Stapeling en (multi)problematiek tijdens de coronapandemie

Behoefte aan inzicht in sociale gevolgen corona

De coronacrisis heeft grote sociaal-maatschappelijke gevolgen. Daarom bestaat vanuit verschillende departementen de behoefte aan meer inzicht in de omvang van de sociale gevolgen en de samenhang in die gevolgen. In het kader hiervan zijn verschillende kennistrajecten in het sociaal domein opgezet. Eén onderdeel hiervan is dit dashboard.

Gebruik van regelingen en voorzieningen en (signalen van) problematiek

Dit dashboard bevat gegevens over (stapeling van) het gebruik van regelingen en voorzieningen en enkele (signalen van) vormen van problematiek in het sociaal domein. Hierbij worden verschillende doelgroepen en achtergrondkenmerken onderscheiden. Daarnaast is het mogelijk om voor Nederland als geheel de resultaten te bekijken, maar ook per gemeente of per stedelijk vernieuwingsgebied.

Monitoring van huishoudens van eind 2019 tot eind 2020

De gegevens hebben betrekking op alle huishoudens die op 31 december 2019 stonden ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP). Het doel is om deze huishoudens te volgen vanaf het vierde kwartaal van 2019 tot en met het vierde kwartaal van 2020. De huidige versie van het dashboard bevat (waar mogelijk) gegevens tot en met het vierde kwartaal van 2020.

Dashboard in ontwikkeling

Gedurende 2021 is dit dashboard ontwikkeld en steeds aangevuld met recentere gegevens. Dit huidige dashboard is de derde en laatste gepubliceerde versie.

Bekostigd door:

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), het ministerie van Justitie en Veiligheid (J&V), het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

Kruisen van regelingen, voorzieningen en (signalen van) problematiek

In onderstaande tabel kunnen het gebruik van verschillende regelingen en voorzieningen en (signalen van) vormen van problematiek met elkaar gekruist worden. Onder 'Kies variabele (kolom)' en 'Kies variabele(n) (rij)' kunt u variabelen selecteren om de gewenste kruising te maken. Daarnaast is het mogelijk om de tabel weer te geven voor Nederland als geheel, een specifieke gemeente of een stedelijk vernieuwingsgebied ('Kies een regio'), voor een specifieke doelgroep ('Kies een doelgroep') en voor een specifiek peilmoment ('Kies een peilmoment').

Het is mogelijk om de uitkomsten weer te geven in absolute aantallen of in percentages. Het percentage is berekend als het aandeel huishoudens waarvoor naast de geselecteerde kolomvariabele ook de betreffende rijvariabele geldt (bijvoorbeeld 3,0% van alle huishoudens met een AO-uitkering heeft ook bijstand op 31-12-2019). Een huishouden kan gebruik maken van meerdere regelingen en/of voorzieningen, waardoor percentages niet optellen tot 100%.

Voor de verschillende peilmomenten zijn niet alle gegevens al beschikbaar. Afhankelijk van de beschikbaarheid is het mogelijk om specifieke variabelen weer te geven in de tabel. Jaargegevens kunnen worden gekruist met de gegevens die op een peilmoment in het betreffende jaar beschikbaar zijn.

Ontwikkeling van instroom in regelingen, voorzieningen en (signalen van) problematiek

Op deze pagina worden in de lijngrafiek de ontwikkeling van de instroom in regelingen, voorzieningen en (signalen van) problematiek weergegeven. Onder 'Kies variabele' kunt u een regeling, voorziening of (signaal van) problematiek selecteren. Het is mogelijk om maximaal vijf regio's ('Kies maximaal 5 regio's') te selecteren waarvoor de ontwikkeling weergegeven wordt (totaal Nederland, gemeenten of stedelijke vernieuwingsgebieden). Daarnaast is het mogelijk om de figuur weer te geven voor een specifieke doelgroep ('Kies een doelgroep'). In de staafdiagram worden per peilmoment de achtergrondkenmerken ('Kies een achtergrondkenmerk') van huishoudens - die zijn ingestroomd in de gekozen regeling, voorziening of (signaal van) problematiek - weergegeven. In deze staafdiagram kunnen de resultaten van maximaal één regio te gelijk weergegeven worden ('Kies een regio').

Het is mogelijk om de uitkomsten weer te geven in absolute aantallen of in percentages. Het percentage in de lijndiagram is berekend als het aandeel huishoudens binnen de doelgroep dat is ingestroomd ten opzichte van het totaal aantal huishoudens binnen de doelgroep voor wie op hetzelfde moment de geselecteerde variabele geldt (bv. 5,4% van alle huishoudens met bijstand op 31-03-2020 is instromer en had 3 maanden eerder nog geen bijstandsuitkering in het huishouden).

Voor de verschillende peilmomenten zijn niet alle gegevens al beschikbaar. Afhankelijk van de beschikbaarheid is het mogelijk om specifieke variabelen weer te geven in de figuur.

NB In de staafdiagram zijn sommige categorieën erg klein. Het is mogelijk hierop in te zoomen door met uw muis over de figuur te slepen. Daarnaast is het mogelijk om categorieën niet weer te geven in de figuur door deze in de legenda te de-selecteren.

Loading...
Loading...

Stapeling van gebruik regelingen en voorzieningen

Op deze pagina wordt de stapeling binnen huishoudens weergegeven. Met stapeling wordt hier bedoeld dat gebruik wordt gemaakt van meerdere regelingen en/of voorzieningen binnen een huishouden. Indien dezelfde regeling/voorziening door meerdere personen binnen het huishouden gebruikt wordt, telt deze één keer mee. De figuren kunnen worden weergegeven voor Nederland als geheel, een specifieke gemeente of een stedelijk vernieuwingsgebied ('Kies een regio') en voor een specifieke doelgroep ('Kies een doelgroep'). In de bovenste figuur wordt de ontwikkeling van de stapeling weergegeven. Daarnaast zijn de afzonderlijke regelingen en/of voorzieningen samengevoegd tot vier thematische clusters. In de tweede figuur wordt voor één of combinatie van clusters ('Kies één of meerdere cluster(s)') de ontwikkeling weergegeven. Voor de totale groep huishoudens wordt in de derde en onderste figuur het gebruik van één of combinatie van clusters uitgesplitst naar verschillende achtergrondkenmerken ('Kies een achtergrondkenmerk').

Voor de verschillende peilmomenten zijn niet alle gegevens al beschikbaar. Afhankelijk van de beschikbaarheid is het aantal regelingen en/of voorzieningen berekend.

NB In de staafdiagram zijn sommige categorieën erg klein. Het is mogelijk hierop in te zoomen door met uw muis over de figuur te slepen. Daarnaast is het mogelijk om categorieën niet weer te geven in de figuur door deze in de legenda te de-selecteren.
Loading...
* Vanaf 31-03-2020 is de Tozo opgenomen. Op 31-12-2019 bestond deze regeling nog niet.
Loading...
Loading...

Download

Datasets met uw eigen gekozen selectie kunt u downloaden op de verschillende tabbladen. Via onderstaande knoppen kunnen alle datasets, die in het dashboard zijn gebruikt, in hun geheel gedownload worden (in .csv format). Deze bestanden kunnen onder andere geopend worden in Excel, R of SPSS.

Let op! De bestanden bevatten een groot aantal records waardoor een deel van de bestanden niet volledig wordt ingeladen in Excel.