Model

Landelijk beeld: Omvang huiselijk geweld en kindermishandeling

Geschat percentage slachtoffers huiselijk geweld

Geschat percentage slachtoffers kindermishandeling

Recidive plegers

Landelijk beeld: Aard en kenmerken

Aard geweld adviezen/meldingen Veilig Thuis

Kenmerken slachtoffers huiselijk geweld

Kenmerken van kindermishandeling

Kenmerken slachtoffers kindermishandeling

Kenmerken plegers huiselijk geweld

Landelijk beeld: Vergroting bereik Veilig Thuis

Aantal adviezen en meldingen

Type adviesvrager / melder

Duur van het geweld

Vervolg op basis van de veiligheidsbeoordeling

Acuut en/of structureel onveilig

Landelijk beeld: Verbinding zorg en veiligheid

Ondertoezichtstellingen

Politiemeldingen aan Veilig Thuis

Onderzoeken Raad voor de Kinderbescherming

Casussen bij Veilig Thuis

Overdracht VT van acute en structureel onveilige casussen

Landelijk beeld: Verbetering outcome

Percentage afname en stoppen geweld

Beoordeling welzijn door clienten

Ervaren veiligheid door kinderen en volwassenen

Verbetering opvoedingsrelatie tussen ouder en kind

Tevredenheid cliënten over de ontvangen hulp en samenhang hiertussen

Landelijk beeld: Eerder signaleren en bespreken

Met iemand gepraat over het geweld

Regionaal beeld: Aard en kenmerken

Aard geweld adviezen/meldingen Veilig Thuis

Regionaal beeld: Vergroting bereik Veilig Thuis

Aantal adviezen en meldingen

Type adviesvrager / melder

Duur van het geweld

Vervolg op basis van de veiligheidsbeoordeling

Acuut en/of structureel onveilig

Regionaal beeld: Verbinding zorg en veiligheid

Ondertoezichtstellingen

Politiemeldingen aan Veilig Thuis

Onderzoeken Raad voor de Kinderbescherming

Casussen bij Veilig Thuis

Overdracht VT van acute en structureel onveilige casussen

Regionaal beeld: Verbetering outcome

Percentage afname en stoppen geweld

Beoordeling welzijn door clienten

Ervaren veiligheid door kinderen en volwassenen

Verbetering opvoedingsrelatie tussen ouder en kind

Tevredenheid cliënten over de ontvangen hulp en samenhang hiertussen

Tijdreeksen: Aard en kenmerken

Aard geweld adviezen/meldingen Veilig Thuis

Tijdreeksen: Vergroting bereik Veilig Thuis

Aantal adviezen en meldingen

Type adviesvrager / melder

Duur van het geweld

Vervolg op basis van de veiligheidsbeoordeling

Acuut en/of structureel onveilig

Tijdreeksen: Verbinding zorg en veiligheid

Ondertoezichtstellingen

Politiemeldingen aan Veilig Thuis

Onderzoeken Raad voor de Kinderbescherming

Casussen bij Veilig Thuis

Overdracht VT van acute en structureel onveilige casussen

Download

Download alle cijfers van de impactmonitor huiselijk geweld en kindermishandeling via deze link of onderstaande knop.


Download

Verantwoording

De impactmonitor is ontwikkeld vanuit het programma 'Geweld hoort nergens thuis' van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en is door het CBS gemaakt in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De impactmonitor is nadrukkelijk niet bedoeld om de voortgang van dit programma in beeld te brengen. Dat doet het programma in de eigen voortgangsrapportages.


De impactmonitor beschrijft de onderwerpen die de onderzoeksadviescommissie van het programma 'Geweld hoort nergens thuis' als het meest relevant heeft bestempeld. Een belangrijk uitgangspunt voor de impactmonitor is dat zo veel mogelijk wordt aangesloten op bestaande bronnen en dat aanvullende registraties worden voorkomen.


In de eerste editie van het dashboard (december 2019) wordt gerapporteerd op basis van op dat moment reeds beschikbare gegevensbronnen en bestaande publicaties. Dit betreft gegevens op basis van de Beleidsinformatie Veilig Thuis (VT, bron: CBS), een prevalentiestudie (bron: WODC), een recidive-onderzoek onder daders van huiselijk geweld (bron: WODC, cohortstudies onder betrokkenen bij huiselijk geweld en kindermishandeling (bron: Verwey Jonker Instituut) en politieregistratiegegevens (bron: Politie).


Het CBS heeft geen controle uitgevoerd op de cijfers die door het WODC, Verwey Jonker Instituut en de politie zijn aangeleverd of gepubliceerd. Ook heeft het CBS de methode waarmee de cijfers zijn berekend, niet gecontroleerd of beoordeeld.


Het dashboard wordt tweemaal per jaar geüpdatet met nieuw beschikbaar gekomen gegevens: in de zomer en aan het eind van het jaar. Zo kunnen op termijn ook trends en ontwikkelingen in beeld worden gebracht.


Meer achtergrondinformatie over de opzet en inhoud van de monitor is te vinden in:

Advies opzet monitor aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling, november 2018

Advies dummy-monitor aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling, juni 2019

Rapportage Impactmonitor Huiselijk Geweld en Kindermishandeling 2019, november 2019