Foto CBS

Financieringsmonitor 2020

Belangrijkste uitkomsten

Behoefte aan financiering verandert niet significant

Van alle ondernemingen in het mkb in de business economy heeft 22 procent behoefte aan nieuwe externe financiering in het jaar van juli 2019 tot juli 2020, waarvan de laatste vier maanden in de coronaperiode vallen. Van de groep bedrijven met een financieringsbehoefte zet 80 procent serieuze stappen om de mogelijkheden te verkennen en bij 8 procent zijn de mogelijkheden al bekend. Van die 88 procent samen besluit vervolgens 59 procent daadwerkelijk een financieringsaanvraag te doen. Daarvan is 79 procent succesvol. Zij krijgen het aangevraagde bedrag geheel of ten dele. Uiteindelijk betekent dit dat 37 procent van alle bedrijven in het mkb in de business economy met een behoefte aan externe financiering er ook daadwerkelijk in slaagt om die financiering (deels) aan te trekken.


Ten opzichte van de vorige Financieringsmonitor hebben iets meer bedrijven een externe financieringsbehoefte. Deze toename is niet statistisch significant en volledig toe te schrijven aan het microbedrijf: bedrijven met minder dan 10 werkzame personen. Daar nam de behoefte aan financiering toe van 17 naar 22 procent. Deze bedrijven zijn relatief sterk vertegenwoordigd in de sectoren handel, vervoer en horeca en in de zakelijke dienstverlening. In die sectoren is ook een toename van de behoefte te zien. Bij de bedrijven met 10 of meer werkzame personen zijn de verschillen met vorig jaar kleiner.

Bank net als vorig jaar belangrijkste kanaal

Banken blijven het voornaamste kanaal voor externe financiering. Zo klopt 72 procent van de bedrijven met een financieringsbehoefte als eerste bij de bank aan om over de mogelijkheden te praten. Deze duidelijke voorkeur voor bancaire financiering komt door de bestaande relatie met de huisbank en simpelweg de bekendheid van dit kanaal.


Na de bank doen bedrijven het liefst een beroep op hun accountant als ze de mogelijkheden gaan verkennen. Deze is bekend met de bedrijfseconomische kant van de onderneming, heeft zicht op de prestaties van de onderneming en is om die redenen een logische gesprekspartner voor de ondernemer.

Kans op geslaagde financiering neemt toe met grootte van het bedrijf

Aanvragen van grotere bedrijven zijn vaker succesvol. Zo is de kans op (deels) succes in het microbedrijf 77 procent en loopt dit op tot 93 procent voor het grootbedrijf. Na startups (55 procent) blijken sociale ondernemingen het moeilijkst financiering te vinden. Van hen is 65 procent (deels) succesvol.

Gevolgen corona vaak een reden om krediet aan te vragen

Bedrijven zagen de gevolgen van het coronavirus als de grootste uitdaging in de periode juli 2019 tot juli 2020. Ruim 17 procent van de (deels) succesvolle financieringsaanvragen is dan ook bedoeld voor het overbruggen van de moeilijke periode vanwege de gevolgen van het coronavirus. Bedrijven in de handel, vervoer en horeca geven het vaakst aan dat dit het doel is van de aanvraag en jonge bedrijven ook iets vaker dan oudere bedrijven. Tegelijk wordt corona door sommige bedrijven juist als reden gezien om af te zien van financiering, omdat ze vanwege de gevolgen van het coronavirus geen verplichtingen durven aan te gaan, hun doelen als uitbreiding even in de koelkast hebben gezet, of denken de financiering niet voor elkaar te krijgen.

Vrouwen vragen minder vaak financiering aan en hun slaagkans is lager

Bedrijven in het mkb die minstens voor de helft uit vrouwelijke ondernemers bestaan, komen vaker voor in grootteklassen en sectoren die over het algemeen minder vaak behoefte hebben aan externe financiering. Na correctie voor die bedrijfskenmerken blijkt echter dat vrouwelijke ondernemers alsnog minder vaak een financieringsbehoefte hebben dan mannen, minder vaak de mogelijkheden verkennen en minder vaak overgaan tot een aanvraag. Als er uiteindelijk een aanvraag wordt ingediend, is de slaagkans voor vrouwelijke ondernemers lager dan voor mannelijke ondernemers. In de hele zoektocht naar financiering zijn ze dus minder actief en uiteindelijk ook minder succesvol.

Klik hier om terug naar boven te gaan.

Bronnen

Begrippen

Afkortingen

Uitdagingen

Zoektocht financiering

Klik in het onderstaande flow diagram op een knooppunt om resultaten te zien

Zoektocht financiering vrouwelijk ondernemerschap

De cijfers zijn gebaseerd op de jaren 2018-2020. Deze jaren zijn geaggregeerd anders te weinig informatie was om weer te geven. Bij een gelijke verdeling zijn bedrijven toegekend aan vrouwelijke ondernemers.

Klik in de onderstaande flow diagram op een knooppunt om resultaten te zien

Bankleningen

Door op een categorie in de legenda te klikken, kan die categorie toegevoegd of weggelaten worden in de figuur.

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

Crowdfunding

Loading...
Loading...

Factoring

Door op een categorie in de legenda te klikken, kan die categorie toegevoegd of weggelaten worden in de figuur

Loading...
Loading...

Equipment lease

Loading...
Loading...

Private equity

Door op een categorie in de legenda te klikken, kan die categorie toegevoegd of weggelaten worden in de figuur.

Loading...
Loading...

Kredietunies

Loading...
Loading...

Direct lending

Loading...
Loading...

MKB beurs

Loading...

Converteerbare leningen en obligaties

Door op een categorie in de legenda te klikken, kan die categorie toegevoegd of weggelaten worden in de figuur.

Loading...
Loading...

Coronavirus


Vrouwelijk ondernemerschap

De cijfers zijn gebaseerd op de jaren 2018-2020. Deze jaren zijn geaggregeerd anders te weinig informatie was om weer te geven. Bij een gelijke verdeling zijn bedrijven toegekend aan vrouwelijke ondernemers.

Loading...
Loading...
Loading...