Schooladviezen in de gemeente Groningen

Welk schooladvies krijgen leerlingen in Groningen?

Deze pagina geeft een overzicht van de gegeven schooladviezen aan leerlingen in groep 8 van de gemeente Groningen.

Het schooladvies is het advies dat de leerling krijgt van de leerkracht op basis van observaties en behaalde toetsresultaten gedurende de basisschool. Ook maken leerlingen aan het einde van groep 8 een eindtoets. Daaruit komt een toetsadvies. De eerste figuur kijkt naar het verschil tussen het schooladvies en het toetsadvies. Voor de schooljaren 2014/2015 tot en met 2018/2019 is gekeken of het toetsadvies lager, gelijk of hoger is dan het schooladvies van de leerkracht. De tweede figuur aan de rechterkant geeft per schooljaar aan hoe de schooladviezen zijn verdeeld naar onderwijsniveau. De derde figuur laat de schooladviezen zien naar de achtergrondkenmerken geslacht, inkomen en migratieachtergrond. Indien er te weinig waarnemingen zijn voor een categorie dan worden die gegevens niet getoond. De totalen kunnen daardoor niet altijd tot 100% optellen.

Loading...
Loading...

Welk schooladvies krijgen leerlingen in Groningen per wijk?

Zijn er verschillen in schooladviezen tussen wijken in Groningen? In onderstaand figuur kan de verdeling van het schooladvies per wijk vergeleken worden met de verdeling van het schooladvies in de gemeente Groningen en in andere wijken. Met de keuzeknop kunnen maximaal 5 wijken geselecteerd worden om te vergelijken. Voor dit figuur zijn meerdere schooljaren opgeteld om onthulling te voorkomen. Indien er te weinig waarnemingen zijn voor een categorie dan worden die gegevens niet getoond. De totalen tellen daardoor niet altijd tot 100% op.

Loading...

Zijn er verschillen in adviezen in de wijken?

De kaart geeft een overzicht van de mate waarin het gekozen schooladvies voorkomt in de verschillende wijken in Groningen. Hoe donkerder de kleur, hoe vaker het schooladvies voorkomt. Percentages zijn te zien door met de muis over de kaart te bewegen. Door een wijk aan te klikken, is het advies naar de achtergrondkenmerken geslacht, inkomen en migratieachtergrond zichtbaar. Voor dit figuur zijn meerdere schooljaren opgeteld om onthulling te voorkomen. Door de lage aantallen kunnen sommige uitsplitsingen in wijken met weinig leerlingen niet gemaakt worden.

Loading...
Loading...

Zijn er verschillen in bijstelling per wijk?

De kaart geeft een overzicht van de mate waarin een lager, gelijk of hoger schooladvies voorkomt in de verschillende wijken in Groningen. Hoe donkerder de kleur, hoe vaker het gekozen schooladvies voorkomt. Percentages zijn te zien door met de muis over de kaart te bewegen. Door een wijk aan te klikken, is het bijgestelde schooladvies naar de achtergrondkenmerken geslacht, inkomen en migratieachtergrond zichtbaar. Voor dit figuur zijn meerdere schooljaren opgeteld om onthulling te voorkomen. Door de lage aantallen kunnen sommige uitsplitsingen in wijken met weinig leerlingen niet gemaakt worden.

Loading...
Loading...

Gaan leerlingen in hun eigen wijk naar school?

De kaart geeft een overzicht van het percentage leerlingen dat in dezelfde wijk naar school gaat als waar ze wonen. Hoe donkerder de kleur, hoe meer leerlingen in dezelfde wijk naar school gaan. Percentages zijn te zien door met de muis over de kaart te bewegen. Voor dit figuur zijn meerdere schooljaren opgeteld om onthulling te voorkomen.

Loading...

Wordt een hoger schooladvies wel of niet bijgesteld in Groningen?

Deze pagina geeft een overzicht van het aantal schooladviezen dat wordt heroverwogen en bijgesteld.

Leerlingen waarvan het toetsadvies hoger is dan het schooladvies krijgen een heroverweging van het schooladvies. Op basis van deze heroverweging wordt het schooladvies van een leerling wel of niet bijgesteld. De eerste figuur kijkt naar hoe vaak een heroverweging wel of niet wordt bijgesteld. Daarbij kan de selectie gemaakt worden tussen alle schooladviezen (totaal) en alleen de adviezen die worden heroverwogen (hoger advies). De tweede figuur aan de rechterkant geeft per schooljaar aan hoe de bijstellingen zijn verdeeld naar onderwijsniveau. De derde figuur laat per schooljaar de bijstellingen van de schooladviezen zien naar de achtergrondkenmerken geslacht, inkomen en migratieachtergrond. Indien er te weinig waarnemingen zijn voor een categorie dan worden die gegevens niet getoond. De totalen tellen daardoor niet altijd tot 100% op.

Loading...
Loading...
Loading...

Hoe zien de bijstellingen per wijk er uit?

Zijn er verschillen in bijstellingen van de schooladviezen tussen wijken in Groningen? In onderstaande figuur kan de verdeling van de bijstelling van de schooladviezen per wijk vergeleken worden met de bijstellingen in de gemeente Groningen en in andere wijken. Met de keuzeknop kunnen maximaal 5 wijken geselecteerd worden om te vergelijken. Daarbij kan de selectie gemaakt worden tussen alle schooladviezen (totaal) en alleen de adviezen die worden heroverwogen (hoger advies). Voor dit figuur zijn meerdere schooljaren opgeteld om onthulling te voorkomen. Indien er te weinig waarnemingen zijn voor een categorie dan worden die gegevens niet getoond. De totalen tellen daardoor niet altijd tot 100% op.

Loading...

Waar wonen leerlingen en waar gaan ze naar school?

Van alle leerlingen in groep 8 is gekeken in welke wijk ze wonen en in welke wijk ze naar school gaan. In onderstaande figuur kan per wijk gekeken worden of leerlingen in dezelfde wijk naar school gaan. Met de keuzeknop kunnen maximaal 5 wijken geselecteerd worden om te vergelijken.

Loading...

Kansengelijkheid

Deze pagina geeft een overzicht van de heroverwegingen en bijstellingen van het eerste schooladvies naar het opleidingsniveau van de ouders. De gemeente Groningen wordt hierbij vergeleken met de gemeenten Leeuwarden, Almere, Rotterdam, Eindhoven en overig Nederland. Onder het kopje 'aandachtspunten bij de cijfers' is meer informatie te vinden over het opleidingsniveau van de ouders en de accuraatheid van de cijfers.

Loading...
Loading...

Bronnen

Begrippen

Afkortingen