Dashboard Jeugdzorg

Dit dashboard geeft een overzicht van het jeugdzorggebruik per jeugdregio en gemeente in Nederland. Het dashboard geeft niet alleen inzicht in de ontwikkelingen per regio door de tijd heen, maar biedt ook de mogelijkheid om regio's met elkaar te vergelijken. Het doel van het dashboard is om toegankelijke kwantitatieve informatie te bieden die gebruikt kan worden bij gesprekken binnen regio's, tussen regio's en tussen regionale en landelijke partijen. De informatie op het dashboard is gebaseerd op de Beleidsinformatie Jeugd, een proces waarin alle jeugdzorgaanbieders elk halfjaar gegevens aan het CBS leveren over de door hen verstrekte jeugdzorg. Jeugdzorg is het totaal van jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering.

Toelichting trendbreuk

Met ingang van de publicatie (op 29 oktober 2021) van de definitieve cijfers over 2020 en de voorlopige cijfers over het 1e halfjaar van 2021 zijn twee veranderingen doorgevoerd, die leiden tot een trendbreuk in de cijfers. De grootste verandering betreft een forse toename in 2021 van de berichtgeverspopulatie van jeugdzorgaanbieders. Hierdoor zijn de uitkomsten over jeugdzorg over de jaren 2021 en later niet goed te vergelijken met de uitkomsten over de jaren 2015 t/m 2020. Daarnaast is er een kleine verandering doorgevoerd in de berekenwijze van de definitieve cijfers over jeugdzorg, jeugdbescherming en jeugdreclassering. Dit leidt tot een zeer beperkte trendbreuk tussen de jaren tot en met 2019 en de jaren vanaf 2020. Zie de pagina 'Toelichting op trendbreuk jeugdcijfers 2020 en 2021' voor meer informatie.

Kerncijfers over jongeren met jeugdzorg

Loading...
Loading...

Kerncijfers over jongeren met jeugdhulp tot 18 jaar

De percentages op deze pagina zijn berekend op basis van beschikbare cijfers op StatLine.
Voor het aantal jongeren tot 18 jaar per regio is de StatLine-tabel 'Bevolking op 1 januari en gemiddeld' geraadpleegd.
Voor het aantal jongeren tot 18 jaar per vorm jeugdhulp is de StatLine-tabel 'Jongeren met jeugdzorg (tot 2021 en vanaf 2021)' geraadpleegd. Het aantal jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp is berekend door het aantal jongeren in de leeftijdscategorie 18 tot 23 jaar af te trekken van het totaal aantal jongeren met jeugdhulp. De cijfers uit deze StatLine-tabel zijn afgerond op vijftallen en onderdrukt indien aantallen afgerond kleiner zijn dan vijf. De percentages zijn dus berekend op basis van afgeronde aantallen en kunnen daarom afwijken van de werkelijke percentages.

Loading...
Loading...

Persoonskenmerken: Overzicht per kenmerk

Loading...
Loading...

Persoonskenmerken vergelijken

Loading...
Loading...
Loading...

In- en uitstroom jeugdhulptrajecten

Loading...
Loading...

In- en uitstroom jeugdbeschermingstrajecten

Loading...
Loading...

In- en uitstroom jeugdreclasseringstrajecten

Loading...
Loading...

Crisis jeugdhulptrajecten: Overzicht per kenmerk

Loading...
Loading...

Herhaald beroep jeugdhulptrajecten

Loading...
Loading...

Herhaald beroep jeugdbeschermingstrajecten

Loading...
Loading...

Herhaald beroep jeugdreclasseringstrajecten

Loading...
Loading...

Reden einde jeugdhulptrajecten

Loading...
Loading...

Reden einde jeugdbeschermingstrajecten: Overzicht per kenmerk

Loading...
Loading...

Rede einde jeugdreclasseringstrajecten: Overzicht per kenmerk

Loading...
Loading...

Duur jeugdhulptrajecten: Overzicht per kenmerk

Loading...
Loading...

Duur jeugdbeschermingstrajecten: Overzicht per kenmerk

Loading...
Loading...

Duur jeugdreclasseringstrajecten: Overzicht per kenmerk

Loading...
Loading...

Reden einde jeugdhulptrajecten: Kenmerken vergelijken

Loading...

Reden einde Jeugdbeschermingstrajecten: Kenmerken vergelijken

Loading...

Reden einde Jeugdreclasseringstrajecten: Kenmerken vergelijken

Loading...

Duur jeugdhulptrajecten: Kenmerken vergelijken

Loading...

Duur jeugdbeschermingstrajecten: Kenmerken vergelijken

Loading...

Duur jeugdreclasseringstrajecten: Kenmerken vergelijken

Loading...

Verwijzer jeugdhulptrajecten: Kenmerken vergelijken

Loading...

Verwijzer jeugdhulptrajecten

Loading...
Loading...

Samenloop per persoon: Kenmerken vergelijken

Loading...
Loading...
Loading...