Foto distributiecentrum

Energieverbruik van grootschalig logistiekvastgoed

Visualisaties totaal energieverbruik

In onderstaande figuren wordt het aantal complexen, de totale gaslevering van het openbare net (in duizenden m³) en de totale elektriciteitslevering van het openbare net (in duizenden kWh) en het totale gebruiksoppervlakte (in duizende m²) in gebruik door grootschalige logistiek weergegeven.

De onderzoekspopulatie bestaat uit grootschalige logistiekcomplexen, dit zijn logistiek locaties met een minimaal oppervlak van 4 000 m², een hoogte van 8 meter en met loading docks. Het is mogelijk dat niet alle logistiek locaties die aan deze beschrijving voldoen zijn geïdentificeerd en in dit onderzoek zijn meegenomen. Daardoor kan het oppervlak in gebruik door grootschalige logistiek en het energieverbruik in de grootschalige logistiek in werkelijkheid hoger liggen dan is geschat in dit onderzoek. Er is getracht een onderscheid te maken naar verwarmingstype. Niet voor alle logistiek locaties was deze informatie echter beschikbaar. Voor meer informatie over de populatie en het verwarmingstype wordt verwezen naar de Technische toelichting .

De eenheid en het verwarmingstype van de complexen kunnen gekozen worden via de filterknoppen boven de figuren.

Het eerste figuur geeft de resultaten weer op de kaart van Nederland.

Loading...Het tweede figuur wordt een uitsplitsing gemaakt naar gebruiksoppervlakte (ingedeeld in klassen). Voor sommige type logistiekcomplexen is een aantal oppervlakteklassen vanwege geheimhoudingsregels onderdrukt. Deze klassen zijn samengevoegd in de categorie 'Verborgen'.

Loading...

Visualisaties kentallen per m² oppervlakte

In onderstaande figuren worden voor alle gevalideerde complexen met een gasaansluiting (zie Technische toelichting ) kentallen per m² gebruiksoppervlakte weergegeven. Met een kental kan het verbruik van complexen met verschillende kenmerken met elkaar worden vergeleken. Aangezien de waarden van een kental binnen een groep scheef verdeeld zijn, is als waarde per groep de mediaan genomen.

U kunt zelf de samenstelling van onderstaande figuren kiezen. Via de filterknoppen boven de figuren kunt u een keuze maken voor type kental (gas- of elektriciteitslevering per m²). Om verwarmingstype toe te voegen, klikt u op de witte balk in de selectieknop. Om deze te verwijderen klikt u op het kruisje in de rechter bovenhoek.

In het eerste figuur kan een vergelijking gemaakt worden tussen oppervlakteklassen.
In het tweede figuur kan een vergelijking gemaakt worden tussen bouwjaarklassen. Deze informatie is alleen beschikbaar voor het kental gaslevering per per m².

Visualisatie spreiding energieverbruik

In onderstaande figuur wordt de spreiding van het energieverbruik weer voor verschillende typen logstiekcomplexen weergegeven. De complexen zijn verdeeld in 4 kwartielen op basis van hun verbruik. Dit betekent bijvoorbeeld dat een kwart van alle grootschalige logistiekcomplexen een elektriciteitslevering heeft van minder dan 210 MWh (d.w.z. 210 000 kWh) per jaar. Van alle logistiekcomplexen met het verwarmingstype 'gekoeld' heeft 5 procent een elektriciteitslevering van minder dan 210 MWh per jaar. Met deze figuur kan dus een vergelijking gemaakt worden tussen verschillende typen logistiekcomplexen.

Via de filterknop kan een selectie gemaakt worden voor gas- of elektriciteitslevering.

* Vanwege afronding tellen sommige percentages niet op tot 100%.

Totaal energieverbruik

Toelichting

In tabel 1 wordt het totaal aantal complexen, de totale gaslevering van het openbare net (in duizenden m³), de totale elektriciteitslevering van het openbare net (in duizenden kWh) en het totale gebruiksoppervlakte (in duizende m²) in gebruik door grootschalige logistiek getoond. De totale energielevering bestaat uit (1) daadwerkelijke leveringen voor complexen waar een valide relatie gelegd kon worden tussen logistiek locaties, BAG objecten en gas- en elektriciteitsaansluitingen en (2) geschatte leveringen wanneer deze relatie niet valide gelegd kon worden.

Via de filterknoppen kunt u de gewenste eenheid kiezen. Om een ander type verwarming of kenmerken toe te voegen klikt u op de witte balk in de selectieknop. Om deze te verwijderen klikt u op het kruisje in de rechter bovenhoek.

Op deze tabel zijn geheimhoudingsregels toegepast, waardoor sommige cellen als leeg worden weergeven.

Kentallen per m² gebruiksoppervlakte

Toelichting

In tabel 2 zijn voor alle gevalideerde complexen met een gasaansluiting (zie Technische toelichting ) per verwarmingstype kentallen berekend. Voor gaslevering van het openbare net per m² gebruiksoppervlakte (in m³/m²) worden kentallen weergegeven voor oppervlakteklasse en bouwjaarklasse. Voor elektriciteitslevering van het openbare net per m² gebruiksoppervlakte (in kWh/m²) worden enkel kentallen voor oppervlakteklasse weergegeven.

Met een kental kan het verbruik van complexen met verschillende kenmerken met elkaar worden vergeleken. Aangezien de waarden van een kental binnen een groep scheef verdeeld zijn, is als waarde per groep de mediaan genomen.
Via de filterknoppen kunt u het gewenste kental kiezen.

Op deze tabel zijn geheimhoudingsregels toegepast, waardoor sommige cellen als leeg worden weergeven.

Spreiding energieverbruik

Toelichting

Tabel 3 geeft de spreiding van het energieverbruik weer voor verschillende typen logstiekcomplexen. De complexen zijn verdeeld in 4 kwartielen op basis van hun verbruik. Dit betekent bijvoorbeeld dat een kwart van alle grootschalige logistiekcomplexen een elektriciteitslevering heeft van minder dan 210 MWh (d.w.z. 210 000 kWh) per jaar. Van alle logistiekcomplexen met het verwarmingstype 'gekoeld' heeft 5 procent een elektriciteitslevering van minder dan 210 MWh per jaar. Met deze tabel kan dus een vergelijking gemaakt worden tussen verschillende typen logistiekcomplexen.

Via de filterknoppen kan een selectie gemaakt worden voor gas- of elektriciteitslevering en de gewenste weergave (aantal complexen of percentage).

Bronnen

Begrippen

Afkortingen