Foto CBS

Financieringsmonitor 2022

Belangrijkste uitkomsten

Financieringsbehoefte neemt verder af

Van alle ondernemingen in het mkb in de business economy heeft 16 procent behoefte aan nieuwe externe financiering in het jaar van juli 2021 tot juli 2022. Van de groep bedrijven met een financieringsbehoefte zet 79 procent serieuze stappen om de mogelijkheden te verkennen en bij 7 procent zijn de mogelijkheden al bekend. Van die 86 procent samen besluit vervolgens 56 procent daadwerkelijk een financieringsaanvraag te doen. Daarvan is 91 procent succesvol. Zij krijgen het aangevraagde bedrag geheel of ten dele. Uiteindelijk betekent dit dat 44 procent van alle bedrijven in het mkb in de business economy met een behoefte aan externe financiering er ook daadwerkelijk in slaagt om die financiering (deels) aan te trekken. Vorig jaar was dit 36 procent.

Minder dan de helft van de bedrijven zonder financieringsbehoefte ziet geen aanleiding voor het doen van een financieringsaanvraag

De financieringsbehoefte is lager dan vorig jaar. Toen was dit nog 19 procent. Deze afname doet zich vooral voor bij de sectoren handel, vervoer en horeca en de zakelijke dienstverlening en daarnaast bij oudere bedrijven. Voor het grootbedrijf, bedrijven die meer dan 250 werkzame personen in dienst hebben, geldt juist een toename vergeleken met vorig jaar, waarbij dit verschil statistisch significant is. Als bedrijven geen externe middelen zoeken, is dat in bijna de helft van de gevallen, omdat hier simpelweg geen aanleiding voor is. Andere veelvoorkomende redenen waarom er geen financieringsbehoefte is, zijn voldoende intern eigen vermogen en geen groei, al dan niet door corona.

Afname oriëntatie via de bank vlakt af

Als bedrijven een financieringsbehoefte hebben, gaan zij allereerst met de bank over de mogelijkheden praten. De bank blijft, net als in eerdere jaren, nog steeds de meest populaire informatiebron is. Deze vanzelfsprekendheid nam de afgelopen jaren af: in 2018 ging nog meer dan driekwart meteen naar de bank, vorig jaar was dat 63 procent en dit jaar 62 procent. Dit jaar vlakt de daling dus af. Deze daling wordt vooral gedreven door de kleinste bedrijven die steeds vaker zijn aangewezen op andere manieren van financieren.

Na 2 jaar weer een toename van aantal (succesvolle) aanvragen

Het aandeel bedrijven dat na oriëntatie overgaat tot een aanvraag is voor het eerst sinds 2019 weer gestegen, alhoewel hier geen sprake is van een statistisch significant verschil. Ook de slaagkans is voor het eerst in twee jaar toegenomen. Dit verschil is wel statistisch significant voor het mkb. De meest voorkomende redenen om na oriëntatie toch geen aanvraag te doen zijn al bestaande mogelijkheden om de financieringsbehoefte toch intern te financieren (met name bij het grootbedrijf) en onafhankelijkheid.

Beschrijving onderzoekspopulatie

De doelgroep van de Financieringsmonitor is het mkb in de business economy. Deze pagina laat zien hoe de steekproef verdeeld is over de zes bedrijfstakken in de business economy, de drie grootteklassen in het mkb en over twee leeftijdsgroepen. De laatste twee figuren laten zien wat welke typen bedrijven in de steekproef zitten en in welke levensfase zij zich bevinden: beide op basis van hoe de bedrijven zichzelf zien.

Bronnen

Begrippen

Afkortingen

Uitdagingen

Als bedrijven geen goede toegang tot financiering hebben, dan kan dat een grote belemmering vormen in de bedrijfsvoering. Op deze pagina wordt dit in perspectief geplaatst tegenover andere mogelijke belemmeringen waar bedrijven mee te maken hebben. In de figuur kunnen groepen bedrijven vergeleken worden. Kies eerst het thema waarop je bedrijven wil vergelijken en vervolgens binnen dat thema groepen door ze aan te vinken in het tweede uitklapmenu.

Zoektocht financiering

Het onderstaande stroomdiagram volgt de zoektocht van ondernemers en bedrijven naar externe financiering. Deze begint met een financieringsbehoefte in het afgelopen jaar of in het komende jaar en bestaat uit verschillende afwegingen, keuzes en gevolgen in iedere stap. De rest van de zoektocht is voor het afgelopen jaar in beeld gebracht: van juli 2021 tot juli 2022. Klik op een knooppunt om figuren met resultaten voor iedere stap te zien. In het keuzemenu onder de figuur kan aangegeven worden voor welk peilmoment de resultaten zichtbaar moeten zijn.

