Foto twee oudere mensen op straat

Energieverbruik van vastgoed in de langdurige zorg en ziekenhuizen

Logo CBS Logo Kadaster

Visualisaties gasverbruik

In de vier figuren is de verdeling van het aantal complexen, de oppervlakte van complexen, het aantal bewoners in complexen en het gasverbruik in de langdurige zorg naar zorgsector weergegeven.
Een complex bestaat in veruit de meeste gevallen uit één pand. In gevallen waar een gasaansluiting wordt gedeeld door verschillende panden bestaat een complex uit meerdere panden.
Leeswijzer: GHZ heeft de meeste complexen (50,1%), terwijl VV de grootste oppervlakte heeft (60,3%), meeste bewoners telt (53,5%) en het gasverbruik het hoogst is (59,9%).


De gebruiker kan zelf de samenstelling van de onderstaande figuur kiezen. Via de filterknoppen onder de figuur kan een keuze gemaakt worden uit de eenheid van de figuur en het kenmerk van het complex.
Door op de zorgsectoren onder grafiek te klikken kunnen zorgsector(en) aan- en uitgezet worden.
Voorbeeld: bij de keuze voor de eenheid 'Aantal complexen', kenmerk 'Bouwjaarklasse' en alle zorgsectoren valt op dat de VV in vergelijking met de GHZ meer complexen heeft met een ouder bouwjaar.

Visualisaties elektriciteitsverbruik

In de vier figuren is de verdeling van het aantal complexen, de oppervlakte van complexen, het aantal bewoners in complexen en het elektriciteitsverbruik in de langdurige zorg naar zorgsector weergegeven.
Een complex bestaat in veruit de meeste gevallen uit één pand. In gevallen waar een elektriciteitsaansluiting wordt gedeeld door verschillende panden bestaat een complex uit meerdere panden.
Leeswijzer: GHZ heeft de meeste complexen (50,4%), terwijl VV de grootste oppervlakte heeft (58,8%), meeste bewoners telt (52,3%) en het elektriciteitsverbruik het hoogst is (60,5%).


De gebruiker kan zelf de samenstelling van de onderstaande figuur kiezen. Via de filterknoppen onder de figuur kan een keuze gemaakt worden uit de eenheid van de figuur en het kenmerk van het complex.
Door op de zorgsectoren onder grafiek te klikken kunnen zorgsector(en) aan- en uitgezet worden.
Voorbeeld: bij de keuze voor de eenheid 'Aantal complexen', kenmerk 'Bouwjaarklasse' en alle zorgsectoren valt op dat de sector VV de meeste complexen heeft met een ouder bouwjaar (<1990). De zorgsector GHZ heeft juist wat meer nieuwere gebouwen (>2001) in vergelijking met de andere zorgsectoren.

Visualisaties kentallen

De gebruiker kan zelf de samenstelling van de onderstaande figuur kiezen. Via de filterknoppen boven de figuren kan een keuze gemaakt worden uit de eenheid van de figuur en het kenmerk van het complex.
Gasverbruik wordt met name verbruikt voor verwarming en warm water en is daardoor sterk gerelateerd aan de kwaliteit en de grootte van complexen. Om meer inzicht te krijgen in hoe het gasverbruik van een zorgcomplex zich verhoudt tot de andere complexen in dezelfde zorgsector kan gekeken worden naar het gasverbruik per m2 oppervlakte uitgesplitst naar oppervlakteklasse en naar bouwjaarklasse.
Elektriciteitsverbruik is sterk gerelateerd aan het gedrag van gebruikers en de beschikbaarheid van apparaten en faciliteiten. Om meer inzicht te krijgen in het elektriciteitsverbruik kan daarom gekeken worden naar het elektriciteitsverbruik (in kWh) per bewoner uitgesplitst naar oppervlakte per bewoner.

Totale energieverbruik langdurige zorg

Toelichting

In tabel 1 worden het totale gasverbruik (in duizenden m3) en elektriciteitsverbruik (in duizenden kWh) van het openbare net aan complexen waarin langdurig zorg plaatsvindt in Nederland weergegeven. Om regio's toe te voegen, klik op de witte balk in de selectieknop. Om deze te verwijderen, klik op de balk en gebruik 'Backspace'.

Kenmerken complexen langdurige zorg

Toelichting

In tabel 2 wordt van alle complexen met langdurige zorg per type instelling de totale oppervlakte (in duizenden m3), het aantal complexen en het totaal aantal bewoners getoond. Via de filterknoppen kunt u de gewenste eenheid kiezen. Om zorgsectoren of kenmerken toe te voegen, klik op de witte balk in de selectieknop. Om deze te verwijderen, klik op de balk en gebruik 'Backspace'.

