Foto sportveld

Energieverbruik van sportvastgoed

Visualisaties totaal energieverbruik

In onderstaande figuren wordt het aantal sportcomplexen, de gaslevering van het openbare net (in duizenden m³) en de elektriciteitslevering van het openbare net (in duizenden kWh) voor de onderzoekspopulatie weergegeven. De eenheid kan gekozen worden via de filterknop boven de figuren.

De onderzoekspopulatie omvat niet de gehele sportsector, sommige sporten zijn bijvoorbeeld niet meegenomen. De onderzoekspopulatie wordt beschreven in de Technische toelichting . De geschatte totale gas- en elektriciteitsleveringen aan de onderzoekspopulatie zijn dan ook lager dan de totale gas- en elektriciteitsleveringen voor de gehele sportsector.
De totale energielevering voor sportcomplexen met alleen binnensportfaciliteiten bestaat uit: (1) daadwerkelijke leveringen voor complexen waar een valide relatie gelegd kon worden tussen sportlocaties, BAG objecten en gas- en elektriciteitsaansluitingen en (2) geschatte leveringen wanneer deze relatie niet valide gelegd kon worden. Voor sportcomplexen met ook buitensportfaciliteiten zijn leveringen niet bijgeschat wanneer geen levering werd gevonden (zie Technische toelichting ).

Omdat er meerdere sporten op een locatie kunnen voorkomen kan uit de aantallen per type sport niet het totale aantal sportlocaties voor een specifieke sporttak worden herleid.

Het eerste figuur geeft de resultaten weer op de kaart van Nederland per type sportcomplex. Onder het figuur kunt u via de filterknop een selectie maken voor een indeling naar provincie of COROP. Via de tweede filterknop kunt u een keuze maken voor een type binnensport- of buitensport.

Loading...Het tweede figuur wordt enkel weergegeven voor sportcomplexen in de onderzoekspopulatie met alleen binnensportfaciliteiten. Onder het figuur kunt u via de filterknop een keuze maken voor het type sportcomplex. In het figuur wordt een uitsplitsing gemaakt naar gebruiksoppervlakte (ingedeeld in klassen). Voor sommige type sportcomplexen is een aantal oppervlakteklassen vanwege geheimhoudingsregels onderdrukt. Deze klassen zijn samengevoegd in de categorie 'Verborgen'.

Loading...

Visualisaties kentallen per m² oppervlakte binnensport

In onderstaande figuren worden voor alle complexen met alleen binnensportfaciliteiten en met een gasaansluiting (zie Technische toelichting ) kentallen per m² gebruiksoppervlakte weergegeven. Met een kental kan het verbruik van complexen met verschillende kenmerken met elkaar worden vergeleken. Aangezien de waarden van een kental binnen een groep scheef verdeeld zijn, is als waarde per groep de mediaan genomen.

U kunt zelf de samenstelling van onderstaande figuren kiezen. Via de filterknoppen boven de figuren kunt u een keuze maken voor type kental (gas- of elektriciteitslevering per m²). Om type sportcomplex toe te voegen, klikt u op de witte balk in de selectieknop. Om deze te verwijderen klikt u op het kruisje in de rechter bovenhoek.

In het eerste figuur kan een vergelijking gemaakt worden tussen bouwjaarklassen. Via de filterknop onder het figuur kan een oppervlakteklasse worden geselecteerd.
In het tweede figuur kan een vergelijking gemaakt worden tussen oppervlakteklassen. Via de filterknop onder het figuur kan een bouwjaarklasse worden geselecteerd.

Visualisatie spreiding energieverbruik binnen- en buitensport

In onderstaande figuur wordt de spreiding van het energieverbruik voor verschillende typen sportcomplexen weergegeven. De sportcomplexen zijn ingedeeld in drie categorieën: complexen met zwembad, binnensport (zonder zwembad) en buitensport (zonder zwembad). De complexen binnen deze categorieën zijn verdeeld in 4 kwartielen op basis van hun verbruik. Dit betekent bijvoorbeeld dat een kwart van alle buitensport complexen een elektriciteitslevering heeft van minder dan 8 MWh (d.w.z. 8 000 kWh) per jaar. Van alle sportcomplexen van het subtype ‘tennis buiten’ heeft 35 procent een elektriciteitslevering van minder dan 8 MWh per jaar. Met deze figuur kan dus een vergelijking gemaakt worden tussen verschillende typen sportcomplexen. Daarnaast geeft het inzicht in de spreiding van het energieverbruik binnen een type sportcomplex.

