Geregistreerde problematische schulden, 2015-2018

In het kader van het actieplan Brede Schuldenaanpak heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) behoefte aan kwantitatieve informatie over schulden. Hoe omvangrijk is schuldenproblematiek? Hoe ontwikkelt deze zich? Wie vormen de risicogroep en hoe ontwikkelt de omvang van deze groep zich? Wat kenmerkt problematische schuldenaren? Zijn bepaalde life-events een voorbode van probleemschulden? Met welke andere problemen hangen problematische schulden samen? Zijn er verschillen tussen gemeenten?

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is door SZW gevraagd de beschikbare cijfers op een rij te zetten en deze vragen te beantwoorden. Dit vraagt het ministerie niet alleen om in de eigen informatiebehoefte te voorzien, maar ook in die van gemeenten en schuldhulpverlenende instanties. De mate waarin schuldenproblematiek voorkomt bij specifieke groepen kan bijvoorbeeld aanknopingspunten bieden voor lokaal beleid.

Dit dashboard bevat de gedetailleerde cijfermatige resultaten van het door het CBS uitgevoerde onderzoek. De cijfers hebben betrekking op de periode 2015 tot en met 2018 en komen voort uit een uitgebreid onderzoek op basis van bestaande registerdata. Per verslagjaar wordt steeds de stand op 1 januari van het betreffende jaar weergegeven. In het bijbehorende rapport (zie de Download pagina), wordt nader ingegaan op de belangrijkste resultaten

Ontwikkeling huishoudens met geregistreerde problematische schulden

Deze figuur beschrijft het aandeel huishoudens met problematische schulden ten opzichte van het totaal aantal huishoudens in de populatie. Door met de muis over de grafiek te gaan wordt per jaar ook het absolute aantal huishoudens met en zonder geregistreerde problematische schulden getoond.

Kwetsbare groepen met geregistreerde problematische schulden

Deze figuren geven de mate weer met en zonder geregistreerde problematische schulden behoren tot kwetsbare groepen.

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

Kenmerken van huishoudens met geregistreerde problematische schulden

Deze figuren geven achtergrondkenmerken weer van huishoudens met geregistreerde problematische schulden en vergelijkt deze kenmerken met die van huishoudens zonder geregistreerde problematische schulden. Voor een aantal kenmerken geldt dat het kenmerk van de referentiepersoon van het huishouden wordt weergegeven.

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

Kenmerken van huishoudens met geregistreerde problematische schulden, per gemeente

Deze figuren geven achtergrondkenmerken weer van huishoudens met geregistreerde problematische schulden en vergelijkt deze kenmerken met die van huishoudens zonder geregistreerde problematische schulden. Voor een aantal kenmerken geldt dat het kenmerk van de referentiepersoon van het huishouden wordt weergegeven. Door op de filterknop 'Selecteer een gemeente' te klikken, en vervolgens op de toets Backspace te klikken, wordt het filter leeggemaakt en kan de gebruiker zelf een gemeentenaam invoeren.

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

Kwetsbare groepen met geregistreerde problematische schulden, per gemeente

Deze figuren geven de mate weer met en zonder geregistreerde problematische schulden behoren tot kwetsbare groepen. Door op de filterknop 'Selecteer een gemeente' te klikken, en vervolgens op de toets Backspace te klikken, wordt het filter leeggemaakt en kan de gebruiker zelf een gemeentenaam invoeren.

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

Huishoudens met geregistreerde problematische schulden, per gemeente

Deze figuur beschrijft het aandeel huishoudens met problematische schulden ten opzichte van het totaal aantal huishoudens in de gemeenten van Nederland. Door met de muis over een gemeente te bewegen, worden het aantal en aandeel huishoudens met problematische schulden in die gemeente getoond. Met de filterknop 'Selecteer een jaar’ kan het verslagjaar gekozen worden. Inzoomen kan door met de muis een rechthoek te trekken rondom het in te zoomen gebied. Door op de knop ‘Reset zoom’ te klikken, wordt de volledige kaart opnieuw weergegeven.

Loading...

Ontwikkeling huishoudens met geregistreerde problematische schulden, per gemeente

Deze figuur beschrijft per gemeente het aandeel huishoudens met problematische schulden ten opzichte van het totaal aantal huishoudens in de populatie. Door met de muis over de grafiek te gaan wordt per jaar ook het absolute aantal huishoudens met en zonder geregistreerde problematische schulden getoond. Door op de filterknop 'Selecteer een gemeente' te klikken, en vervolgens op de toets Backspace te klikken, wordt het filter leeggemaakt en kan de gebruiker zelf een gemeentenaam invoeren.

