. Om een samenhangend beeld van de conjunctuur te krijgen leest u de klok door naar de puntenwolk als geheel te kijken.


De indicatoren zijn ingedeeld in vier clusters: Economische indicatoren (lichtblauw), financiele indicatoren (oranje), spanning- en hoeveelheidsindicatoren (rood), vertrouwensindicatoren (groen). Ter referentie is de indicator bruto binnenlands product toegevoegd (donker blauw). Naast de klok met alle indicatoren, kunt u ook een klok selecteren die per cluster het gemiddelde van de indicatoren weergeeft.

In de legenda kunt u indicatoren uit- en weer inschakelen, zo kunt u de samenhang tussen zelfgekozen indicatoren bekijken.

Sommige reeksen zijn bij publicatie soms nog niet beschikbaar voor het laatste kwartaal. In de klok kunnen daarom in de meest recente periode minder indicatoren zichtbaar zijn.

Woningmarktklok

Conjunctuurindicatoren

In dit overzicht vindt u de conjuncturele reeks van alle individuele indicatoren.


Wat is een conjuncturele reeks?

Van iedere indicator is de conjunctuurcyclus bepaald. Dit is de afwijking ten opzichte van zijn lange termijn trend. Hieruit kan worden afgelezen of de ontwikkeling van de betreffende indicator in een bepaalde periode boven of onder de lange termijn trend is. Tevens is af te lezen of de ontwikkeling in vergelijking met de voorgaande periode is toegenomen of is afgenomen. De vier kwadranten van de klok komen overeen met de vier fasen van een conjunctuurcyclus.


De indicatoren van de klok zijn door de conjunctuur met elkaar verbonden. Dat betekent dat er een zekere clustering plaatsvindt. Hieronder zijn de indicatoren per cluster te selecteren.

Conjuncturele reeksen zijn niet of beperkt geschikt om als zodanig te gebruiken in bijv. rekenmodellen. Indien de orginele reeks publiek beschikbaar is, is er een verwijzing opgenomen bij de bronnensectie.

Bronnen

Begrippen

Afkortingen