Via de filterknoppen kan een selectie gemaakt worden voor gas- of elektriciteitslevering en type sportcomplex.

* Vanwege afronding tellen sommige percentages niet op tot 100%.

Totaal energieverbruik binnensport

Toelichting

Tabel 1 bevat alle sportcomplexen met alleen binnensportfaciliteiten. In deze tabel wordt het totaal aantal complexen, de totale gaslevering, de totale elektriciteitslevering en het totale gebruiksoppervlakte in gebruik door sport getoond. De totale energielevering bestaat uit (1) daadwerkelijke leveringen voor complexen waar een valide relatie gelegd kon worden tussen sportlocaties, BAG objecten en gas- en elektriciteitsaansluitingen en (2) geschatte leveringen wanneer deze relatie niet valide gelegd kon worden.

Via de filterknoppen kunt u de gewenste eenheid kiezen. Om een ander type sportcomplex of kenmerken toe te voegen klikt u op de witte balk in de selectieknop. Om deze te verwijderen klikt u op het kruisje in de rechter bovenhoek.

Op deze tabel zijn geheimhoudingsregels toegepast, waardoor sommige cellen als leeg worden weergeven.

Totaal energieverbruik buitensport

Toelichting

Tabel 2 bevat alle sportcomplexen met buitensportfaciliteiten of een combinatie van binnen- en buitensport. In deze tabel wordt het totaal aantal complexen, de totale gaslevering en de totale elektriciteitslevering getoond. De totale energielevering bestaat uit daadwerkelijke leveringen voor complexen waar een relatie gelegd kon worden tussen sportlocaties, BAG objecten en gas- en elektriciteitsaansluitingen.
Voor sportcomplexen met buitensportfaciliteiten wordt niet geïmputeerd bij ontbrekende aansluitingen. In veel gevallen is geen sprake van energieleveringen. De onderschatting die mogelijk ontstaat door het niet imputeren is zoveel mogelijk beperkt met de plausibiliteitschecks. Voor meer informatie over de plausibiliteitschecks en imputatie wordt verwezen naar de Technische toelichting .

Via de filterknoppen kunt u de gewenste eenheid kiezen. Om een ander type sportcomplex of kenmerken toe te voegen klikt u op de witte balk in de selectieknop. Om deze te verwijderen klikt u op het kruisje in de rechter bovenhoek.

Op deze tabel zijn geheimhoudingsregels toegepast, waardoor sommige cellen als leeg worden weergeven.

Kentallen per m² gebruiksoppervlakte binnensport

Toelichting

In tabel 3 worden voor alle complexen met alleen binnensportfaciliteiten en met een gasaansluiting (zie Technische toelichting ) de volgende kentallen per gebruiksoppervlakte (ingedeeld in klassen) en bouwjaarklasse weergegeven:

  • Gaslevering van het openbare net per m² gebruiksoppervlakte (in m³/m²);
  • Elektriciteitslevering van het openbare net per m² gebruiksoppervlakte (in kWh/m²).

Met een kental kan het verbruik van complexen met verschillende kenmerken met elkaar worden vergeleken. Aangezien de waarden van een kental binnen een groep scheef verdeeld zijn, is als waarde per groep de mediaan genomen.
Via de filterknoppen kunt u het gewenste kental en type sportcomplex kiezen.

Op deze tabel zijn geheimhoudingsregels toegepast, waardoor sommige cellen als leeg worden weergeven.

Spreiding energieverbruik binnen- en buitensport

Toelichting

Tabel 4 geeft de spreiding van het energieverbruik weer voor verschillende typen sportcomplexen. De sportcomplexen zijn ingedeeld in drie categorieën: complexen met zwembad, binnensport (zonder zwembad) en buitensport (zonder zwembad). De complexen binnen deze categorieën zijn verdeeld in 4 kwartielen op basis van hun verbruik. Dit betekent bijvoorbeeld dat een kwart van alle buitensport complexen een elektriciteitslevering heeft van minder dan 8 MWh (d.w.z. 8 000 kWh) per jaar. Van alle sportcomplexen van het subtype 'tennis buiten' heeft 35 procent een elektriciteitslevering van minder dan 8 MWh per jaar. Met deze tabel kan dus een vergelijking gemaakt worden tussen verschillende typen sportcomplexen. Daarnaast geeft het inzicht in de spreiding van het energieverbruik binnen een type sportcomplex.

Via de filterknoppen kan een selectie gemaakt worden voor gas- of elektriciteitslevering, type sportcomplex en de gewenste weergave (aantal complexen of percentage).

Bronnen

Begrippen

Afkortingen