Verwachte onderwijsachterstand
per gemeente

Dit dashboard wordt niet meer aangevuld met nieuwe cijfers. Ga voor de meest actuele verwachte onderwijsachterstanden per gemeente naar het nieuwe dashboard.

Dit dashboard is ontwikkeld in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) in het kader van de verdeling van de middelen voor het onderwijsachterstandenbeleid.

Vanaf 1 januari 2019 verdeelt OCW deze middelen op een nieuwe manier. Voor de bepaling van de verdeling van de middelen over gemeenten gebruikt OCW een indicator die eerder is ontwikkeld door het CBS. Met behulp van deze indicator kunnen onderwijsscores berekend worden per peuter (2,5 tot 4 jaar) en basisschoolleerling en vervolgens opgeteld worden tot achterstandsscores per gemeente. Deze scores drukken dan de verwachte achterstandsproblematiek per gemeente uit, op basis waarvan OCW het onderwijsachterstandenbudget over gemeenten kan verdelen. Om de toegekende middelen zo doelgericht mogelijk in te kunnen zetten, is het voor de gemeenten van belang om te weten op welke plekken het risico op onderwijsachterstanden in hun gemeenten het grootst is. In dit dashboard zal daarom per gemeente de spreiding van kinderen met een risico op onderwijsachterstanden in kaart gebracht worden op wijkniveau, door middel van tabellen en heatmaps.


Onderwijsachterstand uitgesplitst naar wijk, 2017

Heatmap

Loading...

Bronnen

Begrippen

Afkortingen

Work in progress!