Bijstandsmonitor Den Haag

Welkom bij het dashboard over de bijstandsmonitor van de gemeente Den Haag. Deze monitor laat elk half jaar zien hoeveel mensen in Den Haag zijn in- en uitgestroomd in en uit de bijstand naar verschillende achtergrondkenmerken. Deze mensen worden op meerdere momenten in de tijd gevolgd, zodat ook inzichtelijk wordt wat de reden van instroom kan zijn en wat de mensen die uitstromen, zijn gaan doen.

Dit dashboard is samengesteld in opdracht van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten van de gemeente Den Haag. In de zomer van 2023 is dit dashboard uitgebreid met extra cohorten en nieuwe peilmomenten.

Voor vragen over dit onderzoek of dashboard kunt u contact opnemen met udc.info@cbs.nl onder vermelding van UDC Den Haag Dashboard Bijstandsmonitor.

Wat zijn de kenmerken van de instromers in de bijstand in Den Haag?

Voor deze monitor is in beeld gebracht wie er elk jaar in de bijstand stromen in Den Haag. Om inzicht te krijgen in de redenen van instroom is daarnaast gekeken wat hun situatie een half jaar voor instroom was.

Bijvoorbeeld: voor peilmoment 1 januari 2022 gaat het om 1970 personen die tussen 1 juli 2021 en 1 januari 2022 zijn ingestroomd in de bijstand in Den Haag. Voor deze personen is voor het bepalen van de instroomreden op 1 juli 2021 in diverse registraties gekeken wat hun situatie was. Hadden ze toen werk? Zaten ze in detentie? Volgden ze onderwijs? Komen ze uit een andere gemeente?

Onderstaande figuren laten de uitkomsten van deze analyses zien. Hierbij kan geselecteerd worden op peilmoment en maximaal twee subcategorieën (bijvoorbeeld de mannen in een bepaalde leeftijdscategorie). Het selecteren van de momenten en groepen kun je twee keer uitvoeren. Hierdoor is het mogelijk twee groepen met elkaar te vergelijken.

De eerste grafiek toont het aantal instromers per peilmoment uitgesplitst naar situatie voor instroom. In de tweede grafiek kun je de instroomsituaties vergelijken voor de verschillende peilmomenten. De derde grafiek gaat specifiek over de instroomsituatie 'Met werk' en geeft een aantal kenmerken (arbeidsrelatie en sector) van het werk dat iemand deed voor instroom in de bijstand. Wil je voor een specifiek peilmoment een bepaalde categorie laten uitsplitsen? Dat kan in de laatste figuur op deze pagina. Daarnaast is het mogelijk om voor de tweede, derde en vierde grafiek te kiezen tussen een weergave in aantallen of percentages.

Let op: voor zelfstandigen is alleen informatie beschikbaar tot en met peilmoment 1 juli 2021. Dit betekent dat de instroomsituatie 'Met werk' na dit peilmoment alleen gebaseerd is op banen van werknemers. Migratieachtergrond is alleen beschikbaar tot en met 2020, omdat het CBS sinds 2021 gebruikmaakt van een vernieuwde herkomstindeling. Hierdoor ontbreekt deze uitsplitsing in de figuren voor de peilmomenten vanaf 1 januari 2021.

Eerste selectie

Tweede selectie

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

Wat zijn de kenmerken van de uitstromers uit de bijstand in Den Haag?

Voor deze monitor is in beeld gebracht wat de situatie van mensen is 6, 12 en 18 maanden na uitstroom uit de bijstand. Er is onder andere gekeken naar of ze nog bijstand hebben, aan het werk zijn of zijn verhuisd. Op deze manier kan meer inzicht verkregen worden in de redenen van uitstroom en of er sprake is van duurzame uitstroom.

Onderstaande figuren laten de uitkomsten van deze analyses zien. De eerste figuur is een stroomdiagram die de dynamiek van de stromen in en uit de bijstand laat zien. Hierbij kan geselecteerd worden op peilmoment en maximaal twee subcategorieën (bijvoorbeeld de alleenstaande vrouwen). Het is ook mogelijk om te kijken of iemand een re-integratietraject gevolgd heeft. De tweede figuur is een versimpelde weergave van het stroomdiagram waarbij dezelfde selecties kunnen worden gemaakt. Het selecteren van de momenten en groepen kun je hier twee keer uitvoeren. Hierdoor is het mogelijk twee groepen met elkaar te vergelijken. Daarnaast kan in de figuren gekozen worden tussen een simpele weergave van de stromen waarin alleen onderscheid wordt gemaakt tussen bijstand en uitstroom en een gedetailleerde weergave met meer categorieën.

Bijvoorbeeld: op 1 juli 2018 zijn er 29 270 mensen met bijstand in Den Haag (startpopulatie), waarvan er 2 120 op dat moment ook werk hadden. Zes maanden later (op 1 januari 2019) zitten er van deze groep nog 26 400 mensen in de bijstand en zijn er 2 880 uitgestroomd. 12 maanden later zijn er inmiddels 4 570 mensen uitgestroomd en 18 maanden later gaat het om 6 140 mensen. Als er met meer detail naar de stromen wordt gekeken worden ook de aantallen voor de specifieke uitstroomredenen getoond.

