Potentieel nieuwe economisch kwetsbaren


Impact sociaal domein
Het onderzoek naar potentieel nieuwe economisch kwetsbaren is een innovatief en exploratief samenwerkingsproject met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Met dit onderzoek wordt de groep werknemers in beeld gebracht die werkzaam zijn bij bedrijven met een dalende omzet als gevolg van Covid-19.

Het CBS heeft, op basis van recent beschikbare gegevens, per kwartaal een analyse gemaakt van waar de gevolgen van de economische achteruitgang kunnen neerslaan. Het risico bestaat dat bepaalde gemeenten en bepaalde wijken binnen gemeenten harder zullen worden getroffen dan anderen. Het CBS heeft nu door middel van een koppeling van onder meer gegevens over de sterke omzetdaling van bedrijven in een aantal kwartalen en de woonplaatsgegevens en andere kenmerken van werknemers inzichtelijk gemaakt in welke gemeenten en wijken het risico op gedwongen ontslag of verlies van werk potentieel groter is.

Het dashboard biedt inzicht in de mate van spreiding van potentieel nieuwe economisch kwetsbaren per gemeente en wijk, en de achtergrondkenmerken van deze werknemers. Om een vergelijking te maken tussen de potentieel economisch nieuwe kwetsbare werknemers en alle werknemers zijn ook de achtergrondkenmerken van de totale populatie werknemers per gemeente en wijk weergegeven.

In verband met mogelijke onthulling zijn absolute aantallen in dit dashboard afgerond. Voor inkomens- en vermogensgegevens zijn de aantallen afgerond op honderdtallen en voor de overige indicatoren zijn de aantallen afgerond op vijftigtallen. Aantallen en percentages worden niet getoond als het afgeronde aantal lager is dan 100 voor inkomens- en vermogensgegevens en lager dan 50 voor de overige indicatoren. Daarnaast geldt dat als het totaal aantal observaties van een groep niet aan deze eis voldoet de gehele groep onderdrukt wordt. Er wordt nooit ingezoomd op individuele personen, bedrijven of adressen.

De data die zijn gebruikt voor het dashboard hebben peiljaar 2020 en 2021 behalve voor de variabelen inkomen, vermogen en opleiding. Voor deze variabelen geldt dat de bronbestanden peiljaar 2019 hebben.

Bekostigd door:
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Kwetsbare werknemers op de kaart

Deze pagina laat voor elke gemeente in Nederland het aandeel kwetsbare werknemers zien afgezet tegen het totale aantal werknemers in de betreffende gemeente. Door op een gemeente op de kaart te klikken worden aan de rechterkant van de pagina twee kaarten op wijkniveau getoond. De kaart rechtsboven geeft het aantal kwetsbare werknemers per wijk weer in vergelijking met het totale aantal werknemers per wijk. De kaart rechtsonder geeft de spreiding weer van het aantal kwetsbare werknemers per wijk in vergelijking met het totale aantal kwetsbare werknemers in de gemeente. Een grotere bol betekent dat er in de betreffende wijk relatief meer kwetsbaren wonen.

Met de knop 'Kies een periode' kan het gewenste kwartaal worden geselecteerd. De dynamische legenda geeft de verschillen tussen gemeenten en wijken visueel optimaal weer, maar is minder geschikt om kwartalen onderling te vergelijken. De statische legenda heeft een vaste indeling en is daardoor zeer geschikt om kwartalen te vergelijken, maar geeft kleine verschillen tussen wijken en gemeenten visueel niet altijd goed weer. Door met de muis over de kaart te bewegen wordt het percentage en aantal kwetsbare werknemers in de betreffende gemeente of wijk getoond.
Loading...
Loading...
Loading...

Achtergrondkenmerken van kwetsbare werknemers per gemeente

Op deze pagina worden de achtergrondkenmerken van kwetsbare werknemers per gemeente getoond. Met de knop 'Kies een kenmerk' kan het gewenste achtergrondkenmerk worden geselecteerd en met de knop 'Kies een periode' de gewenste periode. Vervolgens kunnen één of meerdere gemeenten gekozen worden. De mouse-over laat het percentage en aantal kwetsbare werknemers zien per categorie. Onder de figuur kunnen categorieën gedeselecteerd worden zodat enkel de gewenste categorieën worden getoond. Door met de muis over de figuur te slepen, kan de figuur worden ingezoomd.

Achtergrondkenmerken van kwetsbare werknemers vs. alle werknemers

Op deze pagina worden per gemeente de achtergrondkenmerken van zowel kwetsbare werknemers als alle werknemers getoond. Met de knop 'Kies een kenmerk' kan het gewenste achtergrondkenmerk worden geselecteerd en met de knop 'Kies een periode' de gewenste periode. Met de knop 'Kies een gemeente' kan een gemeente gekozen worden. Een gemeente kan sneller gevonden worden door op de blauwe knop te klikken, 'Backspace' in te toetsen en de eerste letter(s) van de gemeente in te typen. De mouse-over laat het percentage en aantal (kwetsbare) werknemers zien per categorie. Onder de figuur kunnen categorieën gedeselecteerd worden zodat enkel de gewenste categorieën worden getoond. Door met de muis over de figuur te slepen, kan de figuur worden ingezoomd.

