Foto man die auto schoon spuit

Europees Sociaal Fonds

ArbeidsmarktpositieStart traject
Eind traject
1 jaar na eind traject

Deelnemerskenmerken(Beter) werk gevondenDeelnemers naar arbeidsmarktregioLoading...

DeelnemerskenmerkenArbeidsmarktpositie start trajectArbeidsmarktpositie eind trajectArbeidsmarktpositie 1 jaar na eind trajectBronnen

Loading...

Begrippen

Loading...

Afkortingen