Armoedescan

Welkom bij de armoedescan van het CBS.

Dit dashboard geeft inzicht in de groep financieel kwetsbaren in uw gemeente. Linksboven kunt u uw gemeente selecteren. Het dashboard is onderverdeeld in een basis armoedescan en een lokale armoedescan:
- De basis armoedescan geeft voor alle gemeenten in Nederland basisinformatie over de doelgroep. De doelgroep is gebaseerd op de hoogte van het inkomen uitgedrukt in een percentage van het beleidsmatig minimum. Deze is aan te passen. De scan geeft vervolgens inzicht in de omvang van deze groep, hun kenmerken en in welke wijk of buurt ze binnen uw gemeente wonen. Ook geeft het dashboard inzicht in de ontwikkeling door de tijd en is het mogelijk gemeenten met elkaar en het landelijke cijfer te vergelijken. Als laatste is het ook mogelijk om het bereik van landelijke minimaregelingen in te zien.
- De lokale armoedescan geeft inzicht in het bereik van de lokale minimaregelingen. Het laat zien welk percentage van de minima in uw gemeente gebruik maakt van de lokale regelingen. De lokale minimaregelingen verschillen per gemeente en worden niet landelijk verzameld. Dit betekent dat de lokale armoedescan niet voor alle gemeenten beschikbaar is. Op dit moment zijn alleen de inzichten voor de gemeenten Arnhem, Leiden, 's-Gravenhage, Groningen, de Kempengemeenten (Bergeijk, Bladel, Eersel, Reusel-de Mierden en Oirschot) en Schagen opgenomen. Wilt u meer weten over de armoedescan, neem dan contact op met het CBS.

Dit dashboard is voortgekomen uit een samenwerking tussen het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het doel van deze samenwerking is om gemeenten ondersteuning te bieden bij het verder ontwikkelen, bestendigen en opschalen van datagedreven oplossingen voor maatschappelijke opgaven.

Deze samenwerking richt zich op bestaande datagedreven initiatieven van gemeenten, op oplossingen die al zijn ontwikkeld of uitgeprobeerd. Centraal staat daarbij leren hoe we datagedreven werken kunnen versterken en welke structurele activiteiten we daarvoor in gang kunnen zetten. Uitgangspunt daarbij zijn de behoeften van gemeenten en de initiatieven die gemeenten op dit gebied al hebben genomen. Met een aantal gemeenten is nagegaan welke datagedreven oplossingen voor de thema’s armoede en schulden en ondermijning er al zijn en welke zich het best lenen voor 'opschaling' naar meerdere of zelfs alle Nederlandse gemeenten, in de vorm van concrete producten. De Armoedescan is één van deze concrete producten.

Voor vragen over dit onderzoek of dashboard kunt u contact opnemen met CBSOpMaat@cbs.nl onder vermelding van Dashboard armoedescan.

Hoe groot is de doelgroep?

Op deze pagina zijn populaties weergegeven van huishoudens met een inkomen tot een bepaalde inkomensgrens ten opzichte van het beleidsmatig minimum. Met de eerste knop kan de gebruiker de inkomensgrens aanpassen en in het invulveld is er de mogelijkheid om vijf andere gemeenten te selecteren. De grafiek toont vervolgens het percentage of absolute aantal huishoudens in de geselecteerde inkomensgroep per gemeente. Tevens is er de mogelijkheid om de huishoudens te bekijken met een langdurig laag inkomen (4 jaar of langer).

Voor de jaren tot en met 2018 is de gemeentelijke indeling van 2018 gebruikt, voor 2019 en 2020 zijn de indelingen van het betreffende jaar gebruikt. Hier dient rekening mee gehouden te worden bij de vergelijking tussen jaren. Zie voor een overzicht van de gemeentelijke herindelingen de CBS website.
Loading...

Hoe ziet het bereik eruit op laag regionaal niveau?

Op deze pagina wordt een kaart getoond op wijk- of buurtniveau waarin het bereik van de geselecteerde regeling is weergegeven. De concentraties worden donkerder van kleur naarmate het gebruik hoger is.

Loading...

Hoe verhoudt de doelgroep zich tot verschillende achtergrondkenmerken en in verschillende gemeenten tot elkaar?