Let op: voor zelfstandigen is alleen nog informatie beschikbaar tot en met peilmoment 1 juli 2021. Dit betekent dat de categorie 'Met werk' in 2022 alleen gebaseerd is op banen van werknemers. Verder is migratieachtergrond alleen beschikbaar tot en met het peiljaar 2020, omdat het CBS sinds 2021 gebruikmaakt van een vernieuwde herkomstindeling. De uitsplitsing naar migratieachtergrond is daardoor alleen weergegeven tot en met peildatum 1 juli 2019 (omdat dit de laatste peildatum is waarvoor migratieachtergrond 18 maanden later nog beschikbaar is).

Selectie stroomdiagram

Loading...

Eerste selectie

Tweede selectie

Loading...
Loading...

Disclaimer

Bij bepaalde selecties waarbij de aantallen erg klein worden, kan het door onderdrukking en afronding voorkomen dat de figuren niet meer goed leesbaar zijn. Om dit zo veel mogelijk te voorkomen zijn uitsplitsingen van groepen van minder dan 100 personen onderdrukt. In geval van afronding en onderdrukking kan het voorkomen dat het weergegeven totaal niet overeenstemt met de som van de getallen.

Wat voor banen hebben de personen met continu werk?

Als iemand geen bijstand meer heeft en de afgelopen 6 maanden elke maand een baan heeft gehad is er sprake van 'continu werk'. Om meer inzicht te krijgen in wat voor banen deze personen dan hebben, zijn verschillende baankenmerken in beeld gebracht. Zo is er gekeken naar het dienstverband, de gewerkte uren, het loon (van het hele huishouden), de sector en het aantal banen per persoon.

Onderstaande figuren laten de uitkomsten van deze analyses zien. Hierbij kan geselecteerd worden op peilmoment en maximaal twee subcategorieën (bijvoorbeeld de jongeren in een bepaald stadsdeel). Het selecteren van de momenten en groepen kun je twee keer uitvoeren. Hierdoor is het mogelijk twee groepen met elkaar te vergelijken.

Bijvoorbeeld: van iedereen met bijstand in Den Haag op peilmoment 1 juli 2018 (in totaal 29 270 personen) hebben er 450 op 1 januari 2019 (6 maanden later) een baan én ook de 5 maanden ervoor een baan gehad. 12 maanden later (op 1 juli 2019) gaat het om 1 260 personen met minimaal 6 maanden achter elkaar een baan en 18 maanden later (op 1 januari 2020) om 1 770 personen.

Let op: migratieachtergrond is beschikbaar tot en met het peiljaar 2020, omdat het CBS vanaf 2021 gebruikmaakt van een vernieuwde herkomstindeling. De uitsplitsing naar migratieachtergrond is daardoor vanaf 2021 niet zichtbaar in onderstaande figuren.

Eerste selectie

Tweede selectie

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

Disclaimer

Bij bepaalde selecties waarbij de aantallen erg klein worden kan het door onderdrukking en afronding voorkomen dat de figuren niet meer goed leesbaar zijn. Om dit zo veel mogelijk te voorkomen zijn uitsplitsingen van groepen van minder dan 100 personen onderdrukt. In geval van afronding en onderdrukking kan het voorkomen dat het weergegeven totaal niet overeenstemt met de som van de getallen.

Welke problematieken spelen er bij mensen met bijstand in Den Haag?

Het hebben van bijstand kan samenhangen met bepaalde problemen die spelen in iemands leven. Om hier meer inzicht in te krijgen zijn verschillende problematieken in beeld gebracht van zowel de personen met bijstand als de in- en uitstromers. Er is onder andere gekeken naar de Human Capital Index (HCI) en gezondheidsproblemen. De problematieken zijn voor vijf peilmomenten (1 juli 2017, 1 januari 2018, 1 januari 2019, 1 januari 2020 en 1 januari 2021) in beeld gebracht. Het is niet mogelijk om de problematieken per halfjaar te berekenen, doordat de bestanden die hieraan ten grondslag liggen jaarbestanden zijn. Er is dan geen verandering in cijfers te zien binnen een jaar. Vandaar dat er hier gekozen is voor deze vijf peilmomenten.

Onderstaande figuur laat de uitkomsten van deze analyses zien. Hierbij kan geselecteerd worden op alle bijstanders, de instroom en/of de uitstroom. Daarnaast kan een selectie gemaakt worden op peilmoment. Om een groep toe te voegen, klik op de witte balk in de selectieknop. Om deze te verwijderen, klik op een kruisje. Daarnaast kan een bepaalde problematiek (al dan niet in combinatie met een lage HCI) geselecteerd worden.

Meer informatie over de verschillende problematieken is te vinden op het tabblad Begrippen.

Loading...

Disclaimer

In geval van afronding kan het voorkomen dat het weergegeven totaal niet overeenstemt met de som van de getallen.

Bronnen

Begrippen

Afkortingen