Gasverbruik complexen langdurige zorg

Toelichting

In tabel 3 wordt van alle complexen met langdurige zorg, waarbij het gasverbruik voor ruimteverwarming vastgesteld kan worden, per type instelling het volgende getoond: het totale gasverbruik van het openbare net (in duizenden m3), de totale oppervlakte (in duizenden m2), het aantal complexen en het totaal aantal bewoners.
Let op: deze tabel toont alleen complexen met langdurige zorg, waarbij het gasverbruik voor ruimteverwarming vastgesteld kan worden. Hierdoor komt het totaal van het aardgasverbruik niet overeen met tabel 1 en het totaal van de aantallen niet overeen met tabel 2, waarin de gegevens betrekking hebben op alle complexen in de langdurige zorg.
Via de filterknoppen kunt u de gewenste eenheid kiezen. Om zorgsectoren of kenmerken toe te voegen, klik op de witte balk in de selectieknop. Om deze te verwijderen, klik op de balk en gebruik 'Backspace'.

Elektriciteitsverbruik complexen langdurige zorg

Toelichting

In tabel 4 wordt van alle complexen met langdurige zorg, waarbij het elektriciteitsverbruik van het openbare net aan een complex gekoppeld kan worden, per type instelling het volgende getoond: het totale elektriciteitsverbruik van het openbare net (in duizenden kWh), de totale oppervlakte (in duizenden m3), het aantal complexen en het totaal aantal bewoners.
Let op: deze tabel toont alleen complexen met langdurige zorg, waarbij het elektriciteitsverbruik van het openbare net vastgesteld kan worden. Hierdoor komt het totaal van het elektriciteitsverbruik niet overeen met tabel 1 en het totaal van de aantallen niet overeen met tabel 2, waarin de gegevens betrekking hebben op alle complexen in de langdurige zorg.
Via de filterknoppen kunt u de gewenste eenheid kiezen. Om zorgsectoren of kenmerken toe te voegen, klik op de witte balk in de selectieknop. Om deze te verwijderen, klik op de balk en gebruik 'Backspace'.

Kentallen complexen langdurige zorg

Toelichting

In tabel 5 wordt van alle complexen binnen de onderzoekspopulatie, per type instelling binnen de langdurige zorg, de volgende kentallen weergegeven:

  • Gasverbruik van het openbare net per m2 gebruiksoppervlakte (in m3/m2) en per bewoner (in m3/bewoner);
  • Elektriciteitsverbruik van het openbare net per m2 gebruiksoppervlakte (in kWh/m2) en per bewoner (in kWh/bewoner).

Met een kental kan het verbruik van complexen met verschillende kenmerken met elkaar worden vergeleken.
Via de filterknoppen kunt u de gewenste eenheid kiezen. Om zorgsectoren of kenmerken toe te voegen, klik op de witte balk in de selectieknop. Om deze te verwijderen, klik op de balk en gebruik 'Backspace'.

Eigenaren complexen langdurige zorg

Toelichting

Tabel 6 bevat percentielen (10%-groepen) van de grootte van eigenaren van complexen waarin langdurige zorg plaatsvindt. De grootte van eigenaren is uitgesplitst naar aantal complexen en oppervlakte. De cijfers hebben alleen betrekking op complexen waar een koppeling met een eigenaar mogelijk was (89,7% tot 95,7%).
Let op: de samenstelling van de eigenaren binnen een percentiel groep kan per uitsplitsing verschillen. De 10% grootste eigenaren op basis van complexen zijn bijvoorbeeld niet (per se) hetzelfde als de 10% grootste eigenaren op basis van oppervlakte.
Leeswijzer: de eerste regel in de tabel moet als volgt worden gelezen: de 10% grootste eigenaren (met de meeste complexen / het grootste oppervlakte) hebben x% van het totaal aantal complexen / oppervlakte in bezit.
Via de filterknoppen kunt u de gewenste eenheid kiezen. Om zorgsectoren toe te voegen, klik op de witte balk in de selectieknop. Om deze te verwijderen, klik op de balk en gebruik 'Backspace'.

Gas- en elektriciteitsverbruik van ziekenhuizen

Toelichting

In tabel 7 wordt het totale gasverbruik (in miljoenen m3) en elektriciteitsverbruik (in miljoenen kWh) van het openbare net aan ziekenhuizen weergegeven. Dit wordt gedaan op basis van de verbruiken van de geïdentificeerde energieaansluitingen van ziekenhuizen. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen universitair medisch centrum en algemene en categorale ziekenhuizen.

Bronnen

Begrippen

Afkortingen

CBS regionale indeling, 2018

In deze tabel kan worden afgelezen welke gemeenten in een COROP en zorgkantoorregio vallen. De indeling van COROP en zorgkantoorregio overlappen met elkaar. Door deze overlap was het niet mogelijk om in de tabellen (naast een uitsplitsing naar landsdelen, provincies en COROP's) ook een regionale uitsplitsing naar zorgkantoorregio's op te nemen. Onderstaande tabel biedt inzicht in de samenhang tussen zorgkantoorregio's en COROP-gebieden.