Op deze pagina is het mogelijk om per subgroep huishoudens met een inkomen tot een bepaalde inkomensgrens uit verschillende gemeenten met elkaar te vergelijken. Het is ook mogelijk om bij 'Kies jaar' een specifiek jaar te kiezen. De kenmerken 'Geslacht', 'Leeftijd' en 'Migratieachtergrond' hebben betrekking op de hoofdkostwinner van het huishouden.
In verband met de beschikbaarheid van bestanden is het kenmerk 'WMO' niet gevuld voor 2020.


Loading...

Hoe ontwikkelt de doelgroep zich over de tijd?

Op deze pagina kunt u een inkomensgrens selecteren. Door vervolgens een subgroep te selecteren wordt de verdeling van dit kenmerk over de jaren getoond. Tevens is er de mogelijkheid om de huishoudens te bekijken met een langdurig laag inkomen (4 jaar of langer). De kenmerken 'Geslacht', 'Leeftijd' en 'Migratieachtergrond' hebben betrekking op de hoofdkostwinner van het huishouden.
In verband met de beschikbaarheid van bestanden is het kenmerk 'WMO' niet gevuld voor 2020.

Voor de jaren tot en met 2018 is de gemeentelijke indeling van 2018 gebruikt, voor 2019 en 2020 zijn de indelingen van het betreffende jaar gebruikt. Hier dient rekening mee gehouden te worden bij de vergelijking tussen jaren. Zie voor een overzicht van de gemeentelijke herindelingen de CBS website.


Loading...

Wat zijn de verschillen tussen de doelgroepen?

De figuur op deze pagina toont het aantal huishoudens met een inkomen tot verschillende inkomensgrenzen. Er is de mogelijkheid om per inkomensgrens de verdeling weer in te delen naar subgroepen. Bijvoorbeeld de verdeling van de voornaamste inkomensbron. De kenmerken 'Geslacht', 'Leeftijd' en 'Migratieachtergrond' hebben betrekking op de hoofdkostwinner van het huishouden.
In verband met de beschikbaarheid van bestanden is het kenmerk 'WMO' niet gevuld voor 2020.


Loading...

Hoe ziet het bereik van de regelingen eruit tussen de gemeenten?

Op deze pagina is het bereik van de gemeentelijke regelingen te vergelijken met vijf andere gemeenten. De keuze van gemeenten wordt beperkt door de regeling die wordt geselecteerd. Vervolgens kan er een subgroep geselecteerd worden om het bereik per subgroep te zien. De kenmerken 'Geslacht', 'Leeftijd' en 'Migratieachtergrond' hebben betrekking op de hoofdkostwinner van het huishouden.


Loading...

Verandert het bereik van de regelingen?

Door een regeling te selecteren wordt het bereik van deze regeling getoond in combinatie met een subgroep. De kenmerken 'Geslacht', 'Leeftijd' en 'Migratieachtergrond' hebben betrekking op de hoofdkostwinner van het huishouden.


Loading...

Wie worden er bereikt met een gemeentelijke regeling?

Op deze pagina kan per gemeente bekeken worden wat het bereik is van hun gemeentelijke regelingen. De grafiek toont vervolgens hoeveel procent van de huishoudens, die recht hebben op de regeling, daadwerkelijk gebruik maken van de gemeentelijke regelingen. Het recht op een regeling is afhankelijk van verschillende voorwaarden en kan per regeling verschillen. De voorwaarden zijn weergegeven in de technische toelichting.

In het huidige dashboard zijn regelingen toegevoegd voor de gemeente Arnhem, 's-Gravenhage, Leiden, Eersel, Reusel-De Mierden, Bladel, Bergeijk, Oirschot, Groningen en Schagen. De figuren zijn dus gelimiteerd tot deze gemeenten.

Hoe ziet de doelgroep er op de kaart uit?

De kaart op deze pagina laat per gemeente de verdeling zien van het aandeel huishoudens met een inkomen tot een bepaalde inkomensgrens ten opzichte van het totaal aantal huishoudens in de gemeente. Wanneer er op een gemeente wordt geklikt, verschijnt dezelfde verdeling op wijk- of buurtniveau.

Loading...
* Voor de verslagjaren 2016, 2017 en 2018 wordt de kaart met de gemeente indeling van 2018 getoond. Voor de verslagjaren 2019 en 2020 wordt de kaart met de gemeente indeling van het betreffende verslagjaar getoond.
Loading...

Via onderstaande knoppen kunnen alle datasets, die in het dashboard zijn gebruikt, gedownload worden (in .csv format). Deze bestanden kunnen onder andere geopend worden in Excel.

Bronnen

Begrippen

Afkortingen