Life events voorafgaand aan problematische schulden

Voor verschillende life events is nagegaan of zij vooraf zijn gegaan aan instroom in de problematische schulden. In onderstaande figuren is de instroomkans weergegeven van personen die zelf (bovenste figuur) of waarvan huishoudleden (onderste figuur) een life event hebben meegemaakt. De instroomkans is het aantal instromers ten opzichte van het totaal aantal personen dat op 1 januari van t-1 niet tot een huishouden met problematische schulden behoorde. Enkele life events uit het bovenste figuur hadden al betrekking op het huishouden en komen daarom niet voor in het onderste figuur.


Ontwikkeling personen met verhoogd risico op geregistreerde problematische schulden

Het CBS heeft met een classificatieboom risicogroepen afgeleid van personen een verhoogd risico op problematische schulden. In het bovenste figuur wordt het aandeel personen weergegeven dat in de jaren 2016 tot en met 2018 tot de risicogroepen behoort. Door met de muis over de grafiek te gaan wordt per jaar ook het absolute aantal personen dat tot de risicogroep behoort getoond. In het onderste figuur wordt de instroomkans voor de risicogroepen voor 2018 weergegeven ten opzichte van de instroomkans van personen die niet in een risicogroep vallen. De instroomkans is het aantal instromers ten opzichte van het totaal aantal personen dat op 1 januari van t-1 niet tot een huishouden met problematische schulden behoorde. De namen van de risicogroepen zijn bepaald op basis van de onderscheidende kenmerken per risicogroep. Door te klikken op de tekst ‘Toelichting risicogroep’ rechtsboven het bovenste figuur wordt er meer informatie getoond over alle kenmerken van de geselecteerde risicogroep.

Personen met verhoogd risico op geregistreerde problematische schulden, per gemeente

Het CBS heeft met een classificatieboom risicogroepen afgeleid van personen een verhoogd risico op problematische schulden. In deze figuur wordt per gemeente het aandeel personen weergegeven dat tot de risicogroepen behoort. Door met de muis over een gemeente te bewegen, worden het aandeel personen met verhoogd risico op geregistreerde problematische en de instroomkans van deze groep in die gemeente getoond. De instroomkans is het aantal instromers ten opzichte van het totaal aantal personen dat op 1 januari van t-1 niet tot een huishouden met problematische schulden behoorde. Inzoomen kan door met de muis een rechthoek te trekken rondom het in te zoomen gebied. Door op de knop ‘Reset zoom’ te klikken, wordt de volledige kaart opnieuw weergegeven.

Loading...

Huishoudens met geregistreerde problematische schulden naar (aantal) schuldregistaties

Huishoudens kunnen in meerdere schuldregistraties voorkomen. In bovenste figuur wordt weergegeven wat het aantal schuldregistraties is op basis waarvan is vastgesteld of huishoudens geregistreerde problematische schulden hebben. In de onderste figuur wordt per schuldregistratie weergegeven hoeveel huishoudens bij deze schuldregistratie schulden hebben. Let op: De percentages tellen op tot meer dan 100 procent omdat huishoudens in meerdere schuldregistraties tegelijk voorkomen kunnen komen.

Bronnen

Begrippen

Afkortingen

Definitie geregistreerde problematische schulden per registratie

Met behulp van registraties over betalingsachterstanden bij de Belastingdienst, de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB), bij BKR geregistreerde betalingsachterstanden en minnelijke trajecten, wanbetalers van de zorgverzekering, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) en het Centraal Curatele en Bewind Register (CCBR) is afgeleid welke huishoudens te maken hebben met geregistreerde problematische schulden. De informatie over schulden verschilt per registratie. Daarom is per registratie bepaald wanneer er sprake is van een geregistreerde problematische schuldsituatie. Hieronder is de definitie per registratie weergegeven.


Imputatie

Alleen voor 2018 waren gedurende het onderzoek alle schuldenregistraties beschikbaar. Betalingsachterstanden bij DUO ontbraken voor 2015 en 2016 en de oninbaar verklaarde schulden bij de Belastingdienst waren niet beschikbaar voor 2015 en 2017. Om te voorkomen dat verschillen tussen jaren door het ontbreken van bronnen komt, zijn voor 2015 t/m 2017 de ontbrekende bronnen geïmputeerd (bij geschat). Voor een nadere toelichting van de imputatiemethode zie Bijlage 1 van het rapport op de Download pagina.