Bankleningen

Dit deel van het dashboard geeft een overzicht van ontwikkelingen op de financieringsmarkt per financieringsvorm. Deze pagina laat dit zien voor nieuwe bankleningen en hun voorwaarden. Door op een categorie in de legenda te klikken, kan die categorie toegevoegd of weggelaten worden in de figuur.

Door op een categorie in de legenda te klikken, kan die categorie toegevoegd of weggelaten worden in de figuur.

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

Crowdfunding

Dit deel van het dashboard geeft een overzicht van ontwikkelingen op de financieringsmarkt per financieringsvorm. Deze pagina laat dit vanaf 2012 zien voor crowdfunding. In de rechter figuur wordt meer detail getoond voor het meest actuele jaar met bijvoorbeeld gemiddelde bedragen en omvang bij projecttypen.

Loading...
Loading...

Factoring

Dit deel van het dashboard geeft een overzicht van ontwikkelingen op de financieringsmarkt per financieringsvorm. Deze pagina laat dit vanaf 2013 zien voor factoring. In de rechter figuur worden verdelingen naar grootteklasse getoond voor het meest actuele jaar. Door op een categorie in de legenda te klikken, kan die categorie toegevoegd of weggelaten worden in de figuur.

Loading...
Loading...

Equipment lease

Dit deel van het dashboard geeft een overzicht van ontwikkelingen op de financieringsmarkt per financieringsvorm. Deze pagina laat dit vanaf 2011 zien voor equipment lease. In de rechter figuur worden verschillende verdelingen getoond voor het meest actuele jaar.

Loading...
Loading...

Private equity

Dit deel van het dashboard geeft een overzicht van ontwikkelingen op de financieringsmarkt per financieringsvorm. Deze pagina laat dit vanaf 2007 zien voor private equity. In de rechter figuur wordt meer detail getoond voor het meest actuele jaar met uitsplitsingen naar sector en exit route.

Door op een categorie in de legenda te klikken, kan die categorie toegevoegd of weggelaten worden in de figuur.

Loading...
Loading...

Kredietunies

Dit deel van het dashboard geeft een overzicht van ontwikkelingen op de financieringsmarkt per financieringsvorm. Deze pagina laat dit vanaf 2018 zien voor kredietunies.

Loading...
Loading...

Direct lending

Dit deel van het dashboard geeft een overzicht van ontwikkelingen op de financieringsmarkt per financieringsvorm. Deze pagina laat dit vanaf 2018 zien voor direct lending.

Loading...
Loading...

MKB beurs

Dit deel van het dashboard geeft een overzicht van ontwikkelingen op de financieringsmarkt per financieringsvorm. Deze pagina laat dit vanaf 2018 zien voor de mkb beurs.

Loading...

Coronavirus kansen

De gevolgen van het coronavirus hebben in 2020 en ook in 2021 een grote nadruk gelegd op maatschappij en economie. De impact op bedrijven was veelal nadelig, maar voor sommige bedrijven boden de aanpassingen die de maatschappij moest maken ook kansen. Op deze pagina wordt weergegeven in welke mate bedrijven dergelijke kansen hebben ervaren. In de figuur kunnen groepen bedrijven vergeleken worden. Kies eerst het thema waarop je bedrijven wil vergelijken en vervolgens binnen dat thema groepen door ze aan te vinken in het tweede uitklapmenu. Deze gegevens zijn alleen beschikbaar voor 2021. Onderstaande grafiek wordt dit jaar niet verder geüpdatet.

Coronavirus belemmeringen

De gevolgen van het coronavirus hebben in 2020 en ook in 2021 een grote nadruk gelegd op maatschappij en economie. De impact op bedrijven was veelal nadelig en voor de meeste bedrijven betekenden de aanpassingen die de maatschappij moest maken forse belemmeringen. Op deze pagina wordt weergegeven in welke mate bedrijven dergelijke belemmeringen hebben ervaren. In de figuur kunnen groepen bedrijven vergeleken worden. Kies eerst het thema waarop je bedrijven wil vergelijken en vervolgens binnen dat thema groepen door ze aan te vinken in het tweede uitklapmenu. Deze gegevens zijn alleen beschikbaar voor 2020 en 2021. Onderstaande grafiek wordt dit jaar niet verder geüpdatet. In 2022 is er meer algemeen naar de gevolgen van Corona gevraagd, de uitkomsten hiervan zijn terug te vinden in het menu onder Financieringsvraag; Uitdagingen.