Foto CBS

Financieringsmonitor 2021

Belangrijkste uitkomsten

Financieringsbehoefte neemt af in het klein- en middenbedrijf

Van alle ondernemingen in het mkb in de business economy heeft 19 procent behoefte aan nieuwe externe financiering in het jaar van juli 2020 tot juli 2021. Van de groep bedrijven met een financieringsbehoefte zet 86 procent serieuze stappen om de mogelijkheden te verkennen en bij 3 procent zijn de mogelijkheden al bekend. Van die 89 procent samen besluit vervolgens 52 procent daadwerkelijk een financieringsaanvraag te doen. Daarvan is 77 procent succesvol. Zij krijgen het aangevraagde bedrag geheel of ten dele. Uiteindelijk betekent dit dat 36 procent van alle bedrijven in het mkb in de business economy met een behoefte aan externe financiering er ook daadwerkelijk in slaagt om die financiering (deels) aan te trekken. Vorig jaar was dit 41 procent.

Slechte vooruitzichten drukken financieringsbehoefte

De financieringsbehoefte is lager dan vorig jaar. Toen was dit nog 22 procent. Deze afname doet zich voor in alle bedrijfstakken en bij jong en oud. Het verschil is statistisch significant in het klein- en middenbedrijf: bedrijven die 10 tot 250 werkzame personen in dienst hebben. Als bedrijven geen externe middelen zoeken, gebruiken zij vooral intern geld voor hun bedrijfsvoering. Een deel heeft simpelweg geen financiering nodig, omdat zij geen kansen zien om te groeien: überhaupt niet of als direct gevolg van de coronacrisis. Een ander belangrijk deel is bang afhankelijk te worden van de geldschieter.

Verdere afname belang van bank als oriëntatiekanaal

Als bedrijven een financieringsbehoefte hebben, gaan zij allereerst met de bank over de mogelijkheden praten. Dat is al lang zo en zorgt ervoor dat de bank nog steeds de meest populaire informatiebron is: 63 procent van de bedrijven stapt bij de bank binnen om zich te oriënteren. Deze vanzelfsprekendheid neemt voorzichtig af: in 2018 ging nog meer dan driekwart meteen naar de bank. Deze ontwikkeling wordt vooral gedreven door de kleinste bedrijven die steeds vaker zijn aangewezen op andere manieren van financieren.

Minder aanvragen die ook nog eens vaker mislukken

Het aandeel bedrijven dat na oriëntatie overgaat tot een aanvraag is voor het tweede jaar op rij gedaald. Ten opzichte van 2019 is dat verschil nu ook statistisch significant. Ook de slaagkans is voor het tweede jaar op rij verslechterd, hoewel hier nog geen sprake is van een significant effect. Bedrijven die geen aanvraag doen, zijn vooral afgeschrikt door het coronavirus en aanvragen die zijn afgewezen, passen vaker niet in het financieringsbeleid van de financier, bijvoorbeeld door de hoogte van het geschatte risico. Deze ontwikkelingen vertalen zich ook naar veranderende financieringsdoelen. Bedrijven hebben bijvoorbeeld vaker geld aangetrokken om een moeilijke periode door corona te overbruggen en er wordt juist minder vaak in onroerend goed geïnvesteerd. Het belang van overige doelen bleef grotendeels gelijk.

Vrouwen vinden uiteindelijk minder vaak de gezochte financiering

Bedrijven in het mkb die minstens voor de helft uit vrouwelijke ondernemers bestaan, komen vaker voor in grootteklassen en sectoren die over het algemeen minder vaak behoefte hebben aan externe financiering. Na correctie voor die bedrijfskenmerken blijkt echter dat vrouwelijke ondernemers alsnog iets minder vaak een financieringsbehoefte hebben dan mannen, minder vaak de mogelijkheden verkennen en minder vaak overgaan tot een aanvraag. Als er uiteindelijk een aanvraag wordt ingediend, is de slaagkans voor vrouwelijke ondernemers lager dan voor mannelijke ondernemers. In de hele zoektocht naar financiering zijn ze dus minder actief en uiteindelijk ook minder succesvol.

Klik hier om terug naar boven te gaan.

Beschrijving onderzoekspopulatie

De doelgroep van de Financieringsmonitor is het mkb in de business economy. Deze pagina laat zien hoe de steekproef verdeeld is over de zes bedrijfstakken in de business economy, de drie grootteklassen in het mkb en over twee leeftijdsgroepen. De laatste twee figuren laten zien wat welke typen bedrijven in de steekproef zitten en in welke levensfase zij zich bevinden: beide op basis van hoe de bedrijven zichzelf zien.

Bronnen

Begrippen

Afkortingen

Uitdagingen

Als bedrijven geen goede toegang tot financiering hebben, dan kan dat een grote belemmering vormen in de bedrijfsvoering. Op deze pagina wordt dit in perspectief geplaatst tegenover andere mogelijke belemmeringen waar bedrijven mee te maken hebben. In de figuur kunnen groepen bedrijven vergeleken worden. Kies eerst het thema waarop je bedrijven wil vergelijken en vervolgens binnen dat thema groepen door ze aan te vinken in het tweede uitklapmenu.

Zoektocht financiering

Het onderstaande stroomdiagram volgt de zoektocht van ondernemers en bedrijven naar externe financiering. Deze begint met een financieringsbehoefte in het afgelopen jaar of in het komende jaar en bestaat uit verschillende afwegingen, keuzes en gevolgen in iedere stap. De rest van de zoektocht is voor het afgelopen jaar in beeld gebracht: van juli 2020 tot juli 2021. Klik op een knooppunt om figuren met resultaten voor iedere stap te zien.