Achtergrondkenmerken van kwetsbare werknemers per kwartaal

Op deze pagina worden de achtergrondkenmerken van kwetsbare werknemers per kwartaal getoond. De omvang van de totale groep kwetsbare werknemers kan per kwartaal verschillen. Deze pagina geeft de mogelijkheid om de relatieve verhoudingen te vergelijken. Met de knop 'Kies een kenmerk' kan het gewenste achtergrondkenmerk worden geselecteerd en met de knop 'Kies een gemeente' de gemeente. Een gemeente kan sneller gevonden worden door op de blauwe knop te klikken, 'Backspace' in te toetsen en de eerste letter(s) van de gemeente in te typen. De mouse-over laat het percentage en aantal kwetsbare werknemers zien per categorie. Categorieën kunnen onder de figuur gedeselecteerd worden zodat enkel de gewenste categorieën worden getoond. Door met de muis over de figuur te slepen, kan de figuur worden ingezoomd.

Achtergrondkenmerken van kwetsbare werknemers per wijk

Op deze pagina worden de achtergrondkenmerken van kwetsbare werknemers per wijk getoond. Met de knop 'Kies een kenmerk' kan het gewenste achtergrondkenmerk worden geselecteerd en met de knop 'Kies een periode' de gewenste periode. Vervolgens kiest u een gemeente. In het veld 'Kies minimaal een wijk' kunnen vervolgens één of meerdere wijken geselecteerd worden. De wijk 'Totaal' geeft de categorieën van het geselecteerde kenmerk op gemeenteniveau weer. De mouse-over laat het percentage en aantal kwetsbare werknemers zien per categorie. Onder de figuur kunnen categorieën gedeselecteerd worden zodat enkel de gewenste categorieën worden getoond. Door met de muis over de figuur te slepen, kan de figuur worden ingezoomd.

Achtergrondkenmerken van kwetsbare werknemers vs. alle werknemers

Op deze pagina worden per wijk de achtergrondkenmerken van zowel kwetsbare werknemers als alle werknemers getoond. Met de knop 'Kies een kenmerk' kan het gewenste achtergrondkenmerk worden geselecteerd en met de knop 'Kies een periode' de gewenste periode. Met de knop 'Kies een gemeente' kan een gemeente gekozen worden. Vervolgens kan een wijk geselecteerd worden. Een gemeente of wijk kan sneller gevonden worden door op de blauwe knop te klikken, 'Backspace' in te toetsen en de eerste letter(s) van de gemeente of wijk in te typen. De mouse-over laat het percentage en aantal (kwetsbare) werknemers zien per categorie. Onder de figuur kunnen categorieën gedeselecteerd worden zodat enkel de gewenste categorieën worden getoond. Door met de muis over de figuur te slepen, kan de figuur worden ingezoomd.

Achtergrondkenmerken van kwetsbare werknemers per kwartaal

Op deze pagina worden per wijk de achtergrondkenmerken van kwetsbare werknemers per kwartaal getoond. De omvang van de totale groep kwetsbare werknemers kan per kwartaal verschillen. Deze pagina geeft de mogelijkheid om de relatieve verhoudingen te vergelijken. Met de knop 'Kies een kenmerk' kan het gewenste achtergrondkenmerk worden geselecteerd en met de knop 'Kies een gemeente' de gemeente. Vervolgens kan een wijk gekozen worden. Een gemeente of wijk kan sneller gevonden worden door op de blauwe knop te klikken, 'Backspace' in te toetsen en de eerste letter(s) van de gemeente of wijk in te typen. De mouse-over laat het percentage en aantal kwetsbare werknemers zien per categorie. Categorieën kunnen onder de figuur gedeselecteerd worden zodat enkel de gewenste categorieën worden getoond. Door met de muis over de figuur te slepen, kan de figuur worden ingezoomd.

Clusteranalyse

Op deze pagina wordt de clusterindeling van kwetsbare werknemers per gemeente getoond. Met behulp van een clusteranalyse zijn kwetsbare werknemers ingedeeld in clusters. Een clusteranalyse is een methode om binnen een populatie groepen (clusters) te identificeren, waarbij er zoveel mogelijk gelijkenis is binnen een groep (homogeniteit) en zoveel mogelijk verschil tussen groepen (heterogeniteit). de cluster analyse is uitgevoerd voor het tweede, derde en vier kwartaal van 2020. Een uitgebreide methodebeschrijving van de clusteranalyse is te vinden in de Methodebeschrijving, zie 'Download'.

De clusteranalyse onderscheidt drie clusters. Deze pagina laat de verdeling van de drie clusters op landelijk niveau en voor de verschillende gemeenten zien. Met de knop 'Kies een periode' kan de gewenste periode worden gekozen. Vervolgens kunnen één of meerdere gemeenten gekozen worden. De mouse-over laat het percentage en aantal kwetsbare werknemers zien per cluster. Onder de figuur kunnen clusters gedeselecteerd worden zodat enkel de gewenste clusters worden getoond.

Bronnen

Begrippen

Afkortingen

Download

Via onderstaande knoppen kunnen de methodebeschrijving en alle datasets uit het dashboard gedownload worden. De databestanden kunnen onder andere geopend worden in Excel, R of SPSS.

Let op! Sommige databestanden bevatten een groot aantal records waardoor een deel van de bestanden niet volledig wordt ingeladen in Excel.

Methodebeschrijving

Databestanden