Zoektocht financiering vrouwelijk ondernemerschap

Het onderstaande stroomdiagram volgt de zoektocht van ondernemers en bedrijven naar externe financiering. Deze begint met een financieringsbehoefte in het afgelopen jaar of in het komende jaar en bestaat uit verschillende afwegingen, keuzes en gevolgen in iedere stap. In tegenstelling tot de zoektocht bij het onderdeel financieringsvraag wordt hier steeds een uitsplitsing gemaakt tussen bedrijven van vrouwen en die van mannen. Bij de toelichting op de populatie wordt uitgelegd hoe dit gebeurt.

Om deze tweedeling in beeld te kunnen brengen, zijn alle verslagjaren van de Financieringsmonitor tot op heden samengevoegd. De zoektocht heeft dus betrekking op de periode van juli 2017 tot juli 2021. Klik op een knooppunt om figuren met resultaten voor iedere stap te zien.

Bankleningen

Dit deel van het dashboard geeft een overzicht van ontwikkelingen op de financieringsmarkt per financieringsvorm. Deze pagina laat dit zien voor nieuwe bankleningen en hun voorwaarden. Door op een categorie in de legenda te klikken, kan die categorie toegevoegd of weggelaten worden in de figuur.

Door op een categorie in de legenda te klikken, kan die categorie toegevoegd of weggelaten worden in de figuur.

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

Crowdfunding

Dit deel van het dashboard geeft een overzicht van ontwikkelingen op de financieringsmarkt per financieringsvorm. Deze pagina laat dit vanaf 2012 zien voor crowdfunding. In de rechter figuur wordt meer detail getoond voor het meest actuele jaar met bijvoorbeeld gemiddelde bedragen en omvang bij projecttypen.

Loading...
Loading...

Factoring

Dit deel van het dashboard geeft een overzicht van ontwikkelingen op de financieringsmarkt per financieringsvorm. Deze pagina laat dit vanaf 2013 zien voor factoring. In de rechter figuur worden verdelingen naar grootteklasse getoond voor het meest actuele jaar. Door op een categorie in de legenda te klikken, kan die categorie toegevoegd of weggelaten worden in de figuur.

Loading...
Loading...

Equipment lease

Dit deel van het dashboard geeft een overzicht van ontwikkelingen op de financieringsmarkt per financieringsvorm. Deze pagina laat dit vanaf 2011 zien voor equipment lease. In de rechter figuur worden verschillende verdelingen getoond voor het meest actuele jaar.

Loading...
Loading...

Private equity

Dit deel van het dashboard geeft een overzicht van ontwikkelingen op de financieringsmarkt per financieringsvorm. Deze pagina laat dit vanaf 2007 zien voor private equity. In de rechter figuur wordt meer detail getoond voor het meest actuele jaar met uitsplitsingen naar sector en exit route.

Door op een categorie in de legenda te klikken, kan die categorie toegevoegd of weggelaten worden in de figuur.

Loading...
Loading...

Kredietunies

Dit deel van het dashboard geeft een overzicht van ontwikkelingen op de financieringsmarkt per financieringsvorm. Deze pagina laat dit vanaf 2018 zien voor kredietunies.

Loading...
Loading...

Direct lending

Dit deel van het dashboard geeft een overzicht van ontwikkelingen op de financieringsmarkt per financieringsvorm. Deze pagina laat dit vanaf 2018 zien voor direct lending.

Loading...
Loading...

MKB beurs

Dit deel van het dashboard geeft een overzicht van ontwikkelingen op de financieringsmarkt per financieringsvorm. Deze pagina laat dit vanaf 2018 zien voor de mkb beurs.

Loading...

Coronavirus kansen

De gevolgen van het coronavirus hebben in 2020 en ook in 2021 een grote nadruk gelegd op maatschappij en economie. De impact op bedrijven was veelal nadelig, maar voor sommige bedrijven boden de aanpassingen die de maatschappij moest maken ook kansen. Op deze pagina wordt weergegeven in welke mate bedrijven dergelijke kansen hebben ervaren. In de figuur kunnen groepen bedrijven vergeleken worden. Kies eerst het thema waarop je bedrijven wil vergelijken en vervolgens binnen dat thema groepen door ze aan te vinken in het tweede uitklapmenu.

Coronavirus belemmeringen

De gevolgen van het coronavirus hebben in 2020 en ook in 2021 een grote nadruk gelegd op maatschappij en economie. De impact op bedrijven was veelal nadelig en voor de meeste bedrijven betekenden de aanpassingen die de maatschappij moest maken forse belemmeringen. Op deze pagina wordt weergegeven in welke mate bedrijven dergelijke belemmeringen hebben ervaren. In de figuur kunnen groepen bedrijven vergeleken worden. Kies eerst het thema waarop je bedrijven wil vergelijken en vervolgens binnen dat thema groepen door ze aan te vinken in het tweede uitklapmenu.

Populatie

In dit onderdeel van het dashboard wordt de zoektocht naar externe financiering verbijzonderd naar het geslacht van de ondernemers achter het bedrijf. Op basis daarvan kunnen bedrijven aan drie groepen worden toegekend: bedrijven met alleen vrouwelijke ondernemers, alleen mannelijke ondernemers of bedrijven met gemengde teams. In de rest van dit dashboard wordt een tweedeling gehanteerd, waarbij over bedrijven van vrouwen wordt gesproken als ten minste de helft van de ondernemers vrouw is. Deze pagina laat de verdeling over deze groepen zien. Voor deze cijfers zijn de verslagjaren 2018 tot en met 2021 samengevoegd.

Loading...
Loading